بررسی برخی از عوامل موفقیت و عدم موفقیت در آزمایشگاه‌های شیمی عمومی دوره‌های کارشناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، بررسی برخی از عوامل موفقیت و عدم موفقیت در آزمایشگاه‌های شیمی عمومی در دوره کارشناسی است. نمونة پژوهش شامل 183 دانشجوی دختر و پسر در رشته‌های کارشناسی علوم پایه، فنی مهندسی و 15 نفر مربی آزمایشگاه‌ شیمی عمومی بودند که از دانشگاه‌های آزاد اسلامی واحدهای تهران و مرند انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی است و اطلاعات با استفاده از پرسشنامة ویژه‌ای که با استفاده از منابع مرتبط و در دسترس تهیه شده بود، جمع‌آوری شد و روایی آن با سازماندهی مصاحبه‌های تخصصی با افراد صاحب‌‌نظر (6 نفر) مورد بررسی قرار گرفت و متناسب با شرایط ‌ ایران بومی شد. پایایی ابزارهای تحقیق نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ (89/0 = α) مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آمار توصیفی و نیز استنباطی استفاده شد. در کل، یافته‌های پژوهش تأکید دارد که در صورت استفاده از فعالیت‌های آزمایشگاهی اثربخش و توجه به برخی از عوامل موفقیت و عدم موفقیت، دانشجویان می‌توانند از چنین فعالیت‌هایی در راستای یادگیری مفهومی شیمی عمومی بهره بیشتری ببرند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study of Success and Failure Factors for General Chemistry Laboratories in Undergraduate Courses

نویسندگان [English]

  • Abed Badrian 1
  • Akbar Naseriazar 2
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the success and failure factors for general chemistry laboratories in undergraduate courses. The sample size consisted of 183 undergraduate science and engineering students (males and females) enrolled in an introductory chemistry course at a postsecondary 4-year university and 15 laboratory assistants from the Islamic Azad universities of Tehran and Marand regions. The research method has been of descriptive-survey type. Data collection was done using a special questionnaire which was developed using available resources, and it was validated and adjusted according to Iran's university conditions, and using interviews with experts (6 persons). The reliability of interviews was investigated and confirmed through the Cronbach Alpha method (α = 0. 89). In order to analyze the data, the descriptive and inferential statistics were used. In general, the research findings revealed that much more could be gained by the students and conceptual learning of general chemistry if students use effective experiments in laboratory experience, and that further emphasis should be given to success and failure factors for the laboratory experience. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • success factors
  • Failure Factors
  • Laboratory
  • General Chemistry
  • Undergraduate Courses
بدریان، عابد (1388). آموزش شیمی. تهران: انتشارات مبنای خرد.
بدریان، عابد (1389). بررسی وضعیت برنامة درسی آزمایشگاه‌های شیمی عمومی دوره‌های کارشناسی. فصلنامه علمی- ترویجی مجله شیمی، شمارة 4، ص 21-28.
بدریان، عابد؛ شکرباغانی اشرف‌السادات؛ اصفا آرزو و عبدی‌نژاد، طالب (1387). طراحی و اعتبار بخشی الگویی اثربخش برای انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی در آموزش علوم تجربی دورة متوسطه، فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، شمارة 28، ص 129-156.
دلاور، علی (1383). روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی. تهران: نشر ویرایش، چاپ چهاردهم.
ناصری آذر، اکبر و بدریان، عابد (1388). بررسی اثربخشی آزمایشگاه‌های شیمی عمومی در مراکز آموزش عالی. مجموعه مقالات همایش برنامه درسی آموزش عالی؛ چالش‌ها و چشم اندازها، دانشگاه تبریز.
 
Abrahams, I. (2011). Practical work in secondary science; a minds-on approach, Continuum International Publishing Group, New York: NY 10038.
Domin, D. S. (1999). Review of laboratory instructional styles. Journal of Chemical Education, 76 (543-547).
Feedman, M. P. (1997). Relationship among laboratory instruction, attitude towards science and achievement in science knowledge. Journal of Research in Science Teaching, 34 (343-357).
Fraser, B. & McRobbie, C. J. (1995). Science laboratory classroom environments at schools and universities: A cross-national study. Educational Research and Evaluation, 1 (289-317).
Garnett, P. J. and Hacking, M. W. (1995). Refocusing the chemistry laboratory: A case for laboratory based investigation. Australian Science Teachers Journal, 41 (26-32).
Hodson, D. (1996). Laboratory work as scientific method: Three decades of confusion and distortion. Journal of Curriculum Studies, 28 (115–135).
Hofstein A., (2007), The laboratory in science education: the state of the art, Chemistry Education Research and Practice, 8 (105-107).
Hofstein, A. & Lunetta, V, N. (2004). The laboratory in science education: Foundation for the 21st century. Science Education, 88 (28-54).
Hofstein, A. (2004), The Laboratory in Chemistry Education: Thirty Years of Experience with Developments, Implementation, and Research, Chemistry Education: Research and Practice, 5 (247-264).
Johnstone A. H. and Al-Shuaili A., (2001), Learning in the laboratory; some thoughts from the literature, University Chemistry Education, 5 (42–51).
Johnstone, A. H; Watt, A. and Zaman, T. U. (1998). The student's attitude and cognition change to a physics laboratory. Phsics Education,33 (22-29).
Millar, R. (2004) The Role of Practical Work in the Teaching and Learning of Science, The University of York, National Academy of Science, Washington DC.
Montes, L. D. & Rockley, M. G. (2002), Teacher Perceptions in the Selection of Experiments, Journal of Chemical Education, 79 (244-249).
Psillos, D. & Niedderer, H. (2003). Teaching and Learning in the Science Laboratory, Kluwer Academic Publishers Dordrecht.
Reid N. and Serumola L., (2006) Scientific enquiry: the nature and place of experimentation: a review, Journal of Science Education, 7 (1-15).
Richardson, J. T. E. (1993). Gender differences in responses to the approaches to studying inventory. Studies in Higher Education, 18 (3-13).
Tobin, K. G. (1990). Research on science laboratory activities: In pursuit of better questions and answers to improve learning. School Science and Mathematics, 90 (403-418).
Tsaparlis G., and Gorezi M., (2007). Addition of a project-based component to a conventional expository physical chemistry laboratory, Journal of Chemical Education, 84 (668-670).
White, R. T. (1996). The link between laboratory and learning. International Journal of Science Education, 18 (761-774).
Wilkenson, J. W., and Ward, M. (1997). The purpose and perceived effectiveness of laboratory work in secondary schools. Australian Science Teachers’ Journal, 35 (43–55).