بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری در دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‌شناسی دانشگاه کاشان

2 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه کاشان

3 مدرس دانشگاه پیام‌نور آبدانان

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطة ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری بوده و طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. نمونة پژوهش شامل 440 دانشجوی دانشگاه کاشان است که به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای انتخاب شدند. به منظور سنجش متغیرهای مورد نظر از آزمون شخصیتی نئو (NEO)، پرسشنامة انگیزش پیشرفت هرمانز (AMQ) و پرسشنامة سبک‌های یادگیری (LSI) استفاده شد. از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون نیز به منظور تحلیل داده‌ها استفاده شد. از یافته‌های پژوهش حاضر این بود که بین ویژگی‌های شخصیتی، انگیزش پیشرفت و سبک‌های یادگیری رابطه وجود دارد؛ به این صورت که مفهوم‌سازی انتزاعی با روان‌رنجوری رابطة منفی، و با برون‌گرایی و گشودگی رابطة مثبت دارد. همچنین تجربه عینی و مشاهده تأملی با روان‌رنجوری رابطة مثبت دارند. آزمایشگری فعال با توافق‌پذیری رابطة منفی و با وظیفه‌مداری رابطة مثبت دارد و انگیزش پیشرفت تنها با مفهوم‌سازی انتزاعی رابطه معنی‌دار دارد. از دیگر یافته‌های پژوهش حاضر این بود که ویژگی‌های شخصیتی، پیش‌بینی کننده شیوه‌های یادگیری هستند، اما انگیزش پیشرفت، پیش‌بینی‌کننده شیوه‌های یادگیری نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation about the Relationship between Personality Traits, Advanced Motivation and Learning Styles among University Students

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Tamnnaeifar 1
  • Fariborz Seddighi Arfaei 2
  • Ashraf Maspi 3
چکیده [English]

The present study investigates the relationship between personality traits, advanced motivation and learning styles. This is a descriptive correlative research. The population includes 440 Kashan university students selected using a stratified sampling. In order to measure the aimed variables, NEO personality test, Herman's Advancement Motivation Questionnaire (AMQ) and Learning Style Inquiry (LSI) were applied. Pearson correlation coefficient and regression were used to analyze the data. Findings indicate that there is a relationship among personality traits, advanced motivation and learning styles, in a way that there is a negative relation between abstract conceptualization and neurosis, and there is a positive relation between abstract conceptualization, extroversion and openness. There is a positive relationship between objective experience and neurosis. There is a negative relationship between active experimentation and agreeableness and a positive one between active experimentation and task-orientation. There is a significant relationship only between advancement motivation and abstract conceptualization. Another finding of the present research was that personality traits predict learning styles, but advanced motivation does not. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • personality traits
  • advancement motivation
  • learning styles
  • University students
بیابانگرد، اسماعیل (1384). رابطة میان عزت نفس، انگیزة پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان‌های تهران. مطالعات روان‌شناختی، 1 (4 و 5): 131-144.
حسینی‌نسب، سیدداوود؛ روئین، حسین و سلطان‌القرائی، خلیل (1385). بررسی رابطة سبک‌های شناختی (شیوه‌های یادگیری) با عوامل شخصیتی دانشجویان کارشناسی دانشگاه تبریز. فصلنامة علمی- پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، 1 (2 و 3):  77-113.
خرمایی، فرهاد (1385). بررسی مدل علمی ویژگی‌های شخصیتی، جهت گیری‌های انگیزشی و سبک‌های شناختی یادگیری. پایان‌نامة دکتری، دانشگاه شیراز، دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی.
سیف، علی‌اکبر (1384). روان‌شناسی پرورشی (روان‌شناسی یادگیری و آموزش)،تهران: انتشارات آگاه.
شولتز، دوان و شولتز، سیدنی الن (1379). نظریه‌های شخصیت؛ ترجمة یحیی سیدمحمدی. تهران: مؤسسه نشر ویرایش.
فیست، جس و فیست، جی. گریگوری (2002). نظریه‌های شخصیت؛ ترجمة یحیی سیدمحمدی، تهران: انتشارات روان.
گروسی فرشی، میرتقی (1380). رویکردهای نوین در ارزیابی شخصیت. تبریز: نشر جامعه‌پژوه.
محمدزاده ادملایی، رجبعلی؛ شهنی ییلاق، منیجه و مهرابی‌زاده هنرمند، مهناز (1388). مقایسه دانشجویان پسر دارای سبک‌های یادگیری متفاوت از لحاظ ویژگی‌های شخصیتی، انگیزة پیشرفت و عملکرد تحصیلی. مجلة دست‌آوردهای روان‌شناختی (علوم تربیتی و روان‌شناختی) دانشگاه شهید چمران اهواز، 16 (1): 125-154.
هاشمی، زهرا و  لطیفیان، مرتضی (1390). ارتباط بین پنج عامل شخصیت و سبک‌های یادگیری در میان دانشجویان دختر و پسر دانشکده‌های علوم انسانی و فنی- مهندسی دانشگاه شیراز. مجلة مطالعات روان‌شناسی تربیتی دانشگاه سیستان و بلوچستان، 6 (10): 91-114.
 
