تحلیلی بر منابع سوگیری و خطا در ارزشیابی دانشجویان از اثربخشی تدریس استادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

چکیده

در زمینة ارزشیابی اثربخشی تدریس اعضای هیأت علمی، معمول‌ترین شیوة گردآوری داده‌ها به کارگیری مقیاس‌های ارزیابی توسط دانشجویان است. پتانسیل‌های موجود برای نتایج نادرست و ابهام در این منبع به تنهایی می‌تواند به سوگیری و خطای مختلف ارزشیابی منجر شود. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده‌های گردآوری شده از پیشینة تحقیقاتی، مقالات و کتب موجود به بررسی این سؤال پژوهشی پرداخته است که چه خطاهایی ادراک دانشجویان از تدریس استادانشان را تهدید می‌کند. نتایج نشان داد که حداقل هشت منبع سوگیری و خطا در ارزشیابی دانشجویان از تدریس وجود دارد که عبارتند از: خطا در محتوای ابزار ارزشیابی، خطا در تفسیر معانی و نتایج ارزشیابی‌، نمایش، خطا در پایایی ابزار، اهداف چندگانه ارزشیابی، ناهماهنگی در به کارگیری ابزارها، تأثیرات ارزشیابی، خطا در کاربرد داده‌ها. از این رو، نظام‌های ارزشیابی کنونی برای انعکاس پیوستار گسترده‌تری از صفات تدریس در تمام گونه‌های موجود تدریس، نیازمند تغییر و بازنگری هستند. این مقاله در انتها الگویی برای حل این مشکل پیشنهاد می‌نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Sources of Bias and Error in Students’ Evaluation of Teaching

نویسنده [English]

  • Naser Shirbagi
چکیده [English]

 To evaluate faculty members’ teaching effectiveness, the most common method of data collection is using student assessment scales. The potential for false results and the ambiguity of the source evaluation alone can lead to bias and error. This paper by adapting an analytic method using data collected from literature review, articles and books examined this question: “which errors threaten students’ perception of their teachers teaching?” Results showed that there are at least eight sources of bias and error in perception of students as follows: error in instrument content, error in interpretation of the meaning of ratings, showmanship, error in instrument reliability, mixed purposes of evaluation, inconsistent methods of instrument administration, common rating error effects, and errors in data implementation. Therefore, to reflect a border continuum of the teaching characteristics of all sorts of teaching, current evaluation systems need to be reviewed and changed. Finally, the paper proposes a model to solve this problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Evaluation
  • Teaching Effectiveness
  • bias and error
  • students
شیربگی، ناصر (1389). راهبردهای اندازه‌گیری اثربخشی تدریس در نظام‌های آموزش عالی. نامة آموزش عالی. دوره جدید، سال سوم، شماره 10، ص 33-9.
شیربگی، ناصر و همتی، آزاد (1389). مدل یابی تأثیر جذبه شخصیتی اساتید بر ارزیابی دانشجویان از تدریس اثربخش در دانشگاه کردستان. چهارمین همایش سالانه ارزیابی درونی کیفیت در نظام دانشگاهی. دانشگاه تهران.
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (1387). آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری (مصوب 18/8/1387).
وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری (1389). آیین نامه ارتقای مرتبه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی، پژوهشی و فنّاوری، (مصوب3/12/1389).
 
Asch, S. E. (1946). Forming impressions of personality. Journal of Abnormal and Social Psychology, 41 (2), 258-290.
Berk, R. A. (2006). Thirteen strategies to measure college teaching, Stylus Publishing, Richmond, Virginia.
Braskamp, L. A., Brandenburg, D. C. & Ory, J. C., (1984). Evaluating Teaching Effectiveness, Sage Publications, Newbury Park CA.
Brent, R. & Felder, R. M. (2004). A Protocol for Peer Review of Teaching, Proceedings of the American Society for Engineering Education Annual Conference & Exposition, North Carolina State University
Bruner, J. S., & Tagiuri, R. (1954). The perception of people. In G. Lindzey (Ed.), Handbook of Social Psychology. Addison Wesley, London.
Casey, R. J., Gentile, P. & Bigger, S. W. (1997). Teaching appraisal in higher education: an Australian perspective, Higher Education, 34:549-482
Centra, J. A. & Creech, F. R., (1976). The Relationship between Student, Teachers, and Course Characteristics and Student Ratings of Teacher Effectiveness, Educational Testing Service, Project Report 1-76, Princeton NJ
Centra, J. A. (1979). Determining Faculty Effectiveness, Jessy-Bass. San Francisco CA.
Centra, J. A. (1999). Reflective faculty evaluation: Enhancing teaching and determining faculty effectiveness. Jessy-Bass San Francisco
Das, H., Frost, P. J. & Barnowe, J. T., (1979). Behaviorally anchored scales for assessing behavioral science teaching, Canadian Journal of Behavioral. Science, 11, 79-88.
Dickinson, T. L. & Zelliger, P. M., (1980). A Comparison of the behaviorally anchored rating and mixed standard scale formats. Journal of Applied Psychology, 65, 147-154.
Grussing, P. G., Valuck, R. & Williams, R. G., (1994). “Development and validation of behaviorally-anchored rating scales for student evaluation of pharmacy instruction”, American Journal of Pharmacia Education., 58, 25-37.
Hildebrand, M., Wilson, R. C. & Dienst, E. R., (1971). Evaluating University Teaching, Center for Research and Development in Higher Education, Berkely, CA.
Ivancevich, J. M., (1992). Human Resource Management, Irwin, Homewood
Kelley, H. H. (1950). The warm-cold variable in first impressions of persons. Journal of Personality and Social Psychology, 18 (3), 431-439.
Knapper, c., & Cranton, P. (2001). Fresh approaches to the evaluation of teaching. Jossey-Bass, San Francisco.
Manning, R. C., (1988). The Teacher Evaluation Handbook, Prentice-Hall, Englewood Cliffs NJ.
McKeachie, W. J. (1997). Student ratings: the validity of use. American Psychologist, 52 (11), 1218-1225.
McPherson, M. A. (2006). Determinants of how Students Evaluated Teachers. Journal of Economic Education, 37 (1), 13-20.
Smith, P. C., (1983). Behaviors, results and organizational effectiveness: The problem of criteria, in M. Dunnette, (ed.) Handbook of Industrial Psychology, Wiley & Sons, New York, NY.
Vernon, P. E. (1964). Personality Assessment: a critical survey. London,: Methuen.
Ware, J. E. & Williams, R. G., (1975). The Dr. Fox effect: A study of lecture effectiveness and ratings of instruction, Journal of Medical Education, 50, 149-156.
Wilhelm, W. B. (2004). The relative influence of published teaching evaluations and other instructor attributes on courcse choice. Journal of Marketing Education, 26, 17-30.
Wotruba, T. R., & Wright, P. L., (1975). How to develop a teacher-rating instrument: A research approach, Journal of Higher Education, 46, 653-670