کلیدواژه‌ها = آموزش عالی
شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 51-73

مهدی نجاری؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ حسن روشنی علی بنه سی؛ فرانک مختاریان


مهم‌ترین مسائل آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی در ایران

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 51-72

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ حسین بارانی؛ عبدالرضا باقری؛ علی نجفی‌نژاد؛ افشین سلطانی


بررسی وضعیت اخلاق حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 27-54

سید عباس رضوی؛ حسین الهام پور؛ احسان برکه باد


سازوکارهای تأمین منابع مالی بخش آموزش (آموزش و پرورش و آموزش عالی)

دوره 9، شماره 34، شهریور 1395، صفحه 121-148

محمد خان عزیزی؛ علی اکبر امین بیدختی


آسیب‌شناسی کیفیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دوره 8، شماره 32، اسفند 1394، صفحه 137-163

غلامحسین عبدالله‌زاده؛ محمدشریف شریف‌زاده


بررسی رابطۀ بین چابکی سازمانی و هوش سازمانی در آموزش عالی مطالعۀ موردی: کارکنان ستادی دانشگاه اصفهان

دوره 8، شماره 31، آذر 1394، صفحه 77-94

ناصر عصاری؛ کیوان فردائی بنام؛ سید علی سیادت؛ رضا هویدا


استانداردهای آموزش عالی: از آرمان تا واقعیت

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 11-22

عباس بازرگان


بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 59-83

اکبر خرسندی یامچی؛ محبوبه عارفی؛ نبی اله بیات؛ خدایار سلیمانی مطلق؛ حسن روشنی علی بنه سی


تحلیل اکتشافی مسائل دانشجویان دکتری در ایران ( مطالعة موردی: رشتة علوم تربیتی)

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 11-35

حسین تقوی قره بلاغ؛ عباس عباسپور؛ حمید رحیمیان؛ جواد پورکریمی


ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 57-73

سعید سلیمانی؛ امین باقری؛ محمود ابوالقاسمی


تبیین نقش مؤلفه‌های برنامة درسی پنهان آموزش عالی در بازتولید سرمایه‌های فرهنگی- اجتماعی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 97-117

مهدی سبحانی نژاد؛ نجمه احمد آبادی ارانی؛ صمد محمدی؛ آزاد محمدی


رویکرد تلفیقی در آموزش عالی: مبانی نظری آموزش زبان دوم

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 119-140

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


مقایسة قابلیت‏های سواد اطلاعاتی دانشجویان حضوری و مجازی

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 141-160

فرهاد سراجی؛ سارا خداویسی