نویسنده = طاهر عزیزی خالخیلی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مسائل و مشکلات دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری‌)

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 111-135

طاهر عزیزی خالخیلی؛ حمید کریمی