بررسی میزان علاقه‌مندی و کسب مهارت دانشجویان زبان و ادبیات عربی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 97-120

حجت رسولی؛ سمیه شجاعی؛ خدیجه شاه محمدی


آسیب‌شناسی مراکز پژوهشی استان قم

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 103-122

مهدی پندار؛ رضا محمدی؛ فرانک مختاریان


ارزیابی برنامه درسی: معنا، روش شناسی و کاربرد

دوره 1، شماره 4، اسفند 1387، صفحه 111-131

جمال سلیمی؛ رضا محمدی


تحلیل ویژگی‌های مقالات منتشره در حوزة آموزش عالی: مطالعة موردی مجلات آموزش عالی ایران و هلند

دوره 6، شماره 24، اسفند 1392، صفحه 115-132

میمنت عابدینی بلترک؛ احمدرضا نصر اصفهانی؛ ابراهیم صالحی عمران


تحلیلی بر وضعیت هوش هیجانی با رویکرد تلفیقی AHP و VIKOR در محیط فازی (مورد مطالعه: دانشکده‌های دانشگاه یزد)

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 115-139

سعید سعیدا اردکانی؛ سید محمد طباطبایی نسب؛ رضا ابراهیم زاده پزشکی؛ نگار جلیلیان؛ ابوالفضل نوری


شناسایی نیازهای آموزشی مدرسان مرکز علمی - کاربردی تعاون شهرستان همدان

دوره 9، شماره 36، اسفند 1395، صفحه 115-142

رضا موحدی؛ لیلا زلیخائی سیار؛ مهسا معتقد


تحلیل نقش انبار داده در آموزش عالی

دوره 6، شماره 23، آذر 1392، صفحه 117-146

مینا فرنقی؛ سعید رضائی شریف آبادی؛ سید احسان یثربی نائینی


رویکرد تلفیقی در آموزش عالی: مبانی نظری آموزش زبان دوم

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 119-140

فاطمه جعفرخانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی