کلیدواژه‌ها = سیستم پشتیبانی تصمیم‌گیری
تحلیل نقش انبار داده در آموزش عالی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 117-146

مینا فرنقی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ سید احسان یثربی نائینی