بررسی میزان آمادگی پیاده‌سازی مدیریت دانش در دانشگاه پیام‌نور (مطالعة موردی: دانشگاه پیام‌نور مرکز- مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه پیام نور

2 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، باشگاه پژوهشگران جوان

چکیده

امروزه دانش، مهم‌ترین و با ارزش‌ترین سرمایة هر سازمانی به شمار می‌رود. تغییرات سریع و رشد افزون، هر سازمانی را بر آن می‌دارد تا برای بقاء، تمام تلاش خود را در مدیریت دانش به‌کار گیرد. دانشگاه‌ها نیز به دلیل ماهیت عملکردی خود به عنوان مراکز اصلی خلق و اشاعة دانش می‌توانند بیشترین بهره را از مدیریت دانش ببرند. در راستای اجرای مؤثر مدیریت دانش، بررسی اولیه پیاده‌سازی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ لذا در این پژوهش، به بررسی میزان آمادگی زیرساخت‌های اساسی پیاده‌سازی سامانة مدیریت دانش (فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایند‌ها، زیرساخت فنی) و رتبه‌بندی این عوامل از نظر درجة اهمیت در دانشگاه پیام نور مرکز- مشهد پرداخته شده است. روش پژوهش حاضر توصیفی- پیمایشی است. جامعة آماری، اعضای هیأت علمی دانشگاه پیام نور مرکز- مشهد هستند و نظر همة اعضای جامعة آماری پیمایش شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، از طریق پرسشنامه جمع‌آوری گردیده است و سؤالات این پرسشنامه با الگوبرداری از پرسشنامه‌های مشابه داخلی و خارجی و بررسی متون مدیریت دانش طراحی شده است. روایی پرسشنامه، از نوع روایی صوری و محتوایی است و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تحلیل نتایج حاصل، حاکی از آن است که دانشگاه در ابعاد “فرهنگ و عوامل انسانی”، “زیرساخت فنّاوری اطلاعات” و “ساختار و فرایند‌ها”، برای پیاده‌سازی مدیریت دانش در سطح نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رتبه‌بندی (آزمون فریدمن) نشان داد که “فرهنگ و عوامل انسانی” با اهمیت‌ترین عامل و “ساختار، و فرایندها” کم اهمیت‌ترین عامل هستند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Organizational Readiness of Knowledge Management Implementation in Payam Noor University (A Case Study: Payam Noor University- Mashhad Center)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Lashkari 1
  • Esmaeil Khodaei Matin 2
چکیده [English]

Nowadays, Knowledge is the most important and valuable capital for each organization. Rapid changes and increasing growth urge each organization to do its best for survival. Universities can also benefit substantially from knowledge management due to their performance nature as major centers of knowledge creation and diffusion. The initial investigation of knowledge management implementation is very important in conducting effective knowledge management. Thus, this paper investigates the readiness degree of fundamental infrastructure for implementing the knowledge management system (culture and human factors, structure and processes, technical infrastructure) And ranking these factors in terms of their salience in Payam Noor University- Mashhad Center. The Research method used in this study is descriptive. The statistical population consists of faculty members in Payam Noor University – Mashhad Center in which all members were surveyed. The research tool is a questionnaire involving questions adopted from domestic and foreign similar questionnaires based on the literature review. The validity and reliability of research tool were supported through face and content validity and Cronbach alpha coefficient. Findings indicate that University stands on an unfavorable level for implementation of knowledge management in respect of “culture and human factors”, “information technology infrastructure” and “structure and processes” dimensions. Also, the Friedman Test showed that “culture and human factors” is the most important factor and “structure and Processes” is the least important one

کلیدواژه‌ها [English]

