مدلی برای تطبیق مؤلفه‌های استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و تبیین جایگاه آن در آموزش عالی ایران

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 53-67

محمدقائم تاج گردون؛ محمدحسن تاج گردون؛ سید بهروز صفوی؛ رحیم صفری فار فار؛ امین فردوسی مکان


طراحی مدل پارادایمی دانشگاه باز: بر اساس پارادایم نوآوری باز

دوره 15، شماره 58، تیر 1401، صفحه 53-74

معصومه تجری؛ عادل زاهد بابلان؛ تقی اکبری؛ مهدی معینی کیا


ارزیابی وضعیت رفتار شهروندی سازمانی اعضای هیأت علمی دانشگاه تبریز

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 57-73

سعید سلیمانی؛ امین باقری؛ محمود ابوالقاسمی


رابطة انسان و فناوری در آموزش الکترونیک از چشم‌انداز نظریه کنشگرشبکه

دوره 15، شماره 60، دی 1401، صفحه 57-86

علی تدین راد؛ سارا نجف پور؛ امیر مسعود شهرام نیا؛ رحمان شریف‌زاده


ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

دوره 8، شماره 29، خرداد 1394، صفحه 59-83

اکبر خرسندی یامچی؛ محبوبه عارفی؛ نبی اله بیات؛ خدایار سلیمانی مطلق؛ حسن روشنی علی بنه سی


ارزشیابی تعلق و تعهد سازمانی دانشجویان دانشگاه شیراز

دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 59-73

جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ حمیده زاهدی


بررسی روند پیشرفت تحصیلی دانشجویان ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی و عوامل مؤثر بر آن

دوره 2، شماره 7، آذر 1388، صفحه 59-81

شهرزاد بارانی؛ فاطمه درویشی؛ امیر اعظمی؛ کیومرث زرافشانی


آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها، روش‌ها و چالش‌ها

دوره 11، شماره 41، خرداد 1397، صفحه 59-88

غلامحسین حسینی نیا؛ سید شمس الدین موسوی


سنجش انطباقی با رایانه

دوره 3، شماره 11، آذر 1389، صفحه 63-85

محمد عسگری


طراحی مدل ساختاری- تفسیری عوامل مرتبط با تعهد به نقش حرفه‌ای و پایبندی به هنجارهای علم

دوره 14، شماره 53، خرداد 1400، صفحه 63-86

الهام شفائی مقدم؛ محسن نیازی؛ زهرا صادقی آرانی


تبیین نقش مهندسی مجدد در بهسازی کارکنان (مورد مطالعه: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)

دوره 11، شماره 44، بهمن 1397، صفحه 65-93

سید محمد میرکمالی؛ امین هماینی دمیرچی؛ سجاد قارلقی