موضوعات = توسعه فناوری اطلاعات در آموزش عالی
بررسی تجارب دانشجویان از یادگیری به شیوه کلاس معکوس مجازی: مطالعه‌ای پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 7-30

محمد علی پور؛ مهدی علیپور؛ سیدعلیرضا قاسمی


رابطة انسان و فناوری در آموزش الکترونیک از چشم‌انداز نظریه کنشگرشبکه

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 57-86

علی تدین راد؛ سارا نجف پور؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رحمان شریف‌زاده