دوره و شماره: دوره 13، شماره 51، آبان 1399، صفحه 7-215 
7. سنجش تفکر انتقادی: معرفی شیوه‌های سنتی و نوین

صفحه 183-215

زهرا مرادی نجف آبادی؛ مریم محسن پور