نویسنده = حسن قلاوندی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی شکاف وضعیت موجود و مطلوب کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه ارومیه بر اساس مدل EDUQUAL

دوره 12، شماره 48، زمستان 1398، صفحه 65-89

حسن قلاوندی؛ زکریا احمدیان