دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر ارتقاء فرهنگ برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی ایران (مورد مطالعه: دانشگاه‌های استان چهارمحال و بختیاری)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

مهدی محمودی؛ مژگان قیصری


بررسی تطبیقی آخرین تحولات سرفصل‌های دوره دکتری مدیریت آموزش عالی ایران با چند دانشگاه منتخب دنیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

قاسم سلیمی؛ سولماز خادمی؛ سید محمد سجادی


واکاوی راهبردهای مؤثر بر توسعه تاب‌آوری دانشجویان در محیط آموزش الکترونیکی طی همه‌گیری COVID-19: یک مطالعه کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

حمیدرضا نعمت الهی؛ مانی ارمان؛ الهام تنگستانی


تحلیل تاثیر کیفیت وب سایت بر شهرت دانشگاه با در نظر گرفتن نقش رفتار خلق ارزش مشترک با دانشجو و تصویر دانشگاه فردوسی مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

مریم ودیعی نوقابی؛ وجیهه هوشیار


مولفه های یک دانشگاه بین المللی: ارائه یک الگوی مفهومی عملیاتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

یعقوب مهارتی؛ الهه صابری