بومی‌سازی شاخص‌های نظام ارزیابی عملکرد دانشگاه پیام نور براساس مدل کارت امتیازی متوازن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رشتة مهندسی صنایع، بخش فنی و مهندسی، دانشگاه پیام نور

2 کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه پیام نور

3 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده: در طی سال‌های اخیر، دانشگاه پیام نور به عنوان بزرگترین دانشگاه باز و از راه دور کشور توانسته است که گام‌های زیادی را در عرصه آموزش و توسعه منابع انسانی بردارد. به منظور ارتقای شاخص‌های مطرح برای توسعة این دانشگاه و همچنین بهبود برنامه‌ریزی‌های آتی، ارزیابی عملکرد این دانشگاه، امری ضروری است. هدف اصلی این مقاله، شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های ارزیابی عملکرد دانشگاه مذکور است که با بهره گیری از روش تحقیق پیمایشی و با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن تحقق می‌یابد. این ارزیابی روی پاسخ‌های حاصل از پرسشنامه توزیع شده بین 42 نفر از اعضای جامعة آماری مورد مطالعه، یعنی مدیران ستادی و صف این دانشگاه، صورت می‌پذیرد. نتایج حاصل از این تحقیق مؤید آن است که شاخص‌های مربوط به میزان اشتغال دانش‌آموختگان، میزان اعتبارات جذب شده از بودجة سالانه دولت، نسبت فرآیندهای آموزش الکترونیک به کل فرآیندها و میزان استفاده از فنّاوری اطلاعات در انجام فرآیندها، بیشترین اولویت را دارند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localization of the Indices of Performance Evaluation System Based on the Balanced Scorecard in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Roksana Fekri 1
  • Ahmad Alamshahi 2
  • Ali Akbar Ahmadi 3
چکیده [English]

Abstract: In the recent years, Payamenoor University as the greatest open and distance learning university in Iran could improve its education and human resources development. In order to promote the development indicators in this university as well as improving the future plans, performance assessment is essential. The main goal of this paper is recognizing and prioritizing the indicators which can be used with the survey method and the balanced score card technique based on the responses of the 42 questionnaires gathered from the line and staff managers of this university. The results of this research shows that the indicators of the employment of graduates, absorbed credit by annual governmental credit, the ratio of the E-learning process to all the processes and applying the information technology in processess have the highest priority among all the indicators. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Localizing
  • performance evaluation
  • Balanced Score card Model (BSC)
  • Payam Nour University
  • Open University
ابراهیم‌زاده، عیسی (1377). آموزش از راه دور، همگام با فنّاوری. گزارش رایانه، سال بیستم، شماره 139، ص 38-28.
ابن‌الرسول، اصغر و رضایی، محسن (۱۳۸۳). کاربرد کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد. فصلنامة مدیریت فردا، شماره بهار و تابستان، ص 45-36.
امیران، حیدر (۱۳۸۳). راهنمای گام به گام سرآمدی سازمانی بر اساس مدل‌های EFQM/INQA. تهران: انتشارات شرکت مشاورین کیفیت ساز.
تیلور، ج و هانتر، ر (1371). ارتباط ترسیمی شنیداری. برگزیده مقالات آموزش از راه دور، ترجمه محمود علی محمدی و معشوره عالی پور، تهران: دانشگاه پیام نور، ص 30-9.
ضرغام، نصرت الله (1371). آموزش از راه دور در جهان. مجموعه مقالات اولین سمینار تخصصی آموزش از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور، ص 22-15.
طبرسا، غلامرضا (1378). بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب و ارزیابی عملکرد سازمان‌های دولتی. مجموعه مقالات اولین همایش ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: دومین جشنواره شهید رجایی.
ظهور، حسن (1374). دانشگاه پیام نور، گذشته، حال و آینده. تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.
کاپلان و نورتون (1383). سازمان استراتژی محور. ترجمة پرویز بختیاری، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.
کاظمی، نصرت (1380). چشم‌انداز آموزش از راه دور در قرن بیست و یکم. مجموعه مقالات دومین کنفرانس آموزش از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور.
محمدی، رضا و پورعباس، عبدالرسول (۱۳۸6). طراحی و استقرار نظام ارزشیابی کلان عملکرد وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 46، ص91-124.
معاونت طرح و توسعه دانشگاه پیام نور (1388). سند چشم انداز دانشگاه، تهران: دانشگاه پیام نور.
مهرگان، محمدرضا و دهقان نیری، محمود (۱۳۸8). مدل راهبردی ارزیابی آموزش عالی. فصلنامه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، شماره 52، ص55-79.
هاری، کیت و اسماعیلی، نظیره (1372). اطلاع رسانی در آموزش از راه دور. برگزیده مقالات آموزشی از راه دور، تهران: دانشگاه پیام نور، ص123-124.
 Amaratunga, D. & Baldry, D (2002). Assessment of facilities Management Performance in Higher Education Properties. Facilities, 18, 293-301.
Chen, s. & Yang, C. & Shiau, J (2006). Scorecard in the performance evaluation of Higher Education. The TQM Magazine, 18, 190- 205.
Creelman, j. & Makhijani, N (2008). How Leading Organizations Successfully Implement Corporate Strategy With The Balanced Scorecard. OTI Journal, 2008, 1, 3-22.
Cullen, J & Hassall, T & Broadbent, M (2003). Quality in Higher Education: from Monitoring to Management. Quality Assurance in Education, 11, 5-14.
Daniel, j (1996). Mega-Universities and Knowledge Media Implica, Implications of new Technologies for large Distance Teaching University, London: Kegan, 10-16.
Karathanos (2005). Applying the Balanced Scorecard to Education. Journal of Education for Business, March/Aprill, 222- 230.
Lee, A. H. & Chen, W. C. & Cheng, C. J (2008). A fuzzy AHP and BSC approach for evaluating performance of IT department in the manufacturing industryin Taiwan. Expert systems with application, 34, 96-107.
Mani, G (1994). Education in the International context India: S. K. Ghahi. Sterling publishers private Limited.
Niven, P. R (2008). Balanced scorecard: Step-by-step for government and nonprofit agencies. Wiley, 2.
Papenhausen, C. & Einstein, W (2006). Insights from the Balanced Scorecard Implementing the Balanced Scorecard at a college of business. Measuring Business Excellence, 10, 15-22.
Roselie, M. & Giapponi, C. & Solomon, N (2008). Strategy revitalization in academe: a balanced scorecard approach. International Journal of Educational Management, 22, 32-47.
Singh, J. & Mirchandani, P (2006). Prformance measuremeny for not to profit organizations. The Chartered accountant Journal, 54, 1754-1758.
Umashankar, V. & Dutta, K (2007). Balanced scorecards in managing higher ducation institutions: an Indian perspective. International Journal of Educational Management, 21, 54-67.
Wua, H. Y. & Tzxeng, G. H. & Chen, Y. H (2009). A fuzzy MCDM approach for valuating banking performance based o the balnced scoredcard. Expert systems with applications, 36, 35-47.