کلیدواژه‌ها = ارزشیابی
تأثیر آزمون سراسری بر تدریس و ارزشیابی از دیدگاه معلمان

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 7-26

جلیل فتح آبادی؛ بیتا شلانی؛ سعید صادقی


بررسی وضعیت ارزشیابی کیفیت در آموزش‌های کاربردی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 121-151

رضا محمدی؛ مریم زمانی فر؛ فاطمه صادقی مندی


تأثیر به کارگیری کارپوشة الکترونیکی بر خودکارآمدی عمومی دانشجویان

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 97-113

علی دانا؛ محمدرضا نیلی؛ مهدی بدلی


اعتبارسنجی آموزش عالی در هزاره سوم با محوریت برنامه درسی

دوره 5، شماره 17، خرداد 1391، صفحه 13-48

میرقاسم حسینی؛ احمدرضا نصر


بررسی برنامة درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 69-83

سارا رضایی باقر؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محمد اکبری بورنگ


ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش شناسی و کاربرد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 111-131

جمال سلیمی؛ رضا محمدی