مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه کاشان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، مطالعة تطبیقی آموزش کارآفرینی در کشورهای منتخب شمال و جنوب بوده است. سؤالات تحقیق با در نظرگرفتن انواع آموزش‌های کارآفرینی از نظر مکان (محیط کار یا محیط‌های آموزشی و یا به صورت ترکیبی)، از نظر ساختار (تک درس، دوره و یا اعطای مدرک رسمی دانشگاهی) و انواع آموزش دهندگان (افراد متخصص در یک رشته یا متخصصان آموزش کارآفرینی و یا به صورت ترکیبی) تدوین و بررسی شد. روش تحقیق، طرح تطبیقی بوده است. نمونة آماری پژوهش شامل چندین کشور منتخب شمال و جنوب (آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئد، هلند، مالزی، هند، استرالیا، فیلیپین و تایوان) است. داده‌های پژوهش از طریق اسناد و مدارک، کتب و مجلات داخلی و خارجی گردآوری شده بود. یافته‌ها نشان داد که آموزش کارآفرینی در کشورهای مختلف شمال و جنوب، هم در محیط‌های کاری و هم در محیط‌های آموزشی صورت می‌گیرد و از نظر ساختار هم به صورت تک‌درس، دوره و با اعطای مدرک رسمی دانشگاهی ارائه می‌شود و می‌تواند از سوی متخصصان مختلف انجام شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of Entrepreneurship Education in South & North Selected Countries

نویسندگان [English]

  • Hamid Rahimi 1
  • Mostafa Sharif 2
چکیده [English]

The purpose of this research was to study entrepreneurship education in south & north countries comparatively. The research questions edited considering types of entrepreneurship education in local view (work environment or educational environments or as mixed), structural view (mono lesson, course or give university formal certification), types of trainers (expert in a major or experts of entrepreneurship education or mixed). Research method was comparative design. The population of the research comprised of south and north selected countries. Sample of research was some of selected countries (American, England, Germany, French, Italy, Netherlands, Malaya, India, Australia, Filipino, Taiwan and Singapore). Research data were gathered from documents, internal & external books & journals. The findings showed that entrepreneurship education in different countries occurred both in work environment & educational environment. The structural view are presented (mono lesson, course & give university formal certification) and also can be done by different experts

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurship education- entrepreneurship- higher education –selected countries
احمدپور داریانی، محمود (1383). تجارب کارآفرینی در کشورهای منتخب. تهران: انتشارات امیرکبیر.
بهزادیان‌نژاد، قربان (1380). ضرورت توجه به کارآفرینی و فناوری‌های پیشرفته. مجموعه مقالات کار آفرینی و فن‌آوری پیشرفته.
پاچنر، پترا (1387). نوآوری و توسعه در کارآفرینی دانش محور؛ ترجمة روح‌الله یوسفی، تهران: انتشارات ترمه.
زالی، محمدرضا (1385). اوهام یا واقعیت‌های کارآفرینی. مرکز پژوهش‌های کاربردی دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
سالازار، ملیتو (1383). مقدمه‌ای بر کارآفرینی؛ ترجمة سیامک نطاق، تهران: نشر کوهسار.
شفیع‌زاده، حمید (1386). آموزش کارآفرینی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. همایشملیآموزشعالیوکارآفرینی، دانشگاه سمنان.
طیرانی، علیرضا (1390). شناسایی استراتژی توسعه تحقیقات کارآفرینی در ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران.
فکور، بهمن (1387). دانشگاه کارآفرینی. مجلة رشدفناوری، 5: 35-42.
 
Blenke, P. (2007). Entrepreneurship education and university context (www. Hne.dk/org).
Braunerhjelm, P. (2007). Academic entrepreneurship: social norms, university culture and policies, Sweden, Stockholm, Department of Transport and Economic.
Cheng, Ming Yu. (2009). The effectiveness of entrepreneurship education in Malaysia, Journal of Education + Training, 7 (1): 555- 556.
Clark, B. R. (2004). Sustaining change in university continuities in case studies and concepts, maidenhead, Society for Research in to Higher Education and Open University Press.
Cotton, J. (1990). Enterprise education experience, manual, Service Training, CASDES, Hombres.
Cox, R. (2000). Encouraging entrepreneurship in Europe; a comparative study focused on education, UFSIA – University of Antwerp.
Dutta, D. (2005). The nature of entrepreneurial opportunities; entrepreneurship: theoryand practice, Baylor University.
Entre News. (2004). Think piece-creating the entrepreneurial university of the 21st century? Innovation and Small Business Network.
Harrison, R. (2002). Process model for entrepreneurship education and development, International Journal of Entrepreneurial, 5 (3):  83– 109.
Henry, C. (2005). Entrepreneurship education and training: can be taught entrepreneurship, Journal of Education Training, 3 (7): 158-169.
Hirsich, R. (2002). Entrepreneurship, Mc Graw –Hill Publishing Company, 5th Edition.
Hytti, U. (2004). What is enterprise education? An analysis of the objective and methods of enterprise education programmers, Education and Training. 46 (1): 11- 23.
Ibrahim, A. B. (2002). Entrepreneurship education and training in Canada assessment, Journal Education and Training, 44 (8-9): 421-443.
Kuratko, D. (2004). Developing an entrepreneurial persecution, Strategic Management Journal, 21 (13).
Ladzani, M. W. (1999). Significance of entrepreneurship trainingforsmall business enterprises in the Northern Province, Unpublished MBA Dissertation.
Levie, Y. (2003). Entrepreneurship: next century’s university funsing will com mostly from successful entrepreneur alumina we should plan for that now, Babson Kauffman Entrepreneurship Research Conference, Available at SSRN: http://ssrn. Com/abstract=1748691
Luczkiw, E. (2008). Entrepreneurship education in an age of chaos, complexity and disruptive change. OECD Education & Skills. 18: 65-93.
Matlay, H. (2003). Entrepreneurship education in China,Journal of Educationand Training, 45 (8-9): 495-505.
Matlay, H. (2008). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurial outcomes, Journal of Small Business and Enterprise, 2 (15): 382- 396.
Mwasalwiba, E. S. (2008). Entrepreneurship education: a review of its objectives, teaching methods, and impact indicators. Education + Training, 52 (1): 20-47.
Nieman, G. (2001). Training entrepreneurs and small, Journal Educationand Training, 43 (8-9): 445- 450.
Postigo, S. (2002). Entrepreneurship education in Argentina. Thecase of Sanders University. Paper presented for the Internalizing Entrepreneurship Education Conference in Malaysia, July 8-10.
Slater, S. F. and Narver, J. C. (1998). Customer- led and market oriented, StrategicManagement Journal, 19 (10): 18-31.
Solomon, G. (2008). Entrepreneurship education in the United States. OECD Education & Skills. 18: 95-118
Taatila, V. P. (2010). Learning entrepreneurship in higher education, Journal of Education+ Training,52 (1): 48-61.
Wood, M. S. (2010). The production of entrepreneurial opportunity: a constructivist perspective, Frontiers of Entrepreneurship Research: 29 (16): 7-15.
Yu, M. C. Chan, S. (2007). Entrepreneurship education in Malaysia, Available to:www.MMu.edu.