  • knowledge management
  • technical infrastructure
  • culture and human factors
  • structures and processes
  • Payam Noor University
اعرابی، سید محمد و موسوی، سعید (1388). الگوی استراتژیک مدیریت دانش برای ارتقای عملکرد پژوهشگاه‌ها. فصلنامة پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، شماره 51، 26- 1.
جمالزاده، محمد، رهگذر، حسن و علوی، فاطمه (1390). بررسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز از لحاظ سازمان یادگیرنده از دیدگاه اعضای هیأت علمی، فصلنامة رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، 2(5)، 94- 71.
حسن زاده، محمد (1386). مدیریت دانش: مفاهیم و زیرساخت­­ها، تهران: کتابدار.
حسینی، میرکاظم (1386). بررسی وضعیت زیرساخت­های مدیریت دانش در دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان از دیدگاه اعضای هیأت علمی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن. بازیابی 21 آبان 1390، از:
ربیعی، علی و نوروزی، مهشاد (1389). ارائة مدل و الگوریتمی در راستای بهبود فرایند پیاده سازی مدیریت دانش، دانش و فنّاوری، 2(3)، 109- 84.
رضائیان، علی؛ احمدوند، علی محمد و تولایی، روح الله (1388). بررسی الگوهای راهبرد مدیریت دانش و راهبرد دانش در سازمان­ها، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، 6(6)، 66- 33.
عطافر، علی و بهرامی سامانی، مژگان (1388). میزان استفاده از مؤلفه­های سازمان یادگیرنده در دانشگاه­های دولتی و آزاد اسلامی شهرکرد. فصلنامة انجمن آموزش عالی ایران، 2(1)، 179- 161.
فتح‌اللهی، بنفشه، افشار زنجانی، ابراهیم و نوذری، دامون (1388). آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده سازی مدیریت دانش آماده است؟. فصلنامة کتاب، 21(3)، 20- 6.
Abdullah, R., Selamat, M., Jaafar, A., Abdullah, S. and Sura, S (2008). An Emprical Study of Knowledge Management System Implementation in Public Higher Learning Institution, IJCSNS International Journalof Computer Science and Network Security, Vol. 8, No. 1, pp. 281–290.
Alavi, M; & Leidner, D. E (2001). Review: Knowledge Management and Knowledge Management Systems: Conceptual Foundations and Research Issues, MIS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-136.
Allameh, M., Zare, M. and davoodi, M (2011). Examining the Impact of KM Enablers on Knowledge Management Processes, Procedia Computer Science 3, PP. 1211–1223.
Aujirapongpan, S., Vadhanasindhu, P. Chandrachai, A. and Cooparat, P (2010). Indicators of knowledge management capability for KM effectiveness, Journal of Information and Knowledge Management Systems, Vol. 40, No. 2, pp. 183–203.
Gold, A.H; Malhotra, A. and Segars, A.H (2001). Knowledge management: an organizational capabilities perspective, Journal of Management Information Systems, Vol. 18, No. 1, pp. 185–214.
Lee, H. & Choi, B (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: an integrative view and empirical examination, Journal of Management Information Systems, Vol. 20, No. 1, pp. 179–228.
Lee, Y.C, Lee, S.K (2007). Capabilities, Processes, and Performance of Knowledge Management: A Structural Approach, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, Vol. 17 (1), PP. 21–41.
Lindner, L; & Wald, A (2010). Success factors of knowledge management in temporary organizations, International Journal of Project Management, Vol. 29, No. 7, pp. 877–888.
Metaxiotis, K; Ergazakis, K. & Psarras, J (2005). Exploring the world of knowledge management: agreements and disagreements in the academic/practitioner community, Journal of Knowledge Management, Vol. 9, No.2, pp. 6–18.
Milam, J. H (2002). Knowledge management for higher education, ERIC DIGEST, ERIC clearing house on higher education, Washington DC. Retrived 10 April, 2009, from http://www. Ericdigests. Org/2003- 1/higher. htm.
Mills, A. M. & Smith, T. A (2011). Knowledge management and organizational performance: A decomposed view, Journal of Knowledge Management, Vol. 15, No. 1, pp.156–171.
Mohayidin, M.G; Azirawani, N. Kamaruddin, M.N. and Margono, M.L (2007). The Application of Knowledge Management in Enhancing the Performance of Malaysian Universities. Electronic Journal of Knowledge Management, 5(3), pp. 301–312.
Nonaka, I; Konno, N (1998). The concept of “Ba”: building a foundation for knowledge creation. California management review, 40 (3), pp. 40–54.
Rossi, R (2010). The governance of university-industry knowledge transfer, European Journal of Innovation Management, Vol. 13, No. 2, pp. 155–171.
Rowley, Jennifer (2000). Is Higher education ready for knowledge Management, The International Journal of Educational Management, Vol. 14, No. 7, pp. 325–333.
Steyn, P. GM., (2004). Harnessing the power of knowledge in higher education, Education, 124 (4), pp. 615–628.
Sukirno, D.S; Siengthai, S (2011). Does participative decision making affect lecturer performance in higher education? International Journal of Educational Management, Vol. 25, No. 5, pp. 494–508.
Sun, P (2010). Five critical knowledge management organizational themes, Journal of Knowledge Management, Vol. 14, No. 4, pp. 507–523.
Townley, C. T (2003). Will They Academy Learn to Manage Knowledge?, EDUCAUSE QUARTERLY 2, pp. 8–11.
Wen, Y (2009). An effectiveness measurement model for knowledge management, Knowledge-Based Systems 22, PP. 363–367.
Zins, C (2007). Conceptual Approaches for Defining Data, Information, and Knowledge, Journal of the American Society for Informaltion Science and Technology, Vol. 58, No.4, pp.479–493.