عقلانیت و عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

2 عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی اموزش عالی

چکیده

تقریباً در تمام کشورهای دنیا، از جمله ایران، دولت‏ها به آموزش عالی یارانه پرداخت می‌کنند؛ چرا؟ هدف مقالة حاضر، پاسخ به این سؤال و بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران است. نتایج مطالعة اکتشافی نشان می‌دهد که دولت‌ها آموزش عالی را به دلایل مختلف، از جمله نارسایی سازوکار بازار در تأمین مالی آموزش عالی، شایسته بودن خدمات آموزش عالی، نقص بازار سرمایه آموزش، توزیع برابر فرصت‌ها و باز توزیع درآمد و ثروت، تأمین مالی می‌کنند. نتایج بررسی عملکرد دولت در تأمین مالی آموزش عالی ایران نشان می‌دهد که دولت، نه تنها با روش مناسب آموزش عالی را تأمین مالی نمی‏کند، بلکه در دهة گذشته، به‌طور قابل توجهی کمک مالی واقعی خود به آموزش عالی را کاهش داده ‌است؛ اگر این روند تداوم داشته باشد، به تضعیف کارایی، اثربخشی، عدالت و تعادل در اقتصاد آموزش عالی ایران منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rationality and performance of government on financing higher education in Iran

نویسندگان [English]

  • Yaghoub Entezari 1
  • Masumeh Gharun 2
1
2
چکیده [English]

Higher education is subsidized by the state in almost all countries, including Iran. Why? The aim of this article is to answer this question and review the government performance on financing higher education in Iran. The results of an exploratory study show that the state subsidizes higher education for a variety of reasons, including the failure of the market to financing higher education, having a full social benefits, imperfect capital markets, equal distribution of education opportunities and redistribution of income and wealth. The survey results of state performance to higher education show that in Iran, state not only does not apply an appropriate method of financing higher education, but also considerably has declined their actual subsidy to higher education during the last decade. If this trend continues, it will lead to undermine the efficiency, effectiveness, fairness and balance in the Iran’s higher education economy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rationality of state involvement in higher education
  • higher education finance
  • market failure
  • public benefits of higher education
انتظاری، یعقوب و محجوب، حسن (1392). انتخاب سازوکار و روش مناسب برای تخصیص منابع عمومی به آموزش عالی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19 (68): 141 – 160.
خلخالی علی، مهرگان، منصور مهرگان و دلیری، حسن (1989). بررسی اثرات ساختار آموزش بر توزیع درآمد. فصلنامه مدل‌سازی اقتصادی، 4 (2): 57.
عمادزاده، مصطفی (1380). آموزش‌ و توزیع درآمدها. روان‌شناسی و علوم تربیتی، 31 (1): 203-227.
قارون، معصومه (1392). معرفی الگوی برآورد منابع مالی مورد نیاز برای اهداف کلان بخش علوم، تحقیقات و فناوری از محل منابع عمومی، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 19 (67): 1 - 19 .
قوانین سنواتی بودجه سال‌های 1313 تا 1392.
کفایی، سید محمدعلی و درستکار، عزت‌الله (1386). تأثیر آموزش رسمی بر توزیع درآمد ایران. پژوهش‌های اقتصادی ایران، 30: 53 - 76.
 
