رویکرد میان‌رشتگی آموزش کارآفرینی در نظام آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 عضو هیإت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم

3 دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران

چکیده

هدف مقالة حاضر، تبیین رویکرد میان‌رشتگی به عنوان رویکردی نوین و مکمل رویکردهای رفتارگرا و ساختارگرا در آموزش کارآفرینی است؛. بنابراین، سؤالات اساسی این است که آیا دامنة آموزش کارآفرینی را می‌توان به سطحی فرا‌رشته‌ای توسعه داد و اینکه چه رشته‌های علمی (میان‌رشته‌ای) در آموزش کارآفرینی دخیل می‌شوند؟ برای پاسخ به سؤالات مذکور از روش فراتحلیل نتایج حاصل از تحقیق‌های پیشین استفاده شده است. در مقالة حاضر سعی شده است تا با مرور منابع عمده و تحلیل نظرات، جمع‌بندی روشن و چارچوبی برای معرفی رویکرد‌ میان‌رشتگی آموزش کارآفرینی ارائه شود. یافته‌ها نشان داد که آموزش کارآفرینی تاکنون بر مبنای دو رویکرد رفتارگرا (آموزش تئوریک) و ساخت‌گرا (آموزش تئوریک و تجربی) بوده است و هر کدام استراتژی‌ و سبک‌های خاصی را پیشنهاد می‌کنند. رویکرد میان‌رشتگی که سعی در توسعة آموزش کارآفرینی به سطحی فرارشته‌ای و میان‌رشته‌ای دارد، مکمل دو رویکرد قبل است و دارای گونه‌شناسی فرارشته‌ای (علم و هنر)، میان‌رشته‌ای (جامعه‌شناسی، روان‌شناسی، مدیریت، اقتصاد و بازاریابی) و درون‌رشته‌ای (دانش و کاربرد) است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Interdisciplinary Approach of Entrepreneurship Education in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Hossein Khanifar 1
  • Rasool Rasaeefard 2
  • Mehdi Safian Boldagi 3
1
2
3
چکیده [English]

The main goal of this paper is to explain various approaches to entrepreneurship interdisciplinary approach in order to come up with a model for entrepreneurship education. The study question is whether entrepreneurship education domain can be promoted to an interdisciplinary level and what scientific discipline is involved in entrepreneurship education. To answer the study question, the author used quality methodology based on the results of the previous studies. Library study of available sources will bring one to the conclusion that entrepreneurship education consists of two basic approaches: behavioral and interdisciplinary which will give birth to three methods of theoretical, experimental, and interdisciplinary education. The result showed that Interdisciplinary approach can be further divided into supra-disciplinary (science and art), interdisciplinary (sociology, psychology, management, economics and marketing), and intra-disciplinary (knowledge and function) each covering a key aspect of entrepreneurship education. There is a methodology for entrepreneurship education which tries to convey the true concept of entrepreneurship in all three levels to students, and its usefulness has been proven by, at least, two case studies which have been explained in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • education
  • Entrepreneurship
  • learning
  • interdisciplinary
  • approach
 
