نویسنده = ���������� ������ ��������
ارزیابی سرمایة اجتماعی سازمانی: مطالعة موردی دانشگاه تهران

دوره 5، شماره 20، اسفند 1391، صفحه 9-34

رحمت اله مرزوقی؛ حاتم فرجی ده سرخی؛ علی اصغر حیات؛ مسلم ملکی حسنوند