کلیدواژه‌ها = کیفیت خدمات آموزشی
بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و QFD

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 37-64

محمدعلی فرقانی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ سعید گلشن؛ سمانه دربندی


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی دانشکدة فنی دانشگاه تهران از دیدگاه دانشجویان براساس مدل سروکوآل

دوره 6، شماره 22، شهریور 1392، صفحه 25-39

ابوذر حیدری رفعت؛ علی عنایتی نوین فر؛ امین پروری