ارائة مدل مفهومی نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی برای ارتقای تصمیم‌سازی مدیران ارشد شایسته

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشتة آموزش عالی، برنامه‌ریزی توسعه دانشگاه مازندران

2 عضو هیئت علمی، استاد دانشکدة علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران

چکیده

در هر سازمانی، مدیران، نیازمند اطلاعات صحیح، دقیق و در دسترس هستند تا بر اساس آن به تصمیم‌گیری مناسب و بموقع بپردازند. امروزه، نیاز به چابکی سازمانی نه تنها به جهت پاسخگویی به موقعیت‌های پیش آمده لازم به نظر می‌رسد، بلکه بایسته است که مدیران با کسب شایستگی‌های لازم و رصد وضعیت موجود، برای آیندة مطلوب برنامه‌ریزی نمایند. این نیاز با توجه به موقعیت مدیران ارشد که رابط بین محیط داخلی و خارجی و هدایتگر سازمان هستند، کلیدی‌تر است. با توجه به اهمیت آموزش عالی و تأثیر آن در جامعه، نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی به عنوان ابزاری حرفه‌ای می‌تواند به ارتقای مهارت‌های لازم شایستگی مدیران کمک نماید. از آنجایی‌که در نظام آموزش عالی ایران تاکنون از نمایشگر اطلاعات راهبردی استفاده نشده است، هدف این پژوهش آن است تا با به کارگیری روش مطالعة اسنادی و مدل‌های موجود در سایر کشورها و وظایف مدیران ارشد آموزش عالی، به طراحی مدل مفهومی نمایشگر اطلاعات راهبردی آموزش عالی به عنوان یک ابزار حرفه‌ای برای تصمیم‌گیری مدیران ارشد شایسته این نظام بپردازد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Conceptual Model Dashboard of Higher Education to Promote Decision-making of Competent Senior Management

نویسندگان [English]

  • Zeinab Karamkhani 1
  • Mariam Baradaran Haghir 1
  • Mehrdad Madhooshi 2
1
2
چکیده [English]

In any organization, managers need accurate and valid information based on which they make suitable and on time decision. Nowadays, the need for organizational agility to respond quickly and appropriately to situations is not only necessary but also imperative to get qualified senior managers at every level to observe the current situation and plan for an optimal future. This need is more important regarding the fact that managers are the interface between the internal and external environment. Given the importance of higher education and its impact on other organizations providing human resource planning requirements, Dashboard of higher education can help managers as a means to enhance professional skills competencies. Since this instrument has not been used in Iranian higher education system, this research with studying documents and existing models in other countries and features of executive functions and higher education is seeking to design the dashboard concept model of higher education as a professional tool for decision making of qualified senior managers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • competence of senior management
  • human resources
  • Higher Education
  • higher education dashboard
چیت‌ساز، احسان (1390 الف). الگوی شایستگی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
چیت‌ساز، احسان (1390 ب). الگوی شایستگی مدیران فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی. تهران: وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری.
حمیدی‌زاده، محمدرضا (1383). تصمیم‌سازی در آموزش عالی. دایره‌المعارف آموزش عالی. تهران: بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی. جلد 1، ص 297- 312.
دفت، ریچارد ال. (1391). مبانی تئوری و طراحی سازمان. ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی. تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
سلیمانی بشلی، علی؛ جعفری، ابوالفضل و طالبی، وجیهه (1390). هوشمندی کسب و کار، فرصتی فراروی سازمان‌ها. ششمین کنفرانس بین‌المللی مدیریت فنّاوری اطلاعات و ارتباطات، ص 1-11.
غفاری، عباس (1385). مبانی شایسته سالاری طرح مدیران آینده. مجموعه مقالات اولین همایش توسعة شایسته سالاری در سازمان‌ها. تهران: جهاد دانشگاهی دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران.
کایلان، ر.، نورتون، د. (1384). نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود. ترجمة اکبری، سلطانی و ملکی. تهران: گروه پژوهشی صنعتی آریانا.
نورشاهی، نسرین (1387). شایستگی‌های لازم برای ریاست دانشگاه و میزان اهمیت نسبی آنها از نظر صاحبنظران آموزش عالی ایران. فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شمارة 48.
 
Bonder, A. (2003). A blueprint for the future: Competency based management in KRDC. Canada.
Kupper Hendrik A. E, Palthe W. (2005). Competency-Based CurriculumDevelopment. Larenstein University of Applied Sciences, the Netherlands.
Harel, Elazar C. Sitko, Toby D. (2003). Digital Dashboards: Driving Higher Education Decisions. Research Bulletin. V 2003 (19). From: www.educause.edu/ecar
Rutgers (2011). Dashboard Indicators: the state university of New Jersy Strategic Initiatives for Higher Education in Indiana; State-Level Dashboard of Key Indicatord (2010). From www.in.gov/che/2340.htm
Gray, P. (2006). Manager's guide to making decisions about information systems. USA: Wiley
Mirabelle. R.J. (1997). Everything you wanted to know about competency modeling. Training and Development. August, pp 73- 77.
Seybert, Jeffrey A. (2013). An Introduction to Dashboards in Higher Education: Graphic Representation of Key Performance Indicators.
Swing, Randy L. McLaughlin, Gerald (2012). Professional File: Association for Institutional Research, supporting quality data and decisions for higher education. Available in: http://www.airweb.org/EducationAndEvents/Publications/Documents/123.pdf
Wan Mohd, W.M. B, Emborg, A., Zain, J. M. (2010). A Framework of Dashboard System for Higher Education Using Graph-Based Visualization Technique. Springer: Verlag Berlin Heidellberg. (55-69)