مروری بر روش‌های تدریس و نقش آنها در توسعه مهارت‌های فراشناختی در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه پیام نور استان اصفهان

3 دانشجوی دکتری برنامه‌ریزی درسی دانشگاه اصفهان setarehmousavi@gmail.com

چکیده

مدل‌های آموزشی که بر مهارت‌های فراشناخت تأکید دارند، در رشد فرایندهای حل مسأله و خودتنظیمی تأثیر معناداری دارند. در پژوهش حاضر، تأثیر روش‌های تدریس (حل مسأله، بحث گروهی، پرسش و پاسخ)، بر مهارت‌های فراشناختی مورد بررسی قرار گرفته است. پژوهش حاضر، کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی است. جامعة آماری پژوهش مشتمل بر تمام دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان است که شامل 4167 نفر بوده و نمونة آماری با استفاده از فرمول کوکران 305 نفر برآورده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامة محقق‌ساخته‌ بود و روایی محتوایی آن با بهره‌گیری از نظر متخصصان و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 94/0 محاسبه گردید. نتایج نشان داده است که از دید دانشجویان، نقش روش‌های تدریس حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ بر رشد مهارت‌های فراشناخت، بالاتر از سطح متوسط است و آموزش مهارت‌های فراشناخت، مستلزم مربیانی است که متعهد به یادگیری مستمر و خودتنظیمی باشند. در واقع، به منظور هدایت نمودن مهارت‌های فراشناخت دانشجویان، باید روش‌های تدریس مناسبی را به کارگرفت. در مطالعة حاضر، نویسندگان، روش‌های تدریس چون حل مسأله، بحث گروهی و پرسش و پاسخ را مورد بحث قرار دادند که مهارت‌های فراشناخت را رشد می‌دهند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Overview of Teaching Methods and their Role in Developing Meta Cognitive Skills in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Yasamin Abedini 1
  • Reza Homaei 2
  • setare Mousavi 3
1
2
3
چکیده [English]

Pedagogical models   that have stressed on meta cognitive strategies have shown meaningful influxes   in increasing problem solving, and self-regulatory processes.  This study examined the impact of Teaching Methods (problem solving, group discussions question and cross training) on meta cognitive skills. This study was applied one and the research method was descriptive –survey. Statistical population included all supplementary students at Isfahan University which is the number of 4167 people by Using Cochran formula, 305 subjects. To collect data a researcher-made questionnaire was used which its content validity was confirmed by experts, and its reliability was estimated 0.94 using Coronbach`s Alpha method. Findings showed that the amount of effect of teaching methods (problem solving, group discussions question and cross training) on maturating meta cognition skills from the perspective of supplementary students resulting that larger than average assumption and meta cognitive skills education requires the educators to be committed to continuous learning and self-reflection. In fact, in order to guide meta cognitive skills students should be taught the suitable strategies. In this study, authors discussed  a series of Teaching Methods as problem solving, group discussions question and cross training which could develop meta cognitive skills.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Teaching Methods
  • cognitive skills
  • Curriculum
امین یزدی، سید امیر، عالی، آمنه (1391). بررسی تأثیر سبک های مدیریت کلاس بر رشد مهارت های فراشناختی دانش‏آموزان. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 9 (18): 23-42.
جویس، بروس؛ ویل، مارشال و کالهون، میلی (1389). الگوهای تدریس؛ ترجمه محمد رضا بهرنگی، تهران: کمال تربیت.
خرسندی طاسکوه، علی (1387). گفتمان میان رشته‏ای دانش. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
شعبانی، حسن (1389). مهارت‌های آموزشی وپرورشی. تهران: انتشارات سمت.
کریمی، حسین؛ راد، مصطفی و بخشی، محمود (1392). آیا روش‏های نوین تدریس، اثربحشی لازم را در آموزش علوم پزشکی ایران دارند؟:مرور سیستماتیک. گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 10 (2): 153-162.
گیج. ان. ال. (1384). مبانی علمی هنر تدریس؛ ترجمه محمود مهرمحمدی، تهران: مدرسه.
لطف‌آبادی، حسین ( 1384). نقد نظریه‏های رشد اخلاقی پیاژه و کولبرگ و باندورا و ارائة الگویی نو برای پژوهش در رشد اخلاقی دانش‏آموزان ایران، فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، 4 (11).
ملکی، بهرام (1384). تأثیر آموزش راهبردهای شناختی و فراشناختی بر افزایش یادگیری و یادداری متون درسی مختلف، تازه‌های علوم شناختی، 7 (3).
مهرمحمدی، محمود و عابدی، لطفعلی ( 1389). الگوهای یادگیری: ابزارهایی برای تدریس (ویرایش اول). تهران: سمت.
وقارسیدین، ابولفضل؛ ونکی، زهره؛ طاقی، شهین و ملازم، زهرا (1387). تأثیر پرسشگری متقابل هدایت شده در گروه همتایان بر مهارت‌های تفکر انتقادی و آگاهی فراشناختی دانشجویان پرستاری. راهبردهای آموزش،   8(2): 333-339.
 
