دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

توسعه فرهنگ وقف در مراکز آموزش عالی با تأکید بر دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 بهمن 1402

10.22034/hel.2024.2020466.1940

مریم اکبری؛ علیرضا قاسمی زاد؛ حمیدرضا معتمد


مطالعه پدیدارشناختی عدالت آموزشی در محیط یادگیری مجازی در آموزش عالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اسفند 1402

10.22034/hel.2024.2017692.1935

زینب بهاروند؛ فرامرز محمدی پویا؛ عظیمه سادات خاکباز


ارزیابی توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیلان معماری از منظر برنامه درسی و حرفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

حامد بیتی؛ یوسف سلطانی؛ مینو قره بگلو


رتبه‌بندی و سنجش اثر موانع و مشکلات پژوهشی حوزه علوم انسانی بر تولیدات علمی از دیدگاه اعضای هیأت علمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1403

10.22034/HEL.2024.2018665.1937

شهناز خادمی زاده؛ زینب محمدی؛ فاطمه بهلول