کاربرد ارزیابی درونی برای بهبود کیفیت گروه‌های آموزشی (مورد مطالعه: گروه آموزشی علوم تربیتی دانشگاه ملایر)

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 35-69

سحر زمانیان؛ هانیه کلانتری دهقی؛ عباس خاکپور؛ رضا محمدی


بررسی ابعاد کارراهه شغلی در اعضای هیئت علمی (مورد مطالعه: دانشگاه ارومیه)

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 36-56

محمد فتاحی؛ حسن قلاوندی؛ محمد حسنی


بررسی کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان با استفاده از رویکرد ترکیبی مدل کانو و QFD

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 37-64

محمدعلی فرقانی؛ مسعود رشیدی نژاد؛ سعید گلشن؛ سمانه دربندی


تجاری سازی دانش مبتنی بر نقش دوسوتوانی سازمانی در آموزش عالی

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 43-64

اکرمه السادات یعقوبی؛ یلدا دلگشایی؛ لیلا حسینی؛ فرشته کردستانی


بررسی کارایی واحدهای تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در اجرای پایان‌نامه‌های دانشجوئی مشترک با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 45-59

مهرنوش میرزایی بافتی؛ سیما ساور سفلی؛ مسعود فهرستی ثانی؛ صفت الله رحمانی اندبیلی؛ پریسا کرباسی؛ آرمان بخشی جهرمی


بازاریابی رابطه‌مند در آموزش عالی: عوامل مؤثر بر رضایت و وفاداری دانشجویان به دانشگاه

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 57-75

زهرا خسروی پور؛ احمد زندوانیان؛ مهدی رحیمی


طراحی و اعتبار یابی مدل "رهبری نوکیش" در مدیریت مراکز آموزش عالی

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 60-82

فرهاد حیدری؛ فرانک موسوی؛ مریم اسلام پناه؛ الهام کاویانی


بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم دانشجویان به تغییر رشته در دوره کارشناسی ارشد

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 61-83

اکبر گلدسته؛ منیره سهرابی؛ محمد صادقی آذر


ارزیابی برنامه راهبردی دانشگاه ارومیه

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 65-106

شیرین کاظمی


رابطه التزام دانشجویان و رفتار تسهیم دانش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز: نقش میانجی خودکارآمدی

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 71-93

ابوالفضل قاسم زاده علیشاهی؛ رقیه وحدتی؛ مریم صمدی


بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 83-98

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


تحلیل رابطه کانونی تدریس اثربخش استادان با خودکارآمدی پژوهشی دانشجویان

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 85-102

فخرالسادات نصیری ولیک بنی؛ افشین افضلی؛ مریم قادری شیخی آبادی


بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفت‌خیز

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 89-107

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا مددی زاده


کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی