تعداد مقالات: 340
251. آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

دوره 5، شماره 19، پاییز 1391، صفحه 127-145

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ اعظم جمالی زواره


252. مقایسه و پایش رفتارهای نظام علم و فنّاوری ترکیه و ایران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1391، صفحه 115-138

نسرین نورشاهی


255. چشم‌انداز و مأموریت مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی (غیرانتفاعی)

دوره 4، شماره 15، پاییز 1390، صفحه 115-134

فاطمه اسدی؛ نوشین اصفهانی


257. بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

دوره 8، شماره 30، تابستان 1394، صفحه 97-120

حجت رسولی؛ سمیه شجاعی؛ خدیجه شاه محمدی


261. بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، تابستان 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی


264. ارائه الگوی شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران

دوره 9، شماره 34، تابستان 1395، صفحه 149-170

جواد پورکریمی؛ محمد فرزانه؛ مهدی عزیزی؛ الهام کردی


266. شناسایی نیازهای آموزشی مدرسان مرکز علمی - کاربردی تعاون شهرستان همدان

دوره 9، شماره 36، زمستان 1395، صفحه 115-142

رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهسا معتقد


267. واکاوی دلالت‌های نظریه ارتباط‌گرایی در عناصر برنامه درسی

دوره 10، شماره 37، بهار 1396، صفحه 131-158

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی


273. ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش شناسی و کاربرد

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387، صفحه 111-131

جمال سلیمی؛ رضا محمدی


275. الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

دوره 2، شماره 6، تابستان 1388، صفحه 121-140

جعفر ترک زاده؛ علیمحمد احمدوند