Artino, A. R. (2008). Learning online: understanding academic success from a selfregulated learning perspective. (Unpublished Doctoral Dissertation, Connecticut University).
August- Brady, M. M. (2005). The effect of a metacognitive intervention on approach to and self – regulation of learning in Baccalaureate Nursing students. Journal of Nursing Education. 44 (7): 297-304.
Azevedo, R. (2005). Using hypermedia as a metacognitive tool for enhancing student learning? The role of self-regulated learning. Educational Psychologist, 40 (4): 199-209.
Boekaerts, M. (1999a). Self-regulated learning: Where are we today? International Journal of Educational Research, 31: 445–457.
Boekaerts, M. (1999b). Motivated learning: The study of student x situation transactional units. European Journal of Psychology of Education, 14(4): 41–55.
Bradford, S. Bell & Steve, W. J. (2008). Active learning: Effects of core training design elements on self – regulatory processes, learning and adaptability. Journal of Applied psychology, 93 (2): 296-316.
Cai, J. A. (1992). Problem analytic study of met cognition in mathematical problem solving. Math Educ Res J. 6 (2): 166-83.
Carmenado, I.; Díaz-Puente, J. & Gajardo, F. (2011). Behavior competence development through e-learning: experience at theundergraduate level in the context of Aula a DistanciaAbierta (ADA) Madrid, Spain, Procedia Social and BehavioralSciences, 15: 112.
Cetinkaya, P. & Erktin, E. (2002). Assessment of metacognition and its Relationship with Reading comprehension, Achievement and Aptitude. Journal of Education, 19 (1): 1-11.
Chantharanuwong, W.; Thathong, K. & Yuenyong, Ch. (2012). Exploring student metacognition on nuclear energy in secondary school. Procedia - Social and Behavioral Sciences 46: 5098 – 5115.
Chisholm, L. (2003). The Politics of Curriculum Review and Revision in South Africa. Unpublished paper delivered at the 'Oxford' International Conference on Education and Development, September, 9-11.
Demirel, M. & Arslan-Turan, B., (2010). Probleme dayalı öğrenmenin basarıya, tutuma, bilisötesi farkındalık ve güdüdü zeyine etkisi [The effects of problem-based learningon achievement, attitude, met cognitive awareness and motivation]. H. U. Journal of Education, 38: 55-66.
Department of Education (2008). Address by Minister NalediPandor at the Maths Centre Partners in Performance Lunch, Braamfontein, 27 October 2008. Retrieved 1 October 2010. from: http://www.info.gov.za/speeches/2008/08102716151003.htm
Donald, D.; Lazarus, S. & Lolwana, P. (2010). Educational Psychology in Social Context (4th edition). Cape Town: Oxford University Press Southern Africa (Pty) Ltd.
Downing, K.; Kwong, T.; Chan, S.; Lam, T. & Downing, W. (2009). Problem-based learning and the development of metacognition. Higher Education, 57 (5): 609-621.
Ellis, Rod. (1994). The Study of Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press.
Even, R., & Tirosh, D. (2008). Teacher knowledge and understanding of students’ mathematical learning and thinking. In L. D. English (Ed.), Handbook ofinternational research in mathematics education (2nd ed., pp. 202–222). NewYork, NY: Taylor and Francis
Giest, H., & Lompscher, J. (2003). Formation of Learning Activity and Theoretical Thinking in Science Teaching. In Kozulin, A.; Gindis, B.; Ageyev, V. S. & Miller, S. M. (Eds.). Vygotsky's Educational Theory in Cultural Context. New York: Cambridge University Press.
Haidar, A. H. & Najabi, A. (2008). Emirati high school student's understandings on their understanding. Research in science & technological Education. 26 (2): 215.
Hargrove, Ryan A. (2012). Assessing the long-term impact of a metacognitive approach to creative skill development. Int J Technol Des Educ.
Hartman, H. J. (2002a). Developing Students' Metacognitive Knowledge and Skills. In Hartman, H. J. (Ed.). Metacognition in Learning and Instruction. Theory Research and Practice. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Hartman, H. J. (2002b). Teaching Metacognitively. In Hartman, H. J. (Ed.). Metacognition in Learning and Instruction. Theory, Research and Practice. Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
Huff, J. D. & Nietfeld, J. L. (2009). Using strategy instruction and confidence judgments toimprove metacognitive monitoring skills. Met cognition and Learning, 4: 161-176.
