طراحی مدل سیستم ارزشیابی الکترونیکی با هدف افزایش مشارکت دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مربی گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانشگاه پیام نور

چکیده

ارزشیابی اساتید از سوی دانشجویان، یکی از روش‌های شناخته شده ارزیابی کیفیت آموزشی در محیط‌های آموزش عالی است. پیاده‌سازی این امر به دو صورت سنتی (کاغذی) و الکترونیکی امکان‌پذیر است. پیاده‌سازی الکترونیکی دارای مزایای بسیاری است که برگزارکنندگان نظرسنجی‌ها را به سمت استفاده از این روش سوق می‌دهد؛ اما از طرف دیگر، به دلیل ورود اطلاعات پرسنلی دانشجویان برای ورود به سیستم، اعتماد آنها را نسبت به ناشناختگی اطلاعاتشان کاهش می‌دهد. این مقاله به طراحی یک سیستم ارزشیابی الکترونیکی می‌پردازد. سیستم پیاده‌سازی شده، از یک مکانیزم احراز هویت و اعطای دسترسی استفاده می‌کند که علاوه بر افزایش اطمینان دانشجویان و در نتیجه افزایش مشارکت آنها در ارزشیابی‌های الکترونیکی، خطرات ناشی از سرقت اطلاعات احراز هویت کاربران در ارزشیابی‌های الکترونیکی معمولی را کاهش می‌دهد و همچنین امکان اعطای دسترسی به ارزشیابی‌های خاص دانشجو را برای سیستم فراهم می‌آورد. طراحی این سیستم با استفاده از نمودارهای مدل‌سازی و زبان UML تشریح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Model of Electronic Evaluation System to Increase Students Cooperation

نویسنده [English]

  • Mohsen Emami
چکیده [English]

Students evaluation of teaching is a common method in universities’ educational quality evaluation. This method can be implemented in two ways: traditional (paper based) or electronic. There are lots of benefits to the electronic method that resulted in its employment by many survey organizers. On the other hand, since the students have to enter their personal information in order to login to the system, they cannot assure that their personal information is kept confidential.
This paper presents designing a electronic evaluation system. This method not only augments the students’ assurance and their participation in electronic evaluations, but also reduces the risk of information theft caused in the typical electronic evaluations’. Moreover, it allows the system to grant the students proper access to specific evaluations. Due to this method’s simple mechanism, it can be easily implemented in software environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Authentication
  • Authorization
  • Random number generation
  • Security
رحیمی، مسعود؛ زروج حسینی، ربابه؛ دارابیان، محسن؛ طاهریان، عباسعلی و خسروی، احمد (1391). ارزیابی اساتید توسط دانشجویان: رویکردی جامع، گام‌های توسعه در آموزش پزشکی، 9 (1): 34 – 45.
زارعی، رضا (1385). بررسی دیدگاه‌های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز و زرقان در خصوص ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان، دانشگاه اسلامی، 10 (31 و 32): 57 – 80.
سیف، علی‌اکبر (1382). اندازه‌گیری، سنجش و ارزشیابی آموزشی. تهران: دوران.
شکورنیا، عبدالحسین؛ مطلق، محمداسماعیل؛ ملایری، علیرضا و جهانمردی، عبدالرضا (1381).  نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز نسبت به ارزشیابی استاد،  مجلهایرانیآموزشدرعلومپزشکی (چکیده مجموعه مقالات پنجمین همایش کشوری آموزش در علوم پزشکی)، 2 (3): 42.
علی‌اصغرپور، منصوره؛ منجمد، زهرا و بحرانی، ناصر (1389). عوامل مؤثر بر ارزشیابی دانشجو از استاد: مقایسه دیدگاه اساتید با دانشجویان، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 10 (2): 186 – 195.
نجفی‌پور، صدیقه و امینی، میترا (1381). بررسی نظرات اساتید دانشکدعلوم پزشکی جهرم نسبت به ارزشیابی استاد توسط دانشجو. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 2 :41-42.
 
