کاربرد روش دلفی در تحقیقات علوم رفتاری و پزشکی: مروری بر مزایا، تنگناها و روش‌شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان سنجش آموزش کشور

2 استادیار پژوهشکدۀ خانوادۀ دانشگاه شهید بهشتی

3 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آمار ریاضی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

دلفی روشی برای پیش‌بینی، تصمیم‌گیری و تولید دانش تخصصی حاصل از اجماع متخصصان است. اگر چه این روش در ابتدا بر اساس حدس و قضاوت کارشناسان و به منظور بررسی علمی نظرات کارشناسان نظامی مطرح گردید، اما با رعایت اسلوب و قواعد علمی، به‌تدریج وارد حوزۀ روش‌شناسی علمی شد. در روش دلفی، متخصصان تلاش می‌کنند تا با استناد به نظرات شهودی و استفاده از روش‌های پرسشنامه‌ای، دادن بازخوردهای مکرر و حفظ اصل گمنامی، در یک حوزۀ خاص یا در حل یک مسأله مشخص به اجماع برسند. در نگاه اول، به نظر می‌رسد که این روش‌شناسی، تنها نوعی قضاوت ذهنی و فاعلی جمعی از متخصصان باشد؛ اما در مقایسه با اظهارات فردی از اعتبار بالاتری برخوردار است و نتایج عینی‌تر و کاربردی‌تری را فراهم می‌کند؛ به علاوه، این روش در پیش‌بینی موضوعات مربوط به آینده، رسیدن به اجماع، ایجاد ایده‌های خلاقانه و پیش‌بینی تصمیمات استراتژیک دراز مدت در حوزه‌های مختلفی، از جمله علوم پزشکی، اجتماعی، رفتاری، مدیریتی و اقتصادی، قابل استفاده است. در پژوهش حاضر، ریشه‌های تاریخی، فرایند تحول، مزایا، تنگناها و روش‌شناسی این روش علمی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Delphi Method in the Behavioral Sciences and Medical Research: A Review of Advantages, Limitations and Methodology

نویسندگان [English]

  • Ehsan Jamali 1
  • Mojtaba Habibi 2
  • Roghaye Baghi Yazdel 3
چکیده [English]

Delphi is a method of forecasting, decision-making, and providing specialized knowledge by consensus of experts. Although this method was introduced primarily based on the conjecture and judgment of experts to investigate the viewpoints of military experts scientifically, it entered gradually into the scientific methodology field as a result of compliance with the scientific rules. In Delphi method, experts try to reach a consensus in a particular domain or solving a special issue, relying on intuitive opinions and using questionnaires, giving continual feedback, and maintaining the anonymity principle. At first glance, this methodology seems to be just a subjective judgment of some experts. However, it is more valid in comparison with personal statements and provides more objective and practical results. Additionally, this method is usable in forecasting the future issues, reaching consensus, developing creative ideas and prediction of long-term strategic decisions in a variety of areas like medical, social, behavioral, management, and economic sciences. In current research, the historical roots, the process of evolution, advantages, limitations, and the methodology of this scientific method have been reviewed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Delphi method
  • Futures studies
  • experts
  • Forecast
احمدی، نسیبه (1388). معرفی و نقد روش دلفی.فصلنامۀ علوم اجتماعی، 22.
احمدی، فضل­الله؛ نصیریانی، خدیجه و اباذری، پروانه (1387). تکنیک دلفی: ابزاری در تحقیق.مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1: 8.
اسماعیلی، بابک (1386). نیازسنجی آموزش کارکنان با الگوی دلفی.ماهنامۀ تدبیر، مجموعۀ مدیریت، 185: 40-44.
ایمانی جاجرامی، حسین (1379). درآمدی بر روش دلفی.فصلنامۀ مدیریت شهری، 1 (1).
پاشایی­زاد، حسین (1385). نگاهی علمی به روش دلفی.پیک نور، 6 (2).
صلصالی، محسن و پرویزی، سرور (1382).روش­های تحقیق کیفی. تهران، انتشارات بشرا.
فتحی واجارگاه، کورش (1382).برنامه­ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان. تهران، انتشارات سمت.
یمانی، نیکو؛ علیزاده، مریم؛ چنگیز، طاهره و طالقانی، فریبا (1390). نیازسنجی جهت برنامه درسی کارشناسی ارشد پرستاری خانواده: کاربردی از تکنیک دلفی.نشریۀ پرستاری ایران. 24 (74).
 