Abbott, Doug. et al (2006). Development and Presentation of the Interdisciplinary Course Petroleum Project Evaluation: Chicago, IL: American Society for Engineering Evaluation.
Audit, josee (2001). Evaluation of Two Pedagogical Approaches to Entrepreneurship Education Using an Intention-Based Model of Venture Creation, Universite du Quebec a Trois- Rivieres.
Beck, Daniela (2008). Context- based Social Entrepreneurship Education, oikos Ph. D. academy, Entrepreneurial Strategies for Sustainability.
Breneman, David W. (2005). Entrepreneurship in Higher Education, New Directions for Higher Education, No. 129, (3-9)
Brockhaus, R. H., (1991). Entrepreneurship Education and Research outside North America, Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 15, No. 3 (77-84).
Carland, Joann C, Carland, James W. (2010). Entrepreneurship Education: Building for Yhe Future, Journal Business and Entrepreneurship, Vol. 22, No. 2, (40-59).
Carter, Sara, Collinson, Elaine (1999). Entrepreneurship education: Alumni perceptions of the role of higher education institutions, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 6, No 3, (229-239).
Cheng, Ming Yu, Chan, Wai Sei, Mahmood, Amir (2009). The effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia, education – Training, Vol. 51 No. 7, (555-566).
Clouse, Van. G., (1990). A Controlled Experiment Relating Entrepreneurial Education to Students’ Start-Up Decisions, Journal of Small Business Management, Vol. 28, No. 2, (45-54).
Collins, Lorna A., Smith, Alison J. and Hannon, Paul. D. (2006). Applying a Synergistic Learning Approach in Entrepreneurship Education, Management Learning, Vol. 37, No. 3, (335–354).
Corbett, Anne (2007). Review of Universities and the Europe of Knowledge: Ideas, Institutions and Policy Entrepreneurship in European Union Higher Education Policy, 1955–1987, Basingstoke and New York: Palgrave Macmillan, Higher Education Quarterly, Vol. 61, No. 1, (103–105).
Cox L., Mueller, (2003). The Impact of Entrepreneurship Education on Entrepreneurial Self-Efficacy. International Journal of Entrepreneurship Education, Vol. 1, No. 2. (25-52).
Cranwell, Michele R., Kolodinsky, Jane M., Donnelly, Catherine W., Downing, Donald L., and Padilla-Zakour, Olga I. (2005). A Model Food Entrepreneur Assistance and Education Program: The Northeast Center for Food Entrepreneurship, Journal of Food Science Eeucation, Vol. 4, (56-65).
D’Cruz, Carmo, Shaikh, Muzaffar, Shaw Wade (2006). Taking Engineering Entrepreneurship Education to The Next Level with Systems Engineering Entrepreneurship at Florida Tech, NCIIA, peer-reviewed papers.
Den berg, Van den, Braun, Erick, Otgar, Alexander H. J. (2003). City and Entrprise: Corporat Cummunity Involvmenet in European Ans USA Cities, Ntrepreneurship Education and Training, Vol. 26, No. 12, (97-98).
Dhliwayo, Shepherd (2008). Experiential learning in entrepreneurship education A prospective model for South African tertiary Institutions, Education - Training, Vol. 50 No. 4, (329-340).
Diensberg C. (2008). Entrepreneurship Training by Action Learning in a University Context: The Case of ROXI, HIE-RO, University of Rostock, Rostock, Germany, van der Sijde et al. (eds.), Teaching Entrepreneurship.
Dreisler p. (2008). Entrepreneurship: from opportunity to action: the entrepreneurial processs, Teaching Entrepreneurship, Vol. 5, and No13. (13-37).
Fayolle, Alain (2007). Handbook of Research in Entrepreneurship Education: Contextual Perspectives, Vol 2, Published by Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, Northampton,
Fayolle, Alain, Gailly, Benoit, Lassas-Clerc, Narjisse (2006). Assessing the impact of entrepreneurship education programmes: a new methodology, Journal of European Industrial Training, Vol. 30 No. 9, (701-720).
Garavan, Thomas N. and O’Cinneide, Barra (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation – Part 1, Journal of European Industrial Training, Vol. 18, No. 8, (3-12).
Garavan, Thomas N. and O’Cinneide, Barra (1994). Entrepreneurship Education and Training Programmes: A Review and Evaluation – Part 2, Journal of European Industrial Training, Vol. 18, No. 11, (13-21).
Gundlach, Michael J., Zivnuska, Suzanne (2010). An Experiential Learning Approach to Teaching Social Entrepreneurship, Triple Bottom Line and Sustainability: Modifying and Extending Practical Organization Behavior Education (PROBE), American Journal of Business Education; Vol 3, No. 1, (19-28).
Gürol, Yonca; Atsan, Nuray (2006). Entrepreneurial characteristics amongst university students: Some insights for Entrepreneurship Education Ana Training in Turkey, Education & Training; Vol. 48, No. 1, (25-38).
Hamidi, Daniel Yar., Wennberg, Karl, Berglund, Henrik (2008). Creativity in entrepreneurship education, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15, No. 2, (304-320).
Harkema, Saskia J. M. & Henk Schout (2008). Incorporating Student-Centred Learning in Innovation and Entrepreneurship Education, European Journal of Education, Vol. 43, No. 4, (513-526).
Heinonen, Jarna, Poikkijoki, Sari-Anne (2006). An entrepreneurial-directed approach to entrepreneurship education: mission impossible? Journal of Management Development, Vol. 25, No. 1, (80-94).
Henry, Colette, Hill, Frances and Leitch, Claire (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part I, Education -Training, Vol. 47, No. 2, (98-111).
Henry, Colette, Hill, Frances and Leitch, Claire (2005). Entrepreneurship education and training: can entrepreneurship be taught? Part II, Education -Training, Vol. 47, No. 3, (158-169).
Herron, Lanny, Sapienza Harry J., Smith-Cook, Deborah (1991). Entrepreneurship Theory from an Interdisciplinary Perspective: Volume I, Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, (7-12).