Avery, R. J., Bryant, W. K., Mathios, A., Kang, H., & Bell, D. (2006). Electronic Course Evaluations: Does an Online Delivery System Influence Student Evaluations? The Journal of Economic Education, 37 (1): 21–37. doi:10.3200/JECE.37.1.21-37
Ballantyne, C. (2003). Online Evaluations of Teaching: An Examination of Current Practice and Considerations for the Future. New Directions for Teaching and Learning, 96: 103–112. doi:10.1002/tl.127
Centra, J. A. (1977). Student Ratings of Instruction and Their Relationship to Student Learning. American Educational Research Journal, 14 (1): 17–24.
Centra, J. A. (1993). Reflective Faculty Evaluation (p. 245). San Francisco: Jossey-Bass Inc.
Cohen, P. A. (1981). Student Ratings of Instruction and Student Achievement: A Meta-analysis of Multisection Validity Studies. Review of Educational Research, 51(3): 281–309.
Cooley, W. W., & Lohnes, P. R. (1976). Evaluation research in education. Irvington Publishers : distributed by Halsted Press. Retrieved from http://books.google.com/books?id=vW4FAQAAIAAJ
Dommeyer, C. J.; Baum, P.; Hanna, R. W. & Chapman, K. S. (2004). Gathering faculty teaching evaluations by in‐class and online surveys: their effects on response rates and evaluations. Assessment & Evaluation in Higher Education, 29 (5): 611–623. Doi: 10.1080/02602930410001689171
Epstein, M.; Hars, L.; Krasinski, R.; Rosner, M. & Zheng, H. (2003). Design and Implementation of a True Random Number Generator Based on Digital Circuit Artifacts. In Cryptographic Hardware and Embedded Systems - CHES 2003, 5th International Workshop, Cologne, Germany, September 8-10, 2003, Proceedings (Vol. 2779, pp. 152–165). Springer. Doi: 10.1007/978-3-540-45238-6_13
Garcya-Zamora, C.; Rodriguez-Henriquez, F. & Ortiz-Arroyo, D. (2005). SELES: An e-Voting System for Medium Scale Online Elections. In Sixth Mexican International Conference on Computer Science (ENC’05) (pp. 50–57). Mexico: IEEE. doi:10.1109/ENC.2005.40
Golderich, O. (1999). Modern Cryptography, Probalistic Proofs and Pseudorandomness, in: Algorithms and Combinatorics, vol. 17 (p. 182). Springer.
Ha, T. S.; Marsh, J. & Jones, J. (1998). A Web-based System for Teaching Evaluation. In NCITT’98. Hong Kong.
Koon, J. & Murray, H. G. (1995). Using Multiple Outcomes to Validate Student Ratings of Overall Teacher Effectiveness. Journal of Higher Education, 66 (1): 61–81.
Layne, B. H.; Decristoforo, J. R. & Mcginty, D. (1999). Electronic versus traditional student ratings of instruction. Research in Higher Education, 40 (2): 221–232. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1023/A:1018738731032
Luby, M. (1996). Pseudorandomness and Cryptographic Applications (p. 248). Princeton University Press.
Marsh, H. W. (1982). SEEQ: A reliable, valid, and useful instrument for collecting students’ evaluations of university teaching. British Journal of Educational Psychology, 52 (1): 77–95. doi:10.1111/j.2044-8279.1982.tb02505.x
Marsh, H. W. (1984). Students’ evaluations of university teaching: Dimensionality, reliability, validity, potential baises, and utility. Journal of Educational Psychology, 76 (5): 707–754. doi:10.1037/0022-0663.76.5.707
Marsh, H. W. (1987). Students’ evaluations of University teaching: Research findings, methodological issues, and directions for future research. International Journal of Educational Research, 11 (3): 253–388. Doi: 10.1016/0883-0355(87)90001-2
Marsh, H. W. & Dunkin, M. J. (1992). Students’ evaluation of university teaching: A multidimensional perspective. In J. C. Smart & M. B. Paulsen (Eds.), Higher Education: Handbook of Theory and Research, volume 8 (pp. 143–233). New York: Agathon Press.
McKeachie, W. J. (1990). Research on college teaching: The historical background. Journal of Educational Psychology, 82 (2): 189–200. doi:10.1037/0022-0663.82.2.189
Murray, H. G.; Rushton, J. P. & Paunonen, S. V. (1990). Teacher personality traits and student instructional ratings in six types of university courses. Journal of Educational Psychology, 82 (2): 250–261. doi:10.1037//0022-0663.82.2.250
Ramsden, P. (1991). A performance indicator of teaching quality in higher education: The Course Experience Questionnaire. Studies in Higher Education, 16 (2): 129–150. Doi: 10.1080/03075079112331382944
Randell, B. & Ryan, P. Y. A. (2006). Voting Technologies and Trust. IEEE Security & Privacy Magazine, 4 (5): 50–56. doi:10.1109/MSP.2006.140
Ray, I.; Ray, I. & Narasimhamurthi, N. (2001). An Anonymous Electronic Voting Protocol for Voting Over the Internet. In Proceedings of the Third International Workshop on Advanced Issues of E-Commerce and Web-Based Information Systems (WECWIS ’01) (p. 188). Washington, DC, USA: IEEE Computer Society. Retrieved from http://dl.acm.org/citation.cfm?id=882507.885211
Richardson, J. T. E. (2005). Instruments for obtaining student feedback: a review of the literature. Assessment & Evaluation in Higher Education, 30 (4): 387–415. Doi: 10.1080/02602930500099193
Ritter, T. (2002). RNG Implementations: A Literature Survey. Retrieved from http://ciphersbyritter.com/RES/RNGENS.HTM
Teranishi, I.; Furukawa, J. & Sako, K. (2004). k-Times Anonymous Authentication. In Advances in Cryptology - ASIACRYPT 2004, 10th International Conference on the Theory and Application of Cryptology and Information Security, Jeju Island, Korea, December 5-9, 2004, Proceedings (pp. 308–322). Springer. Doi: 10.1007/978-3-540-30539-2_22
Viega, J. (2003). Practical random number generation in software. In Proceedings of 19th Annual Computer Security Applications Conference (pp. 129–140). IEEE. doi:10.1109/CSAC.2003.1254318
Wachtel, H. K. (1998). Student Evaluation of College Teaching Effectiveness: a brief review. Assessment & Evaluation in Higher Education, 23 (2): 191–212. Doi: 10.1080/0260293980230207