Alexander, C. S. & Becker, H. J. (1978). The use of vignettes in survey research, Public OpinionQuarterly, 42: 93-104
Ali, A. K. (2008). Using the Delphi technique to search for empirical measures of local planning agency power. Available from:http://www.nova.edu/ssss/QR/QR10-4/ali.pdf
Author, A. (1999). Introduction to paper and commentaries on the Delphi technique.International Journal of Forecasting, 15 (4): 351-352.
Beretta, R. (1996). A critical review of the Delphi technique.Nurse Res; 3 (4): 79–89.
Bond, S. & Bond, J. (1982). A Delphi study of clinical nursing research priorities.Journal of Advanced Nursing, 7: 565–575.
Browne, N.; Robinson, L. & Richardson, A. (2002). A Delphi study on the research priorities of European oncology nurses.Eur J Oncol Nurs, 6 (3): 133-144.
Davidson, P.; Merritt-Gray, M.; Buchanan, J. & Noel, J. (1997). Voices from practice: mental health nurses identify research priorities.Archives of Psychiatric Nursing XI, (6): 340-345.
Dawson, S. & Barker, J. (1995). Hospice and palliative care: a Delphi survey of occupational therapists roles and training needs.Australian Occupational Therapy Journal, 42: 119–127.
Delbecq, A. L.; Van de Ven, A. H. & Gustafson, D. H.(1975).Group Techniques for Program Planning: A Guide to Nominal and DelphiProcesses. Scott, Foresman and Co., Glenview, IL.
Dempsey, P. A. & Dempse, ADy (2000).Using nursing research: process, critical evaluation, and utilization. 5th ed. Lippincott Williams and Wilkins Co.
Everett, A. (1993). Piercing the veil of the future: a review of the Delphi method of research.Professional Nurse, 9: 181–185.
Goodman, C. M (1987). The Delphi technique: a critique.Journal of Advanced Nursing, 12: 729-734.
Green, B.; Jones, M.; Hughes, D. & Williams, A. (1999). Applying the Delphi technique in a study of GPs infor- mation requirement.Health and Social Care in the Community, 7 (3): 198-205.
Hasson, F.; Keeney, S. & McKenna, H. (2000). Research guidelines for the Delphi survey technique.Journal of Advanced Nursing, 3:1008–1015.
Hill, K. Q. & Fowles, J. (1975). The methodological worth of the Delphi forecasting technique.Technological Forecasting and Social Change, 7: 193-194.
Hsu. C. H. & Sandford, B. A. (2008). The Delphi technique: making sense of consensus. Available from: http://pareonline.net/pdf/v12n10.pdf
Hudak, R. P.; Brooke, P. P.; Finstuen, K. & Riley, P. (1993). Health care administration in the year 2000: practitioners’ views of future issues and job requirements.Hospital and Health Services Administration, 38 (2): 181–195.
Jairath, N. & Weinstein, J. (1994). The Delphi methodology: a useful administrative approach.Canadian Journal of Nursing Administration, 7: 29–42.
Jeffery, G.; Hache, G. Lehr (1995). A group based Delphi application: deffning rural career counselling needs.Measurement and Evaluation in Counselling andDevelopment, 28: 45-60.
Jones, J. & Hunter, D. (1995). Onsensus methods for medical and health services research.British Medical Journal, 311: 376–380.
Jones, J. M. G.; Sanderson, C. F. B. & Black, N. A. (1992). What will happen to the quality of care with fewer junior doctors? A Delphi study of consultant physicians’ views.Journal of the Royal Collegeof Physicians London, 26: 36–40.
Keeney, S.; Hasson, F. & McKenna, H. P. (2001). A critical review of the Delphi technique as a research methodology for nursing.Int J Nurs Stud, 38 (2): 195-200.
Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences.Technological Forecasting and SocialChange, 73 (5): 467-482.
Lang, Trudi (nd). An Overview of Four Futures Methodologies. [Online] Available: www.Futures.hawaiiedu/j7/LANG.htm1.
Lawrence, N. W. (1999).Social research methods: qualitative and quantitative approaches. 4th ed. Allyn and Bacon Co.
Lemmer, B. (1998). Successive surveys of an expert panel: research in decision making with health visitors.Journal of Advanced Nursing, 27: 538-545.
Lindeman, C. (1975). Delphi survey of priorities in clinical nursing research.Nursing Research, 24: 434–441.
Linstone, H. & Turoff, M. (Eds) (1975). The Delphi Method: Techniques and Applications. Addison-Wesley, Reading, MA.
Linstone, H. A. & Turruf, M.(2002).The Delphi method: Techniques and application [on-line]. Available: www.njit.edu/pub
Ludwig, L. & Starr, S. (2005). Library as place: results of a Delphi study.Journal of the Medical Library Association JMLA(impact factor: 0.99), 93 (3):315-326.
