نویسنده = محمد عسگری
تعداد مقالات: 1
1. سنجش انطباقی با رایانه

دوره 3، شماره 11، پاییز 1389، صفحه 63-85

محمد عسگری