چالش‌های کاربست مدل زنجیرۀ ارزش در آموزش عالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه‌طباطبائی

2 عضو هیأت علمی دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران

3 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اگرچه صبغۀ مفهوم زنجیرۀ ارزش به مباحث حسابداری و مالی برمی‌گردد، اما مایکل پورتر برای اولین بار در سال 1985 آن را به عنوان عامل مزیت رقابتی مطرح کرد. سازگاری این مفهوم با ماهیت فعالیت‌های سازمان‌های صنعتی، به پذیرش و کاربرد آن منجر گردید؛ اما همان‌طور که پورتر معتقد است، استفاده از این مدل در سازمان‌های خدماتی، از جمله سازمان‌های آموزشی، نیازمند در نظر گرفتن ابعاد جدیدی است؛ از این رو، در مطالعۀ حاضر، که با روش توصیفی و رویکرد تحلیلی - انتقادی صورت گرفته است، ضمن معرفی مدل‌های زنجیرۀ ارزش به بررسی چالش‌ها و پیشنهادهای کاربست آن در سازمان‌های آموزشی پرداخته می‌شود. به ‌باور نویسندگان، چالش‌های مدل‌های ارائه شده شامل: ابهامات روش‌شناختی، پیچیدگی‌های مفهومی، توجه نکردن به نظریه‌های آموزش و یادگیری در طراحی مدل و ضعف پشتوانه‌های تجربی است. نوآوری مقالۀ حاضر، به عنوان اولین مطالعه صورت گرفته در داخل کشور در معرفی مدل‌های مختلف زنجیرۀ ارزش و طرح چالش‌ها و پیشنهادهایی در این خصوص مطرح است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Challenges of Application of Value Chain in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Arash Rasteh Moghadam 1
  • Amir Manian 2
  • Mohammad Reza Mehregan 2
  • Abbas Abbaspour 3
1
2
3
چکیده [English]

Although The concept of value chain has been developed first for accounting and financial subjects. But In 1985, Michael Porter introduced this concept as competitive advantage. The value chain concept is very compatible with the nature of industrial activities. Therefore, it is necessary to consider new dimensions for service organizations. The present study has been done with descriptive method and analytical-critical approach. In this research, different models of value chain as well as their applications and challenges for educational institutions are introduced. In authors belief that methodological ambiguity, conceptual complexity, not considering the educational and learning theories in the model design, the lack of empirical studies, are the main challenges of the different models. This is the first comprehensive study in Iran introducing all the previous models of value chain and their challenges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • value chain
  • Porter model
  • service organizations
  • Higher Education
  • supply chain
رابرت، ب. (1382). دانشگاه­ها چگونه کار می‌کنند؟؛ ترجمه حمیدرضا آراسته. تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی.
 
Barber, E. (2008). How to measure the “value” in value chains. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 38 (9): 685-698.
Dorri, M., Nadi, M. A., & Yarmohammadian, M. H. (2012). A review on value chain in higher education. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46: 3842 – 3846.
Eustace, C. (2003). A new perspective on the knowledge value chain. Journal of Intellectual Capital, 4(4): 588-596.
Foggin, J. H., & Mentzer, J. T. (2004). A supply chain diagnostic tool. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 34 (10): 827-855.
Gabriel, E. (2005). An Assessment of Value Co-creation and Delivery Systems in the Higher Education Sector of Tanzania: A case of CBE, TIA & IFM. The African Journal of Finance and Management, 11(2): 59 –64.
Gabriel, E. O. (2006). Value Chain for Services A new dimension of “Porter’s Value Chain”. in the IMS International Journal.
Glaser, S. (2006). The value of the manager in the value chain. Management Decision, 44 (3): 442-447.
Hansen, H. J. (2006). The value chain and life-long learning. www.sefi.be/wp-content/abstracts/1047.pdf.
Jamali, D. (1995). Chainging management paradigms:Implication for educational institution. Journal of management development, 24(2): 104-115.
Khan, H. & Matlay, H. (2009). Implementing service excellence in higher education. Education + Training, 51(8/9): 769-780.
Lau, A. K. (2007). Educational supply chain management:a case study. ON THE HORIZON, 15 (1): 15-28.
Lockwood, A. (1995). Applying service quality concepts to hospitality education. Education + Training, 37 (4): 38–44.
Merwe , A. v. & Cronje, J. (2004). The Educational Value Chain as modelling in reengineering efforts. 3rd International Symposium on Information and Communication Technologies. Las Vegas, Nevada,USA.
Narayanan, V. K.; Zane, L. J. & Kemmerer, B. (2011). The Cognitive Perspective in Strategy: An Integrative Review. Journal of Management, 37 (1): 305-351.
Olson, D. L. & Wu, D. D. (2010). A review of enterprise risk management in supply chain. Kybernetes, 39(5): 694-706.
Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
Prajogo, D. I.; McDermott, P. & Goh, M. (2008). Impact of value chain activities on quality and innovation. International Journal of Operations & Production Management, 28(7), 615-635.
Ramish, A., & Yusuf, I. (2007). Aligning the supply chains of educational institues with business strategy. Lahore, Pakistan.
Sison , R. & Pablo, Z. C. (2000). value chain framework and support system for higher education. proceedings of the philippine computing science congress.
Stabell, C. B. & Fjeldstad. (1998). Configuring Value For Competitive Advantage:On Chains, Shops, and Networks. Strategic Management Journal, 19: 413 – 437.
Sapri, M.; Baba, M. & Kamaruddin, N. (2013). Value chain model of Integrated heis facilities performance. 4th International Conference on Business and Economic Reseach roceeding, (pp. 679-693). Bandung, Indonesia.
Swafford, P. M.; Ghosh, S. & Murthy, N. N. (2006). A framework for assessing value chain agility. International Journal of Operations & Production Management, 26(2): 118-140.
Virendra , P. & Kavita, P. (2010). Reconfiguring the higher education value chain. Management in Education, 24(4): 166-171.
Wong, C.; Skipworth , H.; Godsel, J. & Achimugu, N. (2012). Towards a theory of supply chain alignment enablers: a systematic literature review. Supply Chain Management: An International Journal, 17 (4): 419–437.