کلیدواژه‌ها = تحصیلات تکمیلی
بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 61-83

اکبر گلدسته؛ منیره سهرابی؛ محمد صادقی آذر


شناسایی عوامل مؤثر بر میزان رضایت مشتریان تحصیلات تکمیلی در نظام آموزش عالی با استفاده از مدل کانو

دوره 10، شماره 40، اسفند 1396، صفحه 51-73

مهدی نجاری؛ سید حسام الدین هدایت زاده؛ حسن روشنی علی بنه سی؛ فرانک مختاریان


ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی بر اساس مدل سروکوال از دیدگاه دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 7-26

نسرین حیدری سورشجانی؛ نادر نادری؛ بیژن رضایی؛ محمدمهدی خشمین


بررسی معیارهای دانشجویان تحصیلات تکمیلی در انتخاب استاد راهنما

دوره 9، شماره 35، آذر 1395، صفحه 97-114

جعفر یعقوبی؛ سیده شیرین گلباز؛ سمیه تیمورلو


آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری و مدیریت مالی با منابع پژوهش های تخصصی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 9-26

عباس بازرگان؛ احمد مدرس؛ افسانه رفیعی