 
Bidjerano, t. & Yun Dai, D. (2007). The relationship between the big – five model of personality and self- regulated learning strategies. Journal of Learning and Individual Differences, 17: 69-81.
Busato, V. V.; Prins, F. J.; Elshout, J. J. & Hamaker, C. (1999). Intellectual ability, learning style, personality, achievement motivation and academic success of psychology students in higher education. Journal of Personality and Individual Differences, 29: 1057-1068.
Costa, P. T., Jr. & McCrae, R. R. (1992). Four ways ®ve factors are basic. Personality and Individual Differences, 13: 861- 865.
Farsides, T. & Woodfield, R. (2003). Individual differences and undergraduate Academic success: The roles of personality, intelligence, and application. Personality and Individual Differences, 34: 1225–1243.
Ferguson, E.; James, D. & Madeley, L. (2002). Factors associated with success in Medical school: systematic review of the literature. British Medical Journal, 324: 952–957.
Furnham, A. (1996). Personality and learning style: a study of three instruments. Personality and Individual Differences, 13 (4): 429-438.
Geisler-Brenstein, E.; Schmeck, R. R., & Hetherington, J. (1996). An individual difference perspective on student diversity. Higher Education, 31: 73-96.
Kolb, A. & Kolb, D. (2005). The Kolb learning style Inventory- version 3-1, 2005 Technical Specification. HayGroup: Experience Based learning systems Inc. All right reserved.
Komarraju, M.; Karau, S. J.; Schmeck, R. R. & Advid, A. (2011). The Big Five personality traits, learning styles, and academic achievement. Journal of Personality and Individual Differences, 51: 427- 477.
Komarraju, M.; Karau, S. J. & Schmeck, R. R. (2008). Role of Big Five personality traits in predicting college students’ academic motivation and achievement. Journal of Learning and Individual Differences, 19: 47-52.
McCrae, R. R. & Costa, P. T. (2004). A contemplated revision of NEO Five Factor Inventory. Journal of Personality and Individual Differences, 36: 578-596.
Shouwenburg, H. C. (1995). Personality and academic competence. Poster presented at the seventh meeting of the international society for study of individual differences, Warsaw, Poland. Classroom (5thed). New Jersey: Merrill Prentice Hall. Complementary dimensions. Teaching College Record, 1: 96-11.
Willcoxson, L. (1995). Kolb's learning styles inventory Review and further study of validity and reliability. British Journal of Educational Psychology, 66: 252-261.
Zhang, L. (2003). Does the big five predict learning approaches? Personality and Individual Differences, 34: 1431-1446.