کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات آموزشی
تعداد مقالات: 3
3. ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل

دوره 6، شماره 22، تابستان 1392، صفحه 25-39

ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ امین پروری