مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزشی اعضای هیأت علمی و اولویت‌بندی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه شاهد

2 استادیار دانشگاه شاهد

3 کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش

چکیده

پژوهش حاضر، به دنبال بررسی شناسایی مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش و اولویت‌بندی آنهاست. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه شاهد می‌باشند که نیمی از آنها به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است که اعتبارش از دید متخصصان مورد تأیید قرار گرفته و پایایی آزمون با ضریب آلفای کرونباخ علمی87/0 تعیین شد. در تحلیل داده‌های حاصل از ابزار پژوهش طی برنامه SPSS از انواع آزمون‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. که نهایتاً 24 مؤلفه اخلاق حرفه‌ای آموزش توسط اعضای هیأت علمی مورد شناسایی قرار گرفت که مهمترین مؤلفه، مسؤولیت‌پذیری اساتید در قبال آموزش صحیح به دانشجویان بیان شده است. بهترین راهکار برای بهبود این امر، تلاش در جهت تهیه و تدوین منشور اخلاقی با عنوان منشور اخلاق حرفه‌ای آموزش در دانشگاه است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Components of Educational Professional Ethics Faculty Members and its Priorities

نویسندگان [English]

  • Mohsen Farmahini Farahani 1
  • Akbar Rahnama 2
  • Leila Behnam Jam 3
1
2
3
چکیده [English]

This study sought to identify and prioritize the educational component of professional ethics from the perspective of the faculty. The research is survey descriptive. Statistical community consists of faculty members of “Shahed University". Half of them are selected through random sampling method as study samples. The data collection tool is questionnaire that has been validated by experts. Reliability has been determined by Cronbach's alpha coefficient, /87. In analyzing the data, SPSS software was used to provide descriptive and analytical statistics. Finally, twenty-four components of educational professional ethics were recognized by the faculty members. The priorities in order include teacher’s accountability and teaching students properly. The best way to strengthen professional ethics and try to prepare Charter Moral at the University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Professional Ethics
  • education
  • Faculty
  • University
ابدی مهر، بهجت (1384). اخلاق حرفه‌ای (ویژه اعضای هیأت علمی)، دفتر مطالعات و آموزش نیروی انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، ویرایش اول.
بیرونی کاشانی، راضیه و باقری، خسرو (1386). مبانی و اصول اخلاق تدریس در فلسفه اخلاق اسلامی، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: انتشارات مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
تقی‌زاده، سلیمان (1388). اصول اخلاق حرفه‌ای چیست و ابعاد آن کجاست و چگونه می‌توان آن را محقق ساخت، نشریه سازمان بسیج مهندسین.
خانی جزنی، جمال (1387). اخلاق کار و وجدان کار در کارآفرینی، فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره‌های 3 و 4.
 ساکی، رضا (1390) اخلاق در پژوهش‌های آموزشی و مؤلفه‌های آن، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 2.
سرمدی محمدرضا، شالباف عذرا (1386). اخلاق حرفه‌ای در مدیریت کیفیت فراگیر، تهران، فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، شماره 3 و 4.
ظهور، حسن و خلج، محمد (1389). ارکان اخلاق مهندسی، فصلنامه آموزش مهندسی ایران، سال دوازدهم، ش46
عاملی، منیژه (1381). بررسی مبانی نظری اخلاق حرفه‌ای در اسلام، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
فتح‌اله‌زاده، سید محمد (1386) اخلاق مشاغل در نزد پیشدادیان و کیانیان، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران، انتشارات مطالعات فرهنگی و اجتماعی، چاپ اول.
فراستخواه، مقصود (1385). اخلاق علمی رمز ارتقای آموزش عالی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1.
فرهود، داریوش (1386). آیا پروفشن همان کسب و کار و حرفه است؟ فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دوم، ش3 و4.
 فرهود، داریوش (1389) اخلاق آ کادمیک در آموزش و پرورش، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری. سال پنجم، شماره3 و 4.
قراملکی، احدفرامرز (1386). بر سر گنج، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران، چاپ اول.
قراملکی، احدفرامرز (1386). سازمان‌های اخلاقی در کسب و کار، تهران: انتشارات مجنون.
لشگری بلوکی، مجتبی (1387). چارچوب تدوین ارزش‌ها و اخلاق حرفه‌ای در پژوهش‌های علمی و فناوری، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره 1 و2.
ماهینی، سلمان (1386) مبانی و الگوهای اخلاق حرفه‌ای در نهج البلاغه، اخلاق حرفه‌ای در تمدن ایران و اسلام، تهران: چاپ اول.
ودادهیر، ابوعلی؛ فرهود، داریوش؛ قاضی طباطبایی، محمود و توسلی، غلامعباس (1387). معیارهای اخلاقی در انجام کار عملی، فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره‌های 3 و 4.
 
Campbell. E, Thiessen. D (2010). Perspectives on the Ethical Bases of Moral Agency in Teaching, university Toronto Canada, Information Eric
Howard. K (2010). Principal and Ethics for Elementary and Junior High School Teacher, Liberty University, Information Eric
Lou pool. M, Solomon. B (2010). Ethics: A Model Curriculum for Teaching Professional Issues in University speech- Language pathology and Audiology Programs, Purdue University West Lafayette
Murray. And others (2007). Ethical Principles in university Teaching, university of Manitoba
Resnik D, B (1998). The Ethics of Science: An introduction. London: Routledge
Rubenstein. S (2010). Professional Ethics Report, Advancing Science, serving, society
Vontz