Herron, Lanny, Sapienza Harry J., Smith-Cook, Deborah (1992). Entrepreneurship Theory from an Interdisciplinary Perspective: Volume II, Journal of Entrepreneurship Theory and Practice, (5-11).
Hindle, Kevin, Cutting Neil (2002). Can Applied Entrepreneurship Education Enhance Job Satisfaction and Financial Performance? An Empirical Investigation in the Australian Pharmacy Profession, Journal of Small Business Management, Vol. 40, No. 2, (162–167).
Hynes, Briga (1996). Entrepreneurship education and training –introducing entrepreneurship into non-business Disciplines, Journal of European Industrial Training, Vol. 20, No. 8, (10-17).
Hynes, Briga, Costin, Yvonne, Birdthistle, Naomi (2011). Practice-based learning in entrepreneurship education: A means of connecting knowledge producers and users, Higher Education, Skills and Work-based Learning, Vol. 1 No. 1, (16-28).
Ibrahaim, A B; Soufani, K (2002). Entrepreneurship education and training in Canada: A critical assessment, Education & Training; Vol. 44, No. 8/9, (421-430).
Jack, Sarah L. and Anderson, Alistair R. (1999). Entrepreneurship education within the enterprise culture: Producing reflective practitioners, International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, Vol. 5, No. 3, (110-125).
Janssen, Frank, Eeckhout, Valerie, Gailly Benoit, Bacq Sophie (2007). Interdisciplinarity in cross-campus entrepreneurship education, CRECIS, Paper presented at the University-Wide Entrepreneurship, Education Conference at Wake Forest University, Winston-Salem, North Carolina (USA).
Jones, Colin & English, Jack (2003). A Contemporary Approach to Entrepreneurship Education, School of Management University of Tasmania and School of Business University of Canberra.
Katz, Jerome A. (2008). Fully Mature but Not Fully Legitimate: A Different Perspective on the State of Entrepreneurship Education, Journal of Small Business Management, Vol. 46, No. 4, (550–566).
Kierulff, Herbert E. (2005). Entrepreneurship Education in Poland: Findings from the Field, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 15, No. 1, (93–98).
Kourilsky, Marilyn L. (1995). Entrepreneurship Education: Opportunity in search of curriculum, Published in Business Education Forum,
Krueger, Norris F. (2003). The Cognitive Psychology of Entrepreneurship: Boise State University, Techniset, Denton, Manchester.
Kuratko, Donald F. (2005). The Emergence of Entrepreneurship Education: Development, Trend and Challenges, Baylor University Press.
Leitch Claire M., Harrison, Richard T. (1999). A process model for entrepreneurship education and development, International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 5 No. 3, (83-109).
Levenburg, Nancy M., Paul M., Lane, Thomas V. Schwarz (2006). Interdisciplinary Dimensions in Entrepreneurship, Journal of Education for Business, (275-281).
Linan, Francisco (2004). Intention-based models of entrepreneurship education, University of Seville, Spain.
Mao, Huiyuan. Zhao, Xinliang. Wang, Zeping (2008). Mechanism Demand and Optimizing Research of Entrepreneur Professionalism, International Journal of Business and Management, Vol. 3, No. 11. (252-2268).
Matlay, Harry (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes, Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 15 No. 2, (382-396).
McMulland, W. ED and Wayane A. Long (1987). Entrepreneurship Education in the nineties, Journal of Business Venturing, Vol. 2, (261-275).
Okudan, Gul E., and Rzasa, Sarah E. (2006). A project-based approach to entrepreneurship leadership education, Technovation, Vol 26, No. 2, (195-210).
Peterman, Nicole E., Kennedy, Jessica (2003). Enterprise Education: Influencing Students’ Perceptions of Entrepreneurship, journal of Entrepreneurship Theory and Practice, (129-144).
Petkova, Antoaneta P. (2008). A theory of entrepreneurial learning from performance errors, International Entrepreneurship Management Journal, Vol. 75, No. 2.
Rae, David (2000). Understanding entrepreneurial Learning: A Question of How?, International Journal of Entrepreneurial Behavior and Research, Vol. 6, No. 3, (145-152).
Rasmussen, Einar A., Sorheim, Roger (2006). Action-based entrepreneurship education, Technovation, Vol 26, (185–194).
Seikkula-Leino, Jaane, Ruskovaara, Elena, Ikavalko, Markku and Mattila, Johanna and Rytkola, Tiina (2010). Promoting entrepreneurship education: the role of the teacher?, Education - Training, Vol. 52 No. 2, (117-127).
Sewell, Peter and Dacre Pool, Lorraine (2010). Moving from conceptual ambiguity to operational clarity Employability, enterprise and entrepreneurship in higher education, Education -Training Vol. 52, No. 1, (89-94).
Sexton, L., Upton, Nancy, Bowman (1987). Evaluation of an Innovative Approach to Teaching Entrepreneurship, Journal of Small Business Management; Vol. 25, No. 1; (35-48).
Stean, Z. (2007). Modeling The Demands of Interdisciplinary: Toward a Framework For Evaluating Interdisciplinary Endeavors, Integral Review, No. 4.
Taatila, Vesa P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education, Education - Training, Vol. 52 No. 1, (48-61).
Van der Sluis, Justin and van Praag, Mirjam and jverberg, Wim VI (2008). Education and Entrepreneurship Selection and Performance: A Review of the empirical literature, Journal of Economic Surveys, Vol. 22, No. 5, (795–841).
West, G. Page., Gatewood, Elizabeth J., Shaver, Kelly G. (2009). Handbook of University-wide Entrepreneurship Education: Published by Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, USA.
Wilson, Fiona, Kickul, Jill, Marlino, Deborah (2007). Gender, Entrepreneurial Self-Efficacy, and Entrepreneurial Career Intentions: Implications for Entrepreneurship Education, journal of Entrepreneurship Theory and Practice, (387-406).