کلیدواژه‌ها = دانشگاه یزد
بازاریابی رابطه‌مند در آموزش عالی: عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-75

زهرا خسروی پور؛ احمد زندوانیان؛ مهدی رحیمی


سنجش کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی نساجی بر اساس مدل کانو (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 129-162

مهدیه السادات طباطبایی مهریزی؛ مریم کیان؛ احمد زندوانیان