بررسی اثر وابستگی نفت بر کیفیت آموزش درکشورهای نفت‌خیز

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 89-107

علیرضا شکیبایی؛ زین العابدین صادقی؛ زهرا مددی زاده


کاربرد یادگیری ترکیبی در آموزش عالی از منظر آموزش‌دهنده

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 95-123

محمدرحیم جعفرزاده؛ سیده اسما حسینی؛ حسینعلی جاهد؛ صمد عابدی


بررسی چگونگی مشارکت اقتصادی و اجتماعی دانشگاه‌ها در جامعه با تمرکز بر مدل‌های کسب‌وکار

دوره 14، شماره 56، دی 1400، صفحه 99-131

محمد خادمی کله لو؛ بهروز رحیمی؛ زهرا سایه وند؛ ایمان لطفی


بررسی عوامل موثر بر کیفیت آموزش در دانشگاه فرهنگیان: پژوهشی پدیدارشناسانه

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 99-120

مجتبی پورکریمی؛ امید مهنی؛ طاهر روشندل اربطانی


سنجش استانداردهای توانمندی سواد دیداری در آموزش عالی ( مورد: اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی)

دوره 16، شماره 62، تیر 1402، صفحه 106-123

فریبرز درودی؛ فاطمه امینی؛ علی اکبر فامیل روحانی


طراحی و تدوین الگویی برای بازنگری برنامه‌های درسی رشته آموزش عالی در مقطع دکتری

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 107-128

سیمین عذار منسوبی؛ اباصلت خراسانی؛ محمد یمنی دوزی سرخابی؛ غلامرضا شمس


شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر رضایت دانشجویان بین المللی دانشگاه های ایران

دوره 15، شماره 59، مهر 1401، صفحه 117-136

مرتضی نعمتی؛ سید محمد باقر جعفری؛ حمیدرضا ایرانی


اولویت بندی فناوری های نوین آموزشی برای کاربست در سیستم آموزشی (مورد مطالعه: یکی از دانشگاه های نظامی ایران)

دوره 14، شماره 54، شهریور 1400، صفحه 121-140

علی قاسمیان صاحبی؛ راحیل کردحیدری؛ حسن گلی؛ مهدی ابراهیمی


بین المللی شدن آموزش عالی : فرصت ها و تهدیدها

دوره 16، شماره 61، فروردین 1402، صفحه 121-140

محمدحسین حاجیلو؛ فاخته اسحاقی؛ رضا محمدی


واکاوی حیطه‌های موضوعی پژوهشگران برنامه‌ریزی درسی بر مبنای مقاله‌های چاپ شده آنان در پایگاه جهاد دانشگاهی و مجلات نور

دوره 13، شماره 52، بهمن 1399، صفحه 125-162

لیلا حشمتی فر؛ مرضیه معتمدی محمدآبادی؛ احمدرضا نصراصفهانی؛ محمدامین عرفان منش


بازخوانی مؤلفه‌های رهبری دانش و بررسی وضعیت آن در گروه‌های آموزشی: مورد مطالعه دانشگاه فردوسی مشهد

دوره 13، شماره 49، خرداد 1399، صفحه 129-159

صدیقه سادات قیومی؛ رضوان حسین قلی زاده؛ محمدرضا آهنچیان


سنجش کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی رشته مهندسی نساجی بر اساس مدل کانو (مورد مطالعه: دانشگاه یزد)

دوره 14، شماره 55، آذر 1400، صفحه 129-162

مهدیه السادات طباطبایی مهریزی؛ مریم کیان؛ احمد زندوانیان


الزامات تدریس اثربخش در آموزش مجازی با رویکردی بر آموزش‌های دوران کووید 19: یک مطالعه پدیدارشناسی

دوره 15، شماره 57، فروردین 1401، صفحه 133-157

فهیمه کشاورزی؛ رضا ناصری جهرمی؛ پرستو نبیئی


جغرافیای مطالعات برنامه درسی در ایران: قلمرو روش‌شناسی

دوره 13، شماره 50، مرداد 1399، صفحه 145-174

بهروز رحیمی؛ مرضیه دهقانی