نویسنده = �������������� ��������
چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 49-76

آرش رسته مقدم؛ امیر مانیان؛ محمدرضا مهرگان؛ عباس عباس پور