نگاهی به روش تحلیل هزینه- اثربخشی در اقتصاد آموزش عالی از دور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان قائم‌شهر، مازندران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دفتر ارزیابی و نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، تهران

چکیده

هدف اصلی تحقیق، بررسی رویکرد اقتصادی آموزش عالی از دور است. آموزش عالی از دور برای این که در دنیای امروزی دارای مزیت رقابتی باشد، باید دارای رویکرد اقتصادی باشد؛ لذا برای انجام تحقیق از منابع کتابخانه‌ای و از روش مروری - تحلیلی استفاده شده است. در آموزش عالی از دور، به علت مواجهه با ویِژگی‌های رفتاری، عاطفی و اخلاقی یادگیرندگان و همچنین به خاطر برآورد غیر مالی مؤلفه‌های آموزشی، از روش تحلیل هزینه-اثربخشی به عنوان رویکرد اقتصادی استفاده می‌شود. روش تحلیل هزینه-اثربخشی، اشاره به کسب بالاترین خروجی با کمترین هزینه در نظام آموزشی دارد؛ بنابراین، در این تحقیق برای مطالعۀ رویکرد اقتصادی آموزش عالی از دور، دو روش هزینه-اثربخشی واگنر و جووت واکاوی شد که نتیجه نهایی این واکاوی نشان داد در آموزش عالی از دور، به دلیل استفاده از چندرسانه‌ای‌ها، پذیرش زیاد دانشجو، دسترسی سریع و به موقع به اطلاعات و استفاده از مدل اسکورم برای طراحی و تولید محتوا، به کاهش هزینۀ آموزشی و جبران کمبود نیروی انسانی متخصص(اعضای علمی) در فرایند یاددهی- یادگیری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cost-Effectiveness Analysis of Distance Higher Education

نویسندگان [English]

  • Hossein Najafi 1
  • Mohammad Ali Javadi 2
  • Reza Norouzzadeh 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the economics approach of distance higher education based on cost-effectiveness analysis. Today, distance higher education needs to be cost-effective in order to remain competitive. Generally, the cost-effectiveness analysis is used in the context of higher education to account for the behavioral and emotional characteristics of the learners and provide a non-financial estimation of education components. Cost-effectiveness refers to achieving the highest output at the lowest cost. Thus, in this study the cost-effectiveness analysis of Wagner and Jewett was used to examine the economics of distance higher education. The results showed that due to the use of multimedia, lack of space and time limitations, admission of a large number of students, easy and fast access to information, and use of SCORM model in producing content and instruction, distance higher education reduces education costs, while compensating for the lack of human resources in the teaching-learning process. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economy of education
  • Distance Higher Education
  • cost
  • Effectiveness
جوادی، محمدعلی (1391). طراحی مدل مطلوب هزینه‌یابی برای آموزش عالی باز و از دور اثربخش در ایران. رساله دکتری دوره آموزش از دور، تهران، دانشکده علوم تربیتی دانشگاه پیام نور.
سلطانی، ایرج (1386). تعامل نیازسنجی و اثربخشی آموزشی در سازمان‌های یادگیرنده. تهران: انتشارات ارکان دانش.
فراهانی، ابوالفضل (1380). بررسی هزینه‌ها و مقایسۀ کیفیت آموزش تربیت بدنی در میان آموزش از راه دور و حضوری. فصلنامۀ حرکت، 5: 8-25.
نادری، ابوالقاسم (1383). اقتصاد آموزش. تهران: انتشارات یسطرون.
 
Beth, H. (2006).History, theory and quality indicators of distance education: A literature review, Texas A&M University.
Bramble, J. William & Panda, S. (2008). Organizational and cost structures for distance and online learning,In W.J. Bramble And P.Panda, Economics Of Distance And Online Learning: Theory,Practice,And Research,(pp.1-12), New York: Routledge.
Creswell, J. W. & Clark, V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. Thousand Oaks: Sage Publication.
Holmberg, B. (2005). Distance education theory again. Open Learning, 12 (1): 31-39.
Jarvis, P. (1995).Adult and continuing education: Theory to practice, 2nd(Ed), London; Newyork: Routledge.
Jewett, F. I. (2000b). A framework for the comparative analysis of the costs of classroom instruction vis-à-vis distributed instruction. In C. Frances, F. I. Jewitt, and B. W. Scholz (eds.), Dollars, Distance, and Online Education: The New Economics of College
Teaching and Learning. Phoenix, Ariz.: Oryx Press, 2000.
Kazar, A. J. (2000). Higher education trends (1999-2000): Administration. Eric Clearinghouse on Higher education. [www document] URL: wysiwiyg: //118 http://www.eriche.org/trends/aministration2000.html
Kendrick, D. (2006).The cost effectiveness of component in web-based instructional system: A cost benefit analysis of e-learning course redesign for the distance learning environment,Doctoral Desertation, Texas A&M University. Kwok-Chi, (2000).Cost And Effectiveness of on Line Courses in Distance Education, Open Learning, 15 (3).
Masha (2008). Economics of learning style. Mehrotra: C. M., Holister, C. D. & Mc.
Rumble, G. (2001). The costs and costing of network learning, JALN, 5 (2).
Wagner, L. (1984). The economics of the Open University revisited.Higher Education, 5: 253-275.
Xianming, X. (2006). Academic management and administration system reform in higher education institutions, Higher Education Press and Springer-Verlag, Front. Educ