Jang, S. J. (2006). The effects of incorporating web-assisted learning with team teaching in seventh-grade science classes. International Journal of Science Education, 28 (6): 615–632.
Knouse, L. E. (2008). AD/HD, metamemory, and Self- regulation in context. (Unpublished Doctoral Dissertation, faculty of The Graduate School, GreensboroUniversity).
Korial, A., Maayan, H., & Nussinson, R. (2006). The intricate relationships between monitoring and control in metacognition: lessons for the cause and Effect relation between. Journal of experimental psychology, 135 (1): 36-69.
Kramarski, B.; Mevarech, Z. R. & Liebermann, A. (2001). Effects of Multilevel versus Unilevel Metacognitive Training on Mathematical Reasoning. The Journal of Educational Research, 94: 292-300.
Larkin, S. (2010).Met cognition in young children. 1th ed. USA and Canada: Routledge.
McCarthy, J. & Bernstein, A. (2011). Value in the Classroom: The quantity and quality of South Africa’s teachers. Johannesburg: The Centre for Development and Enterprise.
McCaslin, M. (2009). Co-regulation of student motivation and emergent identity. Educational Psychologist, 44: 137-146.
Montague, M.; Warger, C. & Morgan, H. (2000). Solve it! Strategy instruction it improve mathematical problem solving. Learn Disabil Res Pract, 15 (2): 110-116.
Nikto, A. J. (2001).Educational assessment of student (3rd ed.) upper saddle,NJ: Merrill, prentice – Htall.
Özsoy, G. (2007). İlköğretim Beşinci Sınıfta Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin Problem Çözme Başarısına Etkisi, Doktoratezi, GaziÜniversitesi, Ankara.
Palinscar, A. S. & Brown, A. L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and comprehension monitoring activities. Cogn Instr. 1 (2): 117-75.
Perfect, J. T. & Schwartz, B. L. (2004). Applied metacognition. Cambridge University.
Pilten, P. (2008). Üstbiliş Stratejileri Öğretiminin İlköğretim Besinci Sınıf Öğrencilerinin Matematiksel Muhakeme Becerilerine Etkisi, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
Raffaella, N. (2012). Metacognition in Student Academic Writing: A Longitudinal Study of Metacognitive Awareness and Its Relation to Task Perception, Self-Regulation, and Evaluation of Performance. Written Communication, 29 (2): 142– 179.
Reitsma, G. (2011). Promoting critical thinking- Are we asking the right questions? Paper presented at the Association for Research in Mathematics, Science and Technology Education, Southern African. http://www.nwu.ac.za/af/node/14053
Sagor, J. K. (1999). Developing Metacognitive Awareness in Junior Primary Teachers - A Case Study. Unpublished master's thesis. Stellenbosch: University of Stellenbosch.
Schoenfeld, A. H. (1985). Mathematical Problem Solving. San Diego, CA: Academic pres.
Schraw, G. (1998). Promoting General Metacognitive Awareness. Instructional Science, 26: 113-125.
Shamir, A.; Mevarech, Z. R. & Gida, C. (2009). The assessment of meta-cognition in different contexts: individualized vs. peer assisted learning. Metacognition Learning, 4: 47-61.
Tosun, C. & Senocak, E. (2013). The Effects of Problem-Based Learning on Metacognitive Awareness and Attitudes toward Chemistry of Prospective Teachers with Different Academic Backgrounds. Australian Journal of Teacher Education, 38(3): 61-73 http://dx. doi. org/10. 14221/ajte. 2013v38n3. 2
Van De Walle, J. A. (2004). Elementary and Middle School Mathematics Teaching Developmentally. USA: Pearson Education.
Viljoen, W. (2010). Learner Achievements. Teacher.org.za website. Retrieved 1 October 2010 from: http://www. teacher.org.za/index.php?option=com_content&view=article&id=114&Itemid=58&showall=1
Wachter, B. (2000), Internationalization at Home: The context. in P. Crowther, M.; Joris, M.; Otten, B.; Nilsson, H. Teekens & B. Wachter (Eds.), Internationalization at home: A position paper, pp. 5-13, Amsterdam: European Association for International Education.
Watson, J. (2000). Constructive instruction and learning difficulties. Support for Learning, 15 (3): 134-140.
Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology (11th edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
Yore, L. D. & Treagust, D. F. (2006). Current Realities and Future Possibilities: Language and science literacy - empowering research and informing instruction. International Journal of Science Education, 28 (2-3): 291-314.