کلیدواژه‌ها = دانشگاه فرهنگیان
بررسی تجارب دانشجویان از یادگیری به شیوه کلاس معکوس مجازی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 7-30

محمد علی پور؛ مهدی علیپور؛ سیدعلیرضا قاسمی


بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 99-120

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


مقایسه ادراک استادان و نومعلمان از نقش دانشگاه فرهنگیان در ارتقای بالندگی‌حرفه‌ای دانشجومعلمان

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 7-24

محمد علی پور؛ هادی پورشافعی؛ محمد علی رستمی نژاد؛ حسن ضابط