حرفة علمی (دانشگاهی)

دوره 6، شماره 21، خرداد 1392، صفحه 61-88

یورگن آندرس؛ غلامرضا یادگارزاده (مترجم)؛ کورش فتحی واجارگاه (مترجم)


رویکردها و روش‌های اساسی در خصوص محاسبة سرمایة انسانی; مقایسة روش‌ها و ارائه یک مدل مفهومی

دوره 8، شماره 30، شهریور 1394، صفحه 61-84

محمدجواد صالحی؛ گشتاسب مظفری؛ شادی روحانی؛ منصوره علیقلی


برآورد ویژگی های سوال با استفاده از مدل همگنی مضاعف در رویکرد ناپارامتریک نظریه سوال پاسخ

دوره 1، شماره 2، شهریور 1387، صفحه 63-77

علی مقدم زاده؛ رضا پیروی؛ سیده طیبه مطیعی لنگرودی


طراحی مرکز یادگیری در محیط آموزش الکترونیکی

دوره 2، شماره 5، خرداد 1388، صفحه 65-82

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا مقامی؛ حسین سلیمانی ازندریانی


تأثیر نگرش والدین بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

دوره 5، شماره 18، شهریور 1391، صفحه 67-88

جواد حاتمی؛ کوروش غلامی کوتنائی؛ ناهیده وطن دوست لاله


بررسی برنامة درسی دوره‌های کارشناسی و کارشناسی‌ارشد رشتة تکنولوژی آموزشی از نظر اعضای هیأت علمی و دانشجویان

دوره 2، شماره 8، اسفند 1388، صفحه 69-83

سارا رضایی باقر؛ سید شمس الدین هاشمی مقدم؛ محمد اکبری بورنگ


یادگیری تلفیقی: رویکردی جدید در نظام آموزشی

دوره 4، شماره 14، شهریور 1390، صفحه 71-87

اسماعیل زارعی زوارکی؛ احسان طوفانی نژاد


سنجش و ارزشیابی یادگیری الکترونیکی

دوره 1، شماره 3، آذر 1387، صفحه 73-88

اسماعیل زارعی زوارکی


حکمرانی دانشگاهی و ارزیابی پرتال‌ها و ‌وب‌گاه‌ها

دوره 7، شماره 28، اسفند 1393، صفحه 75-96

حسین افخمی روحانی؛ حسین رحمان سرشت؛ شهره مرجانی


ارزیابی شاخص‌های مقیاس وبومتریک در دانشگاه‌ها

دوره 4، شماره 15، آذر 1390، صفحه 75-94

اسمعیل ابونوری؛ عیسی نیازی


بررسی مقایسه‌ای ساختار سازمانی دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دوره 7، شماره 27، آذر 1393، صفحه 77-98

ریحانه رامشگر؛ سعید رجایی پور؛ سید علی سیادت