موضوعات = ارزشیابی عملکرد نظام آموزش عالی
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 99-120

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


شناخت شرایط مؤثر محیطی در ارزیابی عملکرد وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 29-56

سیدمحمدرضا سیدی؛ حسن دانایی فرد؛ اسدالله گنجعلی