بررسی شیوه‌‌های متداول تقلب در آزمون‌‌ها در بین دانشجویان و ارائة راهکار‌های مدیریت و کنترل آن (مطالعة موردی: دانشجویان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار دانشکدة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

3 دانشجوی ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده

هدف این تحقیق، بررسی شیوه‌‌های متداول تقلب در آزمون‌‌ها در بین دانشجویان و ارائة راهکار‌های مدیریت و کنترل آن است. این مطالعه پیمایشی در سال تحصیلی 89-90 روی 298 دانشجوی رشتة کشاورزی دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. انتخاب نمونه‌‌ها به روش انتساب متناسب انجام و پایایی پرسشنامه با استفاده از محاسبة آلفای کرونباخ در حد مطلوب برآورد گردید (78/0= a). نتایج تحقیق نشان داد که متداول ترین شیوه‌‌های تقلب در جلسة امتحان به ترتیب شامل: مشاهدة برگه امتحانی دیگر دانشجویان، استفاده از روش ایما و اشاره و نوشتن روی اشیاء است. نتایج نشان داد که بین ارتکاب به انجام عمل تقلب دانشجویان با سن، جنس، رشتة تحصیلی و دورة تحصیلی، رابطة معنی‌داری وجود ندارد؛ ولی بین ارتکاب به انجام عمل تقلب دانشجویان با مقطع تحصیلی و معدل مقطع تحصیلی آنان رابطة منفی و معنی‌داری وجود دارد. نتایج این مطالعه می‌تواند دستاوردهایی در سطوح مختلف برای مسئولین نظام آموزش عالی کشاورزی در خصوص چگونگی سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سرفصل دروس و برگزاری جلسات آزمون داشته باشد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of Conventional Cheating Methods among Students and Apply Some Methods to Manage and Control This Syndrome: A Case of Agricultural Students at Razi University

نویسندگان [English]

  • Farahnaz Rostami 1
  • Kiumars Zarafshani 2
  • Mahsa Saadvandi 3
1
2
3
چکیده [English]

The main purpose of this survey study was to determine ways of cheating among a proportional sample of 298 undergraduate and graduate students majoring in diverse agricultural disciplines in College of Agriculture at Razi University during 1389-1390. The questionnaire was tested for reliability using Cronbach’s alpha coefficient yielding 0. 78 indicating a high reliability. Results revealed that the most common cheating strategies during college exams were: looking over fellow student’s paper, using non-verbal techniques, writing on sitting chairs, papers, walls and ect. Moreover, there was no relationship between cheating behavior and student’s age, gender, major and college year. However, act of cheating was negatively correlated with years of college and GPA. The result of this study has implications for agricultural higher education in different levels. That means how policy makers can have curriculum planning and how it should be tested. 

خامسان، احمد و امیری، محمداصغر (1390). بررسی تقلب تحصیلی در میان دانشجویان دختر و پسر. فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری. 6 (1): 53 – 61.
دریس، عصمت (1377). بررسی تأثیر تهدید تنبیه خفیف و شدید بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی شهر اهواز. پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سپهری نیا، امیر (1376). تأثیر عزت نفس بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش‌آموزان دختر و پسر سال سوم راهنمایی شهرستان شوش. پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
سیدحسینی داورانی، سیدوحید (1383). نگرش دانشجویان پزشکی سال اول تا ششم نسبت به انواع خلاف دانشگاهی تقلب و سنجش فراوانی آن به روش غیر مستقیم. پایان‌نامة دکتری پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
مرادی، ولی‌اله و سعیدی جم، مسعود (1380). بررسی علل گرایش دانشجویان به تقلب در امتحانات دانشجویان، طب و تزکیه، 40:  16-19.
نخعی، نوذر و سیدحسینی، سیدوحید (1383). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد تقلب امتحانی و فراوانی نسبی آن. گام‌‌های توسعه در آموزش پزشکی. 2 (1):  57-64.
نخعی، نوذر و نیک‌پور، هادی (1384). بررسی نظرات دانشجویان پزشکی در مورد فریب‌کاری پژوهشی در تدوین پایان‌نامه و فراوانی نسبی آن. گام‌‌های توسعه در آموزش پزشکی. 1 (2): 10-17.
نعامی، عبدالزهرا (1372). بررسی تأثیر تهدید تنبیه خفیف و شدید بر نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن در دانش آموزان پسر سال سوم راهنمایی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
نیک‌پور، هادی (1382). تعیین نگرش دانشجویان سال آخر پزشکی نسبت به انواع تقلب در مراحل تدوین پایان‌نامه و سنجش فراوانی آن به روش غیرمستقیم. پایان‌نامة دکتری پزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
Baldwin, D. C. Jr; Daugherty, S. R.; Rowley, B. D. & Schwarz, M. D. (1996). Cheating in medical school: a survey of second-year students at 31 schools. Acad Med; 71 (3): 267-73.
Cizek, G. J. (1999). Cheating on tests: How to do it, detect it and prevent it. Mahwah, NJ: Lawrence Eribaum, 39-42.
Coverdale, J. & Henning, M. (2000). An analysis of cheating behaviors during training by medical students. Med Teach; 22 (6): 582-584.
Elzubeir, M. A. & Rizk, D. E. (2003). Exploring perceptions and attitudes of senior medical students and interns to academic integrity. Med Educ; 37 (7): 589-596.
Gaberson, K. B. (1997). Academic dishonesty among nursing student. Nurs Forum; 32 (3):14-20.
Gregory, J. Cizek (2004). Cheating in Academics. Encyclopedia of Applied Psychology, Vol. 1.
Haines, V.; Diekhoff, G. & La, Beff E. (1996). College cheating immaturity, lack of commitment, and the neutralizing attitude. Res High Edu, 25 (4): 342-354.
Jensen, L. A.; Felman, S.S. & Cauffman, E. (2002). It's wrong, but everybody does it: academic dishonesty among high school and college student. Contemp Educe Psychol, 27:209-228.
Maramuk, S. & Maline, M. (1993). Academic dishonesty among college student Issues in education: Washington, DC: Department of Education, Office of Educational Research an Improvement.
Murdock, T. B.; Hale, N. M. & Weber, M. J. (2001). Predictors of cheating among early adolescents: academic and social motivations. Contemp Educ Psychol; 26 (1): 96-115.
Rennie, S. C. & Rudland, J. R. (2004). Differences in medical students' attitudes to academic misconduct and reported behavior across the years- a questionnaire study. J Med Ethics, 29 (2): 97-102.
Rozance, C. P. (1991). Cheating in medical schools: implications for students and patients. JAMA; 266 (17): 2453-2456.
Sierles, F.; Hendrick, I. & Circle, S. (1990). Cheating in medical School. J Med Educe; 55:124-125.
Spiller, S. & Crown, D. F. (1995). Changes over time in academic dishonesty at the collegiate level. Psychol Rep; 76 (3 pt 1): 763-768.
Sudman, S. & Bradburn, N. N. (1997). Asking questions. San Francisco: a partical guide questionnaire design: Jossey- Bass Inc: 71-83.
Thorpe, M. F. & Reed, B. D. (1999). Pittenger DJ. Cheating the researcher: a study of the relation between personality measures and self-reported cheating. College Student Journal.