سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

از این پژوهش، سنجش مدیریت کیفیت فراگیر در دانشگاه پیام نور و ارائة راهکارهایی برای ارتقای مدیریت کیفیت در این دانشگاه است. در این تحقیق، ابعاد مدیریت کیفیت بر اساس مؤلفه‌های مدل"جان اکلند" عبارتند از: مشتری‌مداری، مسؤولیت‌پذیری، مدیریت مشارکتی، آموزش کارکنان، نظارت و ارزیابی نظام‌مند و بهبود فرهنگ سازمانی. روش تحقیق توصیفی – پیمایشی و جامعة آماری پیام نور استان آذربایجان غربی و ابزار اصلی گرداوری داده‌ها، پرسشنامه است که براساس مؤلفه‌های مدل اکلند، تنظیم و روایی و پایایی آن تأیید شد. چون توزیع داده‌ها نرمال بود، برای آزمون فرضیه‌ها از (t- Test) استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که بین میانگین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب مدیریت کیفیت فراگیر در جامعه آماری تحقیق، تفاوت معنی‌داری وجود دارد؛ البته وضع موجود آن تا حدودی با سنجه‌های مدیریت کیفیت فراگیر بویژه در سه مؤلفة "مشتری مداری"، "مسؤولیت‌پذیری"و "نظارت و ارزیابی نظام‌مند" تطابق داشت؛ ولی چون معیار محقق، امتیاز بالای میانگین بود، فرضیه‌های مرتبط با این سه مؤلفه نیز تأیید نشدند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of Total Quality Management in Payame Noor University

نویسندگان [English]

  • Zahra Foroutani 1
  • Atiyeh Bohrani 2
1
2
چکیده [English]

The purpose of this study is to measure TQM implementation in Payame Noor University and offer ways to enhance the University's Quality Management. In this study, the dimensions of the desired component model are based on "Jan Okland” model in Total Quality Management including customer-oriented rates, commitment and responsibility, cooperative management, staff training, monitoring and systematic evaluation, changing and improving organizational culture. For collecting data, questionnaires based on component model have been set and their validity and reliability were confirmed. Kolmogorov Smirnov test results were used to determine the normal distribution of data and to test this hypothesis through the use of (T-Test). Research findings show that there are significant differences between the existing status and desired status of West Azarbaijan province in light of TQM. The present state of West Azarbaijan province is a somewhat compatible with quality management measures, particularly in the three components of "customer orientation", "commitment and responsibility" and "systematic monitoring and evaluation". However, because of research criteria and average scores were high; the hypotheses associated with these three components were not confirmed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education
  • Members of the faculty
  • Payame Noor University
  • Total Quality Management
اکلند، جان (1384). تعالی سازمانی فراگیر و دستیابی به عملکرد کلاس جهانی، ترجمة الوندی، تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا.
حاجی شریف، محمود (1376). طراحی سیستم مدیریت کیفیت فراگیر، پایان‌نامة کارشناسی ارشد مرکز آموزشی مجتمع سیمان آبیک.
دمینـگ، ادوارد (1375). خروج از بحـران، کیفیـت، بهـره‌وری و شرایـط رقابت (بیماری‌هـای مدیریت). ترجمة درداری. تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چاپ اول.
ریاحی. بهــروز (1381). مدیریت کیفیت جامـع در بخش عمومـی (دولتی). تهران: انتشارات مرکز آموزش تحقیقات صنعتی ایران.
سعیدی‌پور، بهمن (1384). کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش عالی، فصلنامة مدیریت، شمارة 103-104، صص 18-22.
شریف‌زاده، فتاح (1379). مدیـریت کیفیت فراگیـر، اصول، مفاهیم، چشم‌اندازهـا و کاربـرد. تهران: نشر ترمه.
طاهرخانی، لیلا و فتحی‌زاده، علی رضا (1391). میزان به کارگیری مؤلفه‌های مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی. فصلنامة تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی. شمارة 2، ص 267-285.
فرجـی، حمیدرضا (1382). رهبران نظریـه کیفیت. ماهنامه تدبیر، سال پانزدهم، شمارة 137.
گروه نویسندگان (1390). برنامه‌ریزی آموزشی، مفهوم کیفیت و ارزشیابی کیفیت در آموزش عالی، طرح تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن.
کرینر، استوارت (1381). دیـدگاه‌های کلیـدی در مدیریت. ترجمـة محمدعلی حسینی نژاد، تهران: دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
کـزازی، ابوالفضل (1378). مدیریت کنتـرل کیفیت فراگیـر (نگرش کاربـردی). تهران: مرکـز آموزش مدیریت دولتی.
مظفری، مصیب؛ عابد سعیدی، ژیلا؛ پازارگادی، مهرنوش و علوی مجد، حمید (1391). الگوی استقرار مدیریت کیفیت فراگیر در مراکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی ایران. مجله پژوهشی حکیم. شمارة 2، ص 112-123.
مؤمنی، منصور (1386). نرم‌افزار SPSS و کاربرد آن در مدیریت. تهران: دانشگاه تهران.
وزیرپور کشمیری، مهردخت؛ تفرشی، شکوه و یوسفی، نسرین (1388). ارائة الگوی مناسب مدیریت کیفیت فراگیر در کتابخانه‌های دانشگاه شهید بهشتی. فصلنامة دانش‌شناسی (علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی و فنّاوری اطلاعات). شمارة 4، ص 93-103.
یارمحمـدی، افسانـه (1385). بررسـی آرای مدیـران و کارشناسان ستـادی مناطق آمـوزش و پرورش تهران درباره روش‌های اجرایی مدیریت کیفیت جامع. پایان‌نامة کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی.
Ahmad, M. F.; Zakuan, N.; Jusoh, A. & Takala, J (2012). Relationship of TQM and Business Performance with Mediators of SPC, Lean Production and TPM. Social and Behavioral Sciences. 65 (186-191).
Asif, M; Awan, M. U; Khalid Khan, M and Niaz, A; (2011), A Model for Total Quality Management in Higher Education, Springer Science with Business Media, Published Online, 18 November; pp: 1-22.
Chen; SH. H; (2011). Improvement Strategies foot the Tools and Techniques of Quality Improvement: Utilization of a Performance Evaluation Matrix in the Taiwanese High –Tech Industry, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, Wiley Periodicals, INC. pp: 1-11.
Heidari Gorji, A. M; A Farooquie, J. A; (2011). A Comparative Study of Total Quality Management of Health Care System in India and Iran, BMC Research Notes, Available at: Http: //www. biomedcentral.com/1756-0500/4/566
Koilakuntla, Maddulety; Patyal, Vishal. S; Moddil, Sachin & Ekkuluri, Padmavati (2012). A Research Study on Estimation of TQM Factors Ratings through Analytical Hierarchy Process. Procedia Economics and Finance. 3 (55-61).
Ooi, K. B; Cheah. W. CH; Lin, B and The, P. L; (2010). TQM Practices and Knowledge Sharing: An Empirical Study of Malaysia’s Manufacturing Organizations, Springer Science with Business Media, Published Online, 22 January, pp: 59-78.
Sallier, J (1991). TQM field Manual. New York. McGraw Hill.
Sarathy, P. S; (2012). TQM Practice in Real-State Industry Using AHP; Springer Science with Business Media, Published Online, 8 February; pp: 1-15