تحلیل رابطة بین مؤلفه‌‌های کارآفرینی و ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده: هدف از تحقیق حاضر، تحلیل رابطة بین مؤلفه‌‌های کارآفرینی و ابعاد سازمان یادگیرنده در دانشگاه کاشان است و نوع تحقیق، توصیفی–همبستگی است. جامعة آماری پژوهش شامل 203 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه کاشان بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبق‌های 98 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل دو پرسشنامة محقق ساخته سازمان یادگیرنده با 37 گویه و پرسشنامه کارآفرینی با 47 گویه بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت بود که ضریب پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 91/0 و 93/0 به دست آمد. روایی محتوایی و سازه دو پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. تحلیل داده‌ها در دو سطح توصیفی (فراوانی، درصد، انحراف استاندارد و میانگین) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، آزمون t و تحلیل واریانس) با استفاده از نرم افزار آماری spss صورت گرفت. یافته‌ها نشان داد که میانگین مؤلفه‌‌های کارآفرینی در دانشگاه کاشان بالاتر از حد متوسط است. همچنین بین همه مؤلفه‌‌های کارآفرینی و سازمان یادگیرنده، همبستگی مثبت و معنی‌داری وجود داشت. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Relationship between Entrepreneurship Components and Learning Organization Dimensions in the University of Kashan

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Raziye Aghababaei 2
1
2
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this research was an analysis of the relationship between entrepreneurship components and learning organization dimensions in the university of Kashan. The research type was descriptive -correlative. The statistical population consisted of 203 faculty members in University of Kashan. Through strafed random sampling method, 98 members were chosen as the sample. The research instrument was entrepreneurship researcher- made questionnaire with 47 items and learning organization researcher- made questionnaire with 23 items. By the use of Cronbach alpha coefficient, reliability coefficients were obtained equal to 0.91 for learning organization questionnaire and 0.93 for entrepreneurship questionnaire. Questionnaires content and construction validity were confirmed. The collected data were analyzed at two descriptive levels (frequency, percentage, standard deviation & mean) and inferential level (correlation coefficient, regression, t-test and analysis variance). The research findings showed that the mean of entrepreneurship components in university of Kashan was higher than average. Also, there is a positive and significant relationship between entrepreneurship components and learning organization. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Learning Organization
  • faculty members
  • University
احمدپورداریانی، محمود (1383). کارآفرینی، تهران: انتشارات پردیس.
امیری، احمد (1385). نگرش‌ها و موانع کارآفرینانه دانشجویان، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 49، 45-67.
بدری، احسان (1385). بررسی قابلیت‌‌های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان، مجله پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، (2) 12، 73-90.
فکور، بهمن (1387). دانشگاه کارآفرینی، مجله رشد فناوری، 5، 35-42.
عسگری، احمد (1383). ایجاد یک سازمان یادگیرنده، مجله مدیریت، 91، 40-46.
مدهوشی، مهرداد (1382). موانع کارآفرینی در دانشگاه مازندران، پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، 9، 107-123.
 
Cheng, Ming Yu. (2009). the effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia, Journal of Education + Training, 7, 51, 555- 556.
Fry, F. (1993). Entrepreneurship: planning approach, Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Galloway, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Education & training. 47 (1). 7-17.
Gibb. A. (2002). In pursuit of a new enterprise and entrepreneurship paradigm for learning creative deconstruction, new, values new ways of doing things and new combinations of knowledge. International Journal of Management Reviews, 4 (3), 233-269.
Howard, S. (2004). Developing Entrepreneurial potential in youth: The effectofEntrepreneurial Education and Venture Creation. University of South Florida. 3-17.
Hsieny. L. (2004). A study of learning organization and faculty development
 in higher education
. Umpire. DAL- A 65102, 430. Aug.
Jennings, D. (1994). Multiple perspectives of Entrepreneurship Test, reading and cases, Cincinnati Ohio. South –Western Publishing Co.
Liles, P. (1980). New Business Ventures and Entrepreneur. Home wood, III: Richard Irwin Inc.
Mc Clelland, D. (1963). Business Drive and National Achievement. Harvard Business Review, 40, 89.
Martin, B. R. (2001). The origin and evolution of the university species; Journal for Science and Technology Studies, 13. 9-34.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship education in Argentina. Paper presented for entrepreneurship education and training conference in ENT. Malaya, July 8-10.
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: the art and practice of the learning organization. Toronto: Currency Doubleday.
Senge, P. M. (1995). The leader's new work: Building learning organizations. Sloan Management Review, 7-23.
Sexton, D. L. (1992 (. The state of the Art ofEntrepreneurship, Plos-Kent Publishing Boston. 3. 1-34.
Schumpeter, J. (1934). The Theory of economic development. Cambridge, MA: Harvard University Press.
Sharman, C. (2005). Leadership and learning organization. UMI Proquest Digital Dissertation State University of New York Empire State College.
Shepherd, D. A. (2002). A search strategy for assessing a business opportunity. IEEE Transactions on Engineering Management, 49 (2).
Susbauer. J. (1990). Intracorporate Entrepreneurship programs in American industry. Cleveland: Cleveland State University.
Yu, M. C. Chan, S. (2007). Entrepreneurship Education inMalaysia (www. MMu.edu).