Lunsford, D. A. & Fussell, B. C. (1993). Marketing business services in central Europe.Journal of Services Marketing, 7 (1): 13–21.
Lynn, M. R.; Layman, E. L. & Englebardt, S. P. (1998). Nursing administration research priorities: a National Delphi study.Journal of Nursing Administration, 28 (5): 7-11.
McKenna, H.; Hasson, F. & Smith, M. (2002). A Delphi survey of midwives and midwifery students to identify nonmidwifery duties.Midwifery, 18 (4): 314-322.
Moore, C. M. (1987). Group Techniques for Idea Building (California, Sage).
Murphy, M. K. et al.(1998) Consensus development methods and their use in clinical guideline development.Health TechnologyAssessment, 2 (3).
Neiderman, F.; Brancheau, J. C. & Wetherbe J. C. (1991). Information systems management issues for the 1990s.MISTechQuarterly, 15 (4): 474–500.
Nosanchuk, T. A. (1972). The vignette as an experimental approach to the study of social status: an exploratory study, Social Science Research, 1:107—120.
Okoli, C. & Pawlowski, S. D. (2004). The Delphi method as a research tool: an example, design considerations and applications.Information and Management, 42 (1): 15-29.
Olshfski, D. & Joseph, A. (1991). Assessing training needs of executives using the Delphi technique.Public Productivity andManagement Review, 14 (3): 297–301.
Oranga, H. & Nordberg, E. (1993). The Delphi panel method for generating health information.Health Policy and Planning, 8: 405–412.
Pill, J. (1971). The Delphi method: substance, context, a critique and an annotated bibliography.Socio-Economic Planning and Science, 5: 57–71.
Powell, C. (2002).Methodological issues in nursing research: The Delphi technique: myths and realities. Lecturer in Child Health Nursing, School of Nursing and Midwifery, University of Southampton, Southampton, UK, 376-382.
Powell, C. (2003). The Delphi technique: myths and realities.J Adv Nurs, 41(4): 376-382.
Procter, S. & Hunt, M. (1994). Using the Delphi survey technique to develope a professional definition of nursing for analysing nursing workload.J Adv Nurs, 19 (5):1003-1014.
Putnam, J. W. & Bruininks, R. H. (1986). Future directions in deinstitutionalization and education: a Delphi investigation, Exceptional Children, 53: 55-62.
Reid, N. (1988). The Delphi technique: its contribution to the evaluation of professional practice. In Professional Competence andQualityAssurance in the Caring Professions (Ellis R. Ed.). Chapman & Hall, London.
Rennie, D. (1981). Consensus statements.New England Journal of Medicine, 304: 665–666.
Rowe, E.(1994)Enhancing Judgement and Decision Making: a critical and empirical investigation of the Delphi technique.Unpublished PhD Thesis, University of Western England, Bristol.
Rowe, G. & Wright, G. (1999). The Delphi technique as a forecasting tool: issues and analysis.International Journal of Forecasting, 15: 353–375.
Rowe, G.; Wright, G. & Bolger, F.(1991) Delphi: a re-evaluation of research and theory.Technical Forecasting Social Change, 39: 235–251.
Sackman, H. (1975).Delphi Critique. Lexington Books, Boston, MA.
Saito, M. & Sinha, K. (1991). Delphi study on bridge condition rating and effects of improvements.Journal of TransportEngineering, 117: 320–334.
Stokes, F. (1997). Using the Delphi technique in planning of a research project on the occupational therapists’ role in enabling people to illness/injury.British Journal ofmake vocational choices following Occupational Therapy, 60: 263–267.
Stone Fish, L. & Busby, D. M.(2005). The Delphi method. In D. M Sprenkle and F. P. Piercy [Eds.], Research Methods in Family Therapy.(pp.238-253). New York: Guilford.
UHL N. P. (1983). Using the Delphi technique in institutional planning. Using research for strategicplanning, New Directions for Institutional Research, No. 37 (San Francisco, Jossey Bass)
Underhill, Nic (2004). The Delphi technique, [Online] Available: http://www. Britishcoucncil.org/Lerning_innovation_awards_delphi.
Walker, A. M. & Selfe, J. (1996). The Delphi method: a useful tool for the allied health researcher.Br J Ther Rehabil, 3 (12): 677-681.
Williams, P. & Webb, C. (1994). The Delphi technique: a methodological discussion.Journal of Advanced Nursing, 19: 180–186.
Windle, P. E. (2004). Delphi technique: assessing component needs.J Perianesth Nurs, 19 (1): 46-47.