ارزیابی دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی دانشجویان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های اصفهان و زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

3 کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی دانشگاه اصفهان

4 دانشجوی دکتری برنامه ریزی توسعه آموزش عالی دانشگاه مازندران

5 کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف این مطالعه، شناسایی میزان برخورداری دانشجویان از دانش، توانش، نگرش و خلاّقیت کارآفرینی است و بعد از شناسایی، پیشنهادهایی به منظور بهبود کارآفرینی در نظام آموزش عالی ارائه شد. روش تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی، و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی، و جامعة آماری مورد مطالعه، دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه‌های اصفهان و زنجان هستند که از این میان 335 نفر با استفاده از روش نمونه‏گیری تصادفی نسبتی انتخاب شده‌اند. برای گردآوری اطلاعات و داده‏های لازم از پرسشنامه محقق‏ساخته، و برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t تک‌نمونه، t برای دو گروه مستقل، تحلیل واریانس یکراهه، آزمون تعقیبی شفه) استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که وضعیت کارآفرینی در هر چهار مؤلفه مورد بررسی، در سطح پایین، نامطلوب و در وضعیت مشابهی قرار دارند که حکایت از ضرورت تلاش و فعالیت بیشتر اعضای هیأت علمی و مسؤولان ذی‌ربط در تمام حوزه‌های بررسی شده دارد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the entrepreneurship knowledge, abilities, attitudes and creativity of students (Case Study: Universities of Esfahan and Zanjan)

نویسندگان [English]

 • Akbar Khorsandi Yamchi 1
 • Mahboubeh Arefi 2
 • Nabyollah Bayat 3
 • Khodayar Soleimani Motlagh 4
 • Hasan Roshani Alibenehsi 5
1
2
3
4
5
چکیده [English]

