تحلیلی بر وضعیت هوش هیجانی با رویکرد تلفیقی AHP و VIKOR در محیط فازی (مورد مطالعه: دانشکده‌های دانشگاه یزد)

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 115-139

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ ابوالفضل نوری


شناسایی نیازهای آموزشی مدرسان مرکز علمی - کاربردی تعاون شهرستان همدان

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 115-142

رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهسا معتقد


تحلیل نقش انبار داده در آموزش عالی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 117-146

مینا فرنقی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ سید احسان یثربی نائینی


رویکرد تلفیقی در آموزش عالی: مبانی نظری آموزش زبان دوم

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 119-140

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی


الگوی کاربردی هدایت راهبردی نظام اطلاعات دانشگاه

دوره 2، شماره 6، شهریور 1388، صفحه 121-140

جعفر ترک زاده؛ علیمحمد احمدوند


مقایسۀ وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان جویای‌کار رشته‌های علوم‌ انسانی با سایر رشته‌ها در استان یزد

دوره 2، شماره 7، آذر 1388، صفحه 123-139

محمدعلی فیض پور؛ هانیه پوش دوزباشی؛ محمدرضا دهقانپور


آموزش کارآفرینی: حلقه مفقوده آموزش عالی

دوره 5، شماره 19، آذر 1391، صفحه 127-145

بتول جمالی زواره؛ احمدرضا نصر؛ اعظم جمالی زواره


تحلیل محتوای نظام‌مند پژوهش‌های حوزه آموزش عالی ایران؛ (مورد مطالعه: مقاله‌های فصلنامه «نامه آموزش عالی»)

دوره 12، شماره 47، آبان 1398، صفحه 127-157

فاطمه نصراللهی نیا؛ فاطمه ورداسبی؛ راضیه شاهوردی؛ مهین فتاحی


بررسی تحلیلی برنامه آزمایشی آموزش مجازی؛ «مطالعه موردی دانشکده علوم حدیث شهر ری»

دوره 3، شماره 10، شهریور 1389، صفحه 129-148

اسماعیل زارعی زوارکی؛ بهاءالدین رحمانی


کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش‌شناسی

دوره 7، شماره 26، شهریور 1393، صفحه 131-154

احسان جمالی؛ مجتبی حبیبی؛ رقیه باقی یزدل


واکاوی دلالت‌های نظریه ارتباط‌گرایی در عناصر برنامه درسی

دوره 10، شماره 37، خرداد 1396، صفحه 131-158

صادق حامدی نسب؛ محسن آیتی