کلیدواژه‌ها = تحقیقات و فناوری
شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 29-56

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله گنجعلی


سیر تحول، تکامل و استقرار نظام ارزیابی عملکرد در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (بخش آموزش عالی)

دوره 1، شماره 1، خرداد 1387، صفحه 133-167

رضا محمدی؛ صدیقه شریعتی؛ فرانک مختاریان؛ سمیه کرم زاده