دوره و شماره: دوره 13، شماره 50، تابستان 1399، صفحه 1-211