The aim of this study was to identify the extent that students have the entrepreneurial knowledge, ability, attitude, and creativity and after identification some recommendations were presented to improve entrepreneurship in higher education. The method of this research was descriptive; in term of aim, it is classified as applied research. Research population is consisted of 335 Masters Students from the Universities of Esfahan and Zanjan that were selected through random sampling. To collect data, researcher-made questionnaires were used. For analyzing the data of research descriptive and inferential statistical methods were used (T-test, ANOVA, Scheffe test). Results indicated that all four components of entrepreneurship are in the low level, unfavorable and are in similar situation that suggests need for more active efforts of faculty and staff in all areas relevant to the study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurship
 • Higher Education
 • Knowledge
 • Abilities
 • attitudes
 • creativity
آراستی، زهرا؛ کنعانی، احمد و سیدقاسمی، نویسا سادات (1392). انگیزه­های کارآفرینی زنان و مردان در بخش صنعت؛ شباهت­ها و تفاوت­ها. نشریه زن در توسعه و سیاست، 11 (1): 83 – 100.
امیریان، سهراب (1386). نقش و جایگاه دانشگاه در نظام کارآفرینی کشور و موانع توسعه آن. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
پیوندی، گلناز (1384). ظهور دانشگاه کارآفرین. کنگره تولید علم.
تدین، اعظم (1386). توسعة کارآفرینی دانشگاهی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
تقی­امیری، علی و مرادی، یزدان (1387). نگرش­های کارآفرینانه دانشجویان و موانع آن. فصلنامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، 14 (49): 45 – 68.
توکلی مقدم، رضا؛ آیانی، سپیده و عموزاده، حسین (1386). بررسی عوامل اثربخش در آموزش کارآفرینی و راهکار گذر از موانع. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
جهانیان، رمضان (1383). کارآفرینی در سیستم آموزشی. کنفرانس کارآفرینی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رودهن.
حاجیان­چهالی، علی (1381). بررسی دیدگاه دانشجویان در ارتباط با محتوا و دورههای کارآفرینی. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز.
حسین­پور، ابوطالب و رضایی، مسعود (1389). بررسی نگرش دانشجویان کشاورزی به کارآفرینی. توسعة کارآفرینی، 3 (10): 135 - 153.
حسینی، لرگانی، مریم؛ میر­عرب­رضی، رضا و رضایی، سعید (1387)، «آموزش کارآفرینی در هزاره جدید؛ زیر ساختی برای اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی»، فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، 14 (50): 119 – 138.
دموری، داریوش؛ نجاتی­آجی­بیشه، مهران و منفرد، شمیم (1388). شناسایی و رتبه‌بندی انگیزه‌های کارآفرینی دختران دانشجو با رویکرد TOPSIS فازی بررسی دانشجویان دختر گروه اقتصاد و حساب داری دانشگاه یزد. فصلنامه مطالعات اجتماعی – روان شناختی زنان، 7 (3): 7 – 30.
سریع­القلم، آرزو (1386). نقش دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی در کارآفرینی دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
سعیدی کیا، مهدی (1382). آشنایی با کارآفرینی. تهران: نشر سپاس.
سلیمی، جمال و عبدی، علی (1386). آموزش کارآفرینی؛ اصول و مبانی، روش­های آموزش و نقش دانشگاه در آموزش آن. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
شفیع­زاده، حمید (1386). آموزش کارآفرینی در دانشگاه­ها و مراکز آموزش عالی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
شکرکن، حسین؛ برومند­نسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیجه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانه خلاّقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه چمران اهواز، 3 (4 و3): 1-24.
شهابی، بهنام (1387). چالش­های توسعه و آموزش کارآفرینی: نگاهی به نقش ویژگی‌های شخصیتی. کنفرانس ملی کارآفرینی، خلاقیت و سازمان‌های آینده.
صالحی­عمران، ابراهیم و رستمی، فرخنده (1386). آموزش عالی و پرورش روحیه کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه مازندران. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی، دانشگاه سمنان.
صفایی­قادیکلائی، عبدالمجید؛ حسن­زاده ­اطاق­سرا، علی­اکبر و شکرالهی، امیر (1386). چالش­های آموزش کارآفرینی در نظام­های آموزشی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان.
طالبی، کامبیز، زارع یکتا، محمد­رضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعه­ی شرکت­های کوچک و متوسط دانش بنیان. مجله توسعة کارآفرینی، 1 (1): 111- 131.
طیبی، سیدکمیل و نصراصفهانی، رضا (1387). ارزیابی تأثیردوره‌های آموزش کارآفرینی بر ضریب کارآفرینی. خلاصه مقالات همایش ملی تعاون و کارآفرینی، ص 16.
غفاری،‌هادی (1387). بررسی قابلیت­های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه پیام نور اراک. همایش ملی توسعة کارآفرینی در آموزش‌های علمی کاربردی کشاورزی، دی ماه 1387.
فیض، داود و احمد­پور، محمود (1386). تبیین استراتژی­های توسعه آموزش کارآفرینی در دانشگاه­های کشور. طرح تحقیقاتی، تهران: مرکز کارآفرینی دانشگاه امیرکبیر.
کارکنان نصرآبادی، محمد (1386). نقش انجمن­های علمی دانشجویی در توسعة کارآفرینی. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی گذشته، حال، آینده، دانشگاه سمنان، 8-1.
کوثری، مریم و نوروززاده، رضا (1388). تبیین ویژگی­های عناصر چهارگانه برنامه درسی مقطع کارشناسی با تأکید بر پرورش مهارت­های کارآفرینی. فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی، 15 (4): 1- 18.
محمدی، حمیدرضا؛ احمدی، عبادا... و شایان جهرمی، شاپورامین (1390). بررسی رابطة ویژگی­های شخصیتی با تمایل به کارآفرینی. جامعه­شناسی زنان، 2 (1): 99- 119.
منصوری­نژاد، عبدالحکیم؛ نقشینه، نادر و احمدپورداریانی، محمود (1391). بررسی ویژگی­های شخصیتی کارآفرینی دانشجویان علوم کتابداری و اطلاع­رسانی دانشگاه تهران. تحقیقات اطلاع­رسانی و کتابخانه­های عمومی، 18 (3): 449-468.
موسوی­بازرگانی، سید جلال (1385). فرصت کارآفرینی چیست؟ مجله علوم مدیریت ایران، 20.
یداللهی ­فارسی، جهانگیر (1386). نقش جدید دانشگاه­ها: توسعه قابلیت­های کارآفرینی. مجموعه مقالات اولین همایش اشتغال و آموزش عالی، تهران: انتشارات سازمان جهاد دانشگاهی واحد تربیت مدرس. 114-93.
 