Apgar, W.C. & Brown, H. J. (1987). Microeconomics and Public Policy. Glenview, IL: Scott, Foresman, and Company.
Arcelus, F. J. & Levine, A. L. (1986). Merit Goods and Public Choice: The Case of Higher Education, Public Finance = Finances publiques, 41 (3): 303-315.
Arrow, K. J. (1993). Excellence and equity in higher education. Education Economics, 1 (1): 5-12.
Asplund Rita, Oussama Ben Adbelkarim & Skalli, Ali (2008). An equity perspective on access to, enrolment in and finance of tertiary education, Education Economics, 16 (3): 261-274.
Becker, Gary S. (1964). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. Chicago: University of Chicago Press.
Blaug, M. (1970). An introduction to economics of education. London: Allen Lane the Penguin.
Blaug, M. (1982). The distributional effects of higher education subsidies. Economics of Education Review, 2 (3): 209-31.
Blaug, M. & Woodhall, M. (1979). Patterns of subsidies to higher education in Europe. Higher Education, 7:  331- 361.
Bowen, H. (1977). Investment in learning: The individual and social value of American higher education. San Francisco, CA: Jossey-Bass.
Bowen, H. R. (1980). The Costs of Higher Education. San Francisco: Jossey-Bass Publishers,
Broadway, R. W. (1979). Public Sector Economics. Cambridge: Winthrop Publishers Inc.
Browning, E. & Browning, J. (1994). Public finance and the price system. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
Colclough, C. (1996). Education and the market: Which parts of the neoliberal solution are correct? World Development, 24 (4): 589-610.
Crean John, F. (1975). The Income Redistributive Effects of Public Spending on Higher Education, the Journal of Human Resources, 10 (1): 116-123
Eckaus, R.S. (1964). Economic criteria for education and training. Review of Economics and Statistics (May), 181-3.
Fieds Gary, S. (1975). Higher Education and Income Distribution in a Less Developed Country. Oxford Economic Papers, 27 (2): 245-259.
Hansen W. Lee & Burton, A. Weisbrod (1969). The Distribution of Costs and Direct Benefits of Public Higher Education: The Case of California. The Journal of Human Resources, 4 (2): 176-191.
Hansen, W. Lee (1970). Income Distribution Effects of Higher Education. The American Economic Review, 60 (2): 335-340.
Hight, Joseph E. & Richard, Pollock (1975). Income Distribution Effects of Higher Education Expenditures in California, Florida, and Hawai. The Journal of Human Resources, 8 (3): 318-330.
Khan, S. A. (1991).The Income Redistributional Impact of Financing higher education in Pakistan. World Development, 19 (9):1241-1246.
Kodde, D. A. & Ritzen, J. M. M. (1985). The demand for education under capital market imperfections. European Economic Review, 28: 347-362.
Lee, Seong Soo; Rati, Ram & Charles, W. Smith (1999). Distributive effect of state subsidy to undergraduate education: the case of Illinois, Economics of Education Review, 18: 213–221.
Leslie, L. L. & Brinkman, P. T. (1988). The economic value of higher education. New York, NY: American Council on Education, Macmillan.
Levin, H. J. (1987). Education as a public and a private good. Journal of Policy and Management, 6 (4): 628-641.
Mincer, J. (1974). Schooling, Experience, and Earnings. New York: Columbia.
Monks, James (2009).The impact of merit-based financial aid on college enrollment: A field experiment; Economics of Education Review, 28: 99–106.
Moore, Gary A. (1978). Equity effects of higher education finance and tuition grants in New York STATE. Journal of Human Resources, 13 (Fa11):482-501.
Moore, Gary A. (1982). Income Redistribution from Public Higher Education Finance Within Relevant Age Cohorts. Economics of Education Review, 2 (2): 175-187.
Moretti, Enrico (2004). Estimating the social return to higher education: evidence from longitudinal and repeated cross-sectional data, Journal of Econometrics, 121: 175 – 212.
Musgrave, R.A. (1959). Theory of public finance. New York: McGraw Hill
Musgrave, Richard A. & Peggy, B. Musgrave (1989). Public Finance in Theory and Practice, 5th ed., New York: McGraw-Hill.
Patrinos Harry A. (1992). Higher Education Finance and Economic Inequality in Greece. Comparative Education Review, 36 (3): 298-308.
Paulsen, Michael B. (2001). The Economics of the public sector: The Nature and Role of Public Policy in the Finance of Higher Education, Chapter 4 of Paulsen M. B.; Smart J. C. (2001). The Finance of Higher Education Theory, Research, Policy, and Practice, A division of Algora Publishing, New York.
Paulsen, M.B. (1998). Recent research on the economics of attending college: Returns on investment and responsiveness to price. Research in Higher Education 39 (4): 471-489.
Pechman Joseph (1970).The Distributional Effects of Public Higher Education in California.Journal of Human Resources, 5: 361-370.
Poutvaara P. (2011).The expansion of higher education and time-consistent taxation. European Journal of Political Economy, 27: 257–267.
Rodriguez, Gloria M. (2004). Vertical Equity in School Finance and the Potential for Increasing School Responsiveness to Student and Staff Needs. Peabody Journal of Education, 79 (3): 7-30.
Jamil, Salmi & Hauptman, Arthur M.  (2006).Innovations in Tertiary Education Financing: A Comparative Evaluation of Allocation Mechanisms. The World Bank Washington, D.C. – U.S.A.
Stiglitz, J. (2000);Economics of the public sector; (3rd Ed.). New York: W. W. Norton.
Tilak, J. B. G. (2008). Higher education: A public good or a commodity for trade? Commitment to higher education or commitment of higher education to trade. Prospects (UNESCO) 38 (4): 449-66.
Tilak, J. B. G. (2011). Financing of Higher Education: Traditional versus Modern Approaches, Yüksekö¤retim Dergisi, 2 (1): 28-37. © 2012 Deomed Çevrimiçi eriflim / Available online at: www.yuksekogretim.org • doi:10.2399/yod.12.003
Tomilinson, T. R. G. (1986). Public education, public good. Oxford Review of Education, 12: 211-22.
University Press
Vaizey, J. (1962). The economics of education. London: Farber and Farber.
 Stefan, Winter & Pfitzner, Alexander (2013).Externalities and Optimal Subsidization of Higher Education, Working paper, Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2281207.