بررسی میزان هم‌تألیفی نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بین سال‌های 1381 تا 1390

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

2 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی میزان هم‌تألیفی نویسندگان دانشگاه تهران در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام بین سال‌های 1381 تا 1390 می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع علم ‌سنجی و یک تحقیق کاربردی، و توصیفی غیرآزمایشی است. در این پژوهش، در انتخاب نویسندگان دانشگاه تهران و مقالات آن‌ها از نمونه ‌گیری استفاده نشده، و تمامی موارد یک به یک مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن اینکه نمایی از وضعیت همکاری‌های علمی نویسندگان دانشگاه تهران را ارائه می‌دهد؛ به تعیین ضریب مشارکت نویسندگان این دانشگاه در هر یک از هشت حوزه موضوعی و تعیین نرخ رشد و درصد مشارکت نویسندگان دانشگاه تهران بر اساس مولفه نویسنده/ مؤسسه می‌پردازد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که با وجود افزایش سالانه تولیدات علمی دانشگاه تهران؛ نرخ رشد مقالات یک نویسنده‌ای در حال کاهش می‌باشد و نرخ رشد مقالات چند نویسنده‌ای افزایش می‌یابد و این نویدی برای افزایش مشارکت و همکاری علمی نویسندگان دانشگاه تهران در تولیدات علمی می ‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Co-autorship amount of Tehran University Authors in Islamic World Science Citation Center Between 2002-2011

نویسندگان [English]

  • Hajar Salehi 1
  • Fariba Nazari 2
  • Farideh Osareh 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of the present research is to investigate the Co-authorship amount of Tehran University Authors in Islamic World Science Citation Center Between 2002-2011. The present research is a scientometric, applied, descriptive and non-experimental study. In this study, no sampling is applied for selecting the authors of Tehran University, their articles and also all the cases are investigated one by one. The present research not only demonstrates scientific cooperation of Tehran University authors but also it determines collaboration of indexing of these authors in each of 8 subject fields, and growth rate of collaboration based on author/institute indicator. The result of findings of the study showed that in spite of increasing in scientific productions of Tehran University in each year, the growth rate of single author articles is decreasing while the growth rate of multiple author articles is increasing proves the collaboration enhancement and scientific cooperation among Tehran University Authors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic World Science Citation
  • Tehran University
  • Collaboration Coefficient
  • Scientometrics
  • Coauthorship
آجی فیروکی، ایزولا؛ بارل، کیو؛ تگ، ژان (1386). ضریب همکاری: مقیاسی برای اندازه­گیری میزان همکاری در تحقیقات (ترجمه عبدالحسین فرج پهلو). پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات،  23(1 و 2)، 171-185.
ادهمی، جمال؛ اکملی، ماکوان؛ ورمزیار، مهدی. (1390). بررسی تأثیر عوامل اجتماعی بر میزان همکاری علمی اعضای هیات علمی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد سنندج). پژوهشنامه علوم اجتماعی، 5 (3)، 89-113.
اسدی، مریم؛ ثقفی، سامان (1391). بررسی میزان هم­تألیفی پژوهشگران ایرانی در حوزه فنی و مهندسی در سال های 2010-1990. فصلنامه آموزش مهندسی ایران، 14 (55)، 111-134.
دانش، فرشید؛ عبدالمجید، امیرحسین؛ رحیمی، علیرضا؛ بابایی، فاطمه (1388). میزان همکاری گروهی محققان مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در اجرای طرح تحقیقاتی، مدیریت اطلاعات سلامت، 6 (1)، 43-52.
دیده­گاه، فرشته (1388). مطالعه الگوهای مشارکت علمی پژوهشگران ایرانی در پژوهش­های بین­المللی (نمایه استنادی علوم) طی سال های 1998-2007. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
سهیلی، فرامرز؛ عصاره، فریده (1388). بررسی تولیدات علمی اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی در نمایه استنادی علوم طی سال­های 1992-2008: مطالعه‌ای موردی. مجله مطالعات کتابداری و علم اطلاعات، 16
(3)، 81-110.
عرفان­منش، محمدامین؛ روحانی، والاعلی؛ بصیریان جهرمی، رضا؛ غلامحسین­زاده، زهره (1392). بررسی مشارکت پژوهشگران روان­شناسی و روان­پزشکی کشور در تولید علم. فصلنامه پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران،  29(1)، 137-163.
عصاره، فریده؛ صراطی­شیرازی، منصوره؛ خادمی، روح­الله (1393). بررسی شبکه هم‌تألیفی پژوهشگران ایران در حوزه داروشناسی و داروسازی در پایگاه وب آو ساینس: 2012-2000. مدیریت سلامت،  17(56)، 33-45.
مهراد، جعفر؛ مقصودی­دریه، رویا (1389). کتاب تولید علم ایران در آی. اس. سی. 1385-1386. شیراز: نوید شیراز.
Afshar, Z.; Abdulmajid, A. H.; Hakimi, Z. & Majidfard, A. (2011). Survey of Authors Collaboration Rate in Sientometrics Journal Article during 2004 to 2008. International Journal of Information Science and Management, 9 (1), 47-56.
Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economics Perspectives, 10 (3), 153-158.
Mini Devi, B., Lekshmi, V. (2014). Scientometric Assessment of Publication Productivity of JNTBGRI, Thiruvananthapuram. Journal of Library & Information Technology, 34 (2), 147-151. Available from URL: http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/article/view/4893/4377.
Presmannes, B. & Zumelzu, E. (2003). Scientific cooperation between Chile and Spain: joint mainstream publications (1991-2000). Scientometrics, 58 (3), 547-558.