نویسنده = حمید رحیمی
مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

دوره 7، شماره 25، خرداد 1393، صفحه 101-128

حمید رحیمی؛ مصطفی شریف


رویکرد ترکیبی در پژوهش‌های علوم انسانی: چالش‌ها و فرصت‌ها

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 11-27

حمید رحیمی؛ سیدعلی سیادت؛ راضیه آقابابایی