دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی فهم ادراک شده اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان پیرامون تدریس اثربخش در سیستم مدیریت آموزش (LMS) در دوران پاندمی کرونا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1402

امیر مرادی


بررسی تاریخی پذیرش دانشجو در ایران؛ از چه‌کسی تا چگونگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

امین قنبری؛ طیبه عباسی


طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 اردیبهشت 1402

فرهاد حیدری؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ الهام کاویانی


بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


بررسی رابطه بین بالندگی اعضای هیات علمی و مدیریت دانش در دانشگاه شهید بهشتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402

جواد صادقی جعفری؛ مهدیه سادات فروتن کیا


آینده پژوهی همکاری های علمی بین المللی در دانشگاه های دولتی کشور و ارائه راهکارها و توصیه های سیاستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1402

شهرام مهرآور گیگلو؛ علی خورسندی طاسکوه