Aslam, Tahseen Mahmood; Sher Awan, Ahmed; Mahmood Khan, Tariq. (2012). Entrepreneurial Intentions among University students of Punjab a Province of Pakistan. International Journal of Humanities and Social Science,2 (1): 114-120.
Clark, B. R. (2004). The Entrepreneurship University Demand and Response, Teriary Education  and Management. 4 (1): 5-16.
David, K. (2006). Creating Entrepreneurial Universities in the UK: Applying Entrepreneurship Theory to Practice. Journal of Technology Transfer, 31: 599-603.
Einar, A. & Rasmussen, R. (2006). Action-based entrepreneurship education. Technovation, 21: 185- 194.
Entwistle, N. (2002). Research-based University Teaching. Psychology of education review, 26 (2): 3-9.
Erikson, T. (2003). Towards taxonomy of entrepreneurial learning experiences among potential entrepreneurs. Journal of Small Business and Enterprise Development, 10 (1): 106-112.
Guerrero, M.; Rialp, J. & Urbano, D. (2008). The impact of desirability and feasibility on entrepreneurial intentions: A structural equation model, Int Entrepreneurship Management, 4: 35-50.
Harkema, S. J. M. & Schout, H. (2008). Incorporation student- centered learning in innovation and entrepreneurship education. European Journal of Education, 43 (4): 513-526.
Heinonen, J. & Poikkijoki, S.A. (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, 25 (1): 80-94.
Henry, Colette; Frances, Hill & Claire, Leitch. (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Education Training, 47 (3): 158-169.
Hisrich, Robert & Brush, Candida. (1985). the woman Entrepreneur: Starting, Financing, and managing a successful New Business. Lexington books.
Karlan, D. & Valdivia, M. (2006). Teaching entrepreneurship: impact of business training on microfinance clients and institutions. Working paper.
Keat, O. Y.; Selvarajah, C. & Meyer, D. (2011). Inclination towards entrepreneurship among university students: An empirical study of Malaysian university students. International Journal of Business and Social Science, 2 (4): 206-220.
Knight, P. T. & Yorke, M. (2003). Employability and good learning in higher education. Teaching in higher education, 8 (1): 4-11.
 Kume, Anisa; Kume, Vasilika & Shahini, Besa (2013). Entrpreneurial characteristics amongst university students in Albania. European Scientific Journal, 9 (6): 206-225.
Luis, M.; Martines, R.; peter, R. W.; Gerristen, Ramon cuevas & Jesus Rosccles, A. (2006). Or prorating Principles of Sustainable Development in Research and Education in Western Mexico. The Journal of Cleaner Production, 14 (9-11): 1003-1009.
Ma, H. & Tan, J. (2006). Key components and implications of entrepreneurship: A 4-p framework. Journal of business venturing, 21: 704-725.
Mars, M. & Rios-aguilar, C. (2009). Academic entrepreneurship defines: significance and implications for the scholarship of higher education. Higher Education, 51: 441-460
Matlay, H. & Carey, C. (2006). Entrepreneurship education in the UK: a critical perspective. Paper presented at the ISBE Conference, Cardiff, November.
Matlay, H. & Westhead, P. (2005). Virtual teams and the rise of e-entrepreneurship in Europe. International Small Business Journal, 12 (3): 279-302.
McCline, R. L. (2004). Opportunity Recognition: An Exploratory Investigation of a Component of the Entrepreneurial Process in the Context of the Health care Industry: Theory and Practice. Tertiary Education Management, 25 (2), 37-50
Moriano, J. A. L. & Gorgievski, M. (2007). Psychology of entrepreneurship: Research and education. UNED.
Narques, J. P. C. )2005). How can university industry government interaction change the innovation scenario in Portugal. Corrected press.
Negash, Emnet & Amentie, Chalchissa (2013). An investigation of higher education student’s entrepreneurial intention in Ethiopian Universities: Technology and business fields in focus. Basic Research Journal of Business Management and Accounts, 2 (2): 30-35.
Nowotny, H.; Scott, P. & Gibbons, M. (2003). Mode 2, revisited: the new production of knowledge. Minerva, 41 (3): 179-194
Oosterbeek, H.; Praag, M. V. & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. Journal of European Economic Review, 3: 442-454.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship education in Argentina: the case of SanAnder University. In preceding of the Conference Entitled the Internationalizing in entrepreneurship Education and training Malasya, juiy.
Rae, D.; Penaluna, A. & Dhaliwal, H. (2011), Higher education and graduate enterprise in the new era, Graduate Market Trends, Winter, Higher Education Careers Service Unit, Manchester.
Rasheed, H. S. (2002). Developing Entrepreneurial potential in youth the effect of Entrepreneurial Education and venture creation. Available at: WWW.coba.usf. Edu / Deportment / Management / Faculty, / rasheed / Youth Entrepreneurship.
Rasmussen, E. A. & Sorhim, R. (2006). Action-Based Entrepreneurship education. Technovation, 26: 185-194.
 Sabir Ahmad, Sarah; Md Zani, Rosliza; Zakaria, Azfahanee; Wan Omar, Maznah; Mat Seman, Azmin (2014). Contributing factors to entrepreneurial intentions among university students. 4th international conference on management (4th icm 2014) proceeding 16 - 17 june 2014. The kuta beach heritage hotel, bali indonesia. Website: www.internationalconference.com.my.
Segal, G.; Borgia, D. & Schoenfeld, J. (2005). The motivation to become an entrepreneur. International Journal of Entrepreneurship Behaviour & Research, 11 (1): 42-57.
Sternberg, R. & Wennekers, S. (2005). Determinants and effects of new business creation using global entrepreneurship monitor data. Small Business Economics, 24 (3): 193-214.
Timmons, J. A. & Spinelli, S. (2007). New venture creation: entrepreneurship for the 21st century. McGraw-Hill Co, New York.
Try, S. (2005). The use of job search strategies among university graduates. The Journal of Socio-Economics, 34: 223-243. Available at: www.elsevier.com/locate/econbase.
Urbano, D.; Toledano, N. & Soriano, D. (2010). Analyzing social entrepreneurship from an institutional perspective: Evidence from Spain, Journal of Social Entrepreneurship, 1: 54-69.
Van Praag, C. M. & Versloot, P. )2007(. What is the value of entrepreneurship? A review of recent research. Small Business Economics, 29 (4): 351–382.
Vestergard, J. (2005). Mobilizing university: Berries to university entrepreneurship and how to overcome them. A Paper for presentation at the 5th Triple Helix conference, Session 9-National Policies, Turin, May 2005.