مقایسة تقلّب در امتحانات با کاغذ و بدون کاغذ (رایانه‌ای) دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روانشناسی مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز دزفول

چکیده

تقلّب، از پدیده‌های غیراخلاقی رایج در نظام‌های آموزشی است که با گسترش فناوری به‌طور فزاینده‌ای تسهیل شده و رواج پیدا کرده است. هدف این پژوهش،  بررسی تفاوت بین میزان تقلّب در آزمون‌های بدون کاغذ با آزمون‌های با کاغذ است. روش پژوهش، پیمایش است و داده‌ها با استفاده از پرسشنامة خود ساخته جمع‌آوری شده‌اند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز دزفول در سال تحصیلی 92-1393 است که 357 نفر از آنان به روش تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و در نهایت با استفاده از نرم افزار SPSS19 تجزیه و تحلیل داده‌ها انجام شد. نتایج آزمون t (259/4) نشان می‌دهد که تقلّب در امتحانات بدون کاغذ بیشتر از امتحانات با کاغذ است. همچنین بین جنسیت و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب، با توجه به آزمون کای اسکوئر (103/0) و سطح معنا‌داری (748/0)، رابطه‌ای وجود ندارد. همچنین بین سن و ارتکاب یا عدم ارتکاب به تقلّب با سطح معنا‌داری، (021/0) و آزمون کای اسکوئر (88/14) رابطه معنا‌داری بین این دو متغیر مشاهده می‌گردد. با توجه به گسترش آموزش عالی و پذیرش گستردة دانشجو، پیشنهاد می‏گردد که پذیرش دانشجو بر اساس صلاحیت‏های علمی صورت پذیرد. توجه به این موضوع می‏تواند میزان تقلّب در دانشگاه‌ها را کاهش دهد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the cheating through paper or without paper (computerized) examinations in the Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Hossein Zare 1
  • Esmaeil Safari 2
1
2
چکیده [English]

Cheating is one of common unmoral phenomenon in the educational systems which has increasingly facilitated and propagated through advancement. Its main aim is studying the difference between the cheating rate in the non–paper and paper examinations. The research method is measurement and data were collected using questionnaire. The research statistical university includes the whole Payame Noor University, Dezful center students in 2013–2014 which 357 individuals of them were chosen as sample through random categorized method. The data were analyzed using SPSS 19 software. t test results (4.259) show the cheating in computerized (without paper) exams is more than paper ones. Also, there is no relationship among gender and committing or non-committing cheat regarding to Chi-square (0.103) test and significance level. Also, there is a significant relationship among age and committing or non-committing cheat with significance level (0.021) and Chi-square test (14.88). Regarding to higher education advancement and widespread acceptance of the students it is proposed that acceptance of students should be based on the specified scientific competence. If the matter is considered, the cheating rate will decreased in the universities

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cheating
  • paper examination
  • non-paper examination
  • types of cheating
ابراهیم‌آبادی، حسین (1387). سازگاری نامعقول کمیت و کیفیت در نظام آموزش عالی و علوم انسانی ایران. جشنواره بین‌المللی فارابی. /http: //www. farabiaward. ir/fa/module/journal/214-1010
اژه‏ای، جواد؛ شهابی، روح‌الله و علی‌بازی، هوشنگ (1390). رابطه‏ ویژگی‏های شخصیت با خودگزارش‌دهی تقلّب تحصیلی در دانش‏آموزان دبیرستانی. مجله روانشناسی، 4: 412 – 424.
بنی‌اسدی، اکبر (1383). بررسی انحرافات اجتماعی ناشی از بیکاری در شهر سمنان. معاونت پژوهشی جهاد دانشگاهی استان سمنان.
خامسان، احمد و امیری، محمداصغر (1390). بررسی تقلّب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. اخلاق در علوم و فناوری، 1: 53 – 61.
زارع، حسین؛ طالبی، سعید و صیف، محمدحسین (1389). آمار استنباطی پیشرفته. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
سپهری‏نیا، امیر و شکرکن، حسین (1376). تأثیر عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلّب و اقدام به آن در دانش‏آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش. دانشگاه چمران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی.
سواری، کریم (1387). بررسی نقش جنسیت در سوگیری اخلاقی دانشجویان نسبت به تقلّب. مطالعات روانشناسی و تربیتی، 5 (1): 55 – 66.
علیوردی‌نیا، اکبر و صالح‌نژاد، صالح (1392). بررسی عوامل مؤثر در اقدام به تقلّب دانشجویان. فصلنامه اخلاق در علوم و فنّاوری، 1: 85 – 93.
کیوان‌آرا، محمود؛ اجاقی، رضوان؛ چشمه‌سهرابی، مظفر و پاپی، احمد (1392). گونه‏شناسی تقلّب‏ها و سرقت‏های علمی با استفاده از شناخت تجربیات صاحب‌نظران در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 10 (3): 1-12.
مرادی، مهدی و سلیمانی مارشک، مجتبی (1390). روان‌شناسی و جامعه‌شناسی تقلّب. فصلنامه دانش حسابداری، دوره جدید (4): 56 -73.
نخعی، نوذر (1384). نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریب کاری پژوهش و فراوانی نسبی آن. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش عالی، 1: 10 – 17.
Callaway, I (2010). Pro filing the Fraudster: Behavioural Cues, The Scrivener (The Society of Notaries Public of British Columbia), 19 (1): 17-28.
Curran, Kevin; Middleton, Gary; Doherty, Ciaran (2011). Cheating in Exams with Technology. International Journal of Cyber Ethics in Education. 1 (2): 54-62.
Eisenberg, Jacob (2004). To cheat or not to cheat: effects of moral perspective and situational variables on students’ attitudes. Journal of Moral Education. 33 (2): 163-178.
Keresztury, Balázs & Cser, László (2013). New cheating methods in the electronic teaching era. Social and Behavioral Sciences. 93: 1516 – 1520.
Khodaiea, Ebrahim; Moghadamzadehb, Ali & Salehi, Keyvan (2011). Factors Affecting the Probability of Academic Cheating SchoolStudents in Tehran. Social and Behavioral Sciences. 29: 1587 – 1595.
King, Chula G; Guyette, Roger W. & Piotrowski, Chris (2009). Online Exams and Cheating: An Empirical Analysis of Business. Journal of Educators Online. 6 (1): 1-11.
Luisa Farnesea, Maria; Tramontanob, Carlo; Fidaa, Roberta & Pacielloc, Marinella (2011). Cheating Behaviors in Academic Context: Does Academic Moral Disengagement Matter? Social and Behavioral Sciences. 29: 356 – 365.
Park, Eun-Jun; Park, Seungmi & Jang, In-Sun (2013). Academic cheating among nursing students. Journal of Computers & Education, 63: 151-159.
Saidina, Norshih & Isa, Nurliyana (2013). Investigating Academic Dishonesty among Language Teacher Trainees: The Why and How of Cheating. Social and Behavioral Sciences. 90: 522 – 529.
Simkin, Mark G & McLeod, Alexander (2010). Why Do College Students Cheat? Journal of Business Ethics. 94 (3): 441-453.
Stanculescu, Elena (2013). Affective Tendencies in Embarrassing Situations and Academic Cheating Behavior. Social and Behavioral Sciences. 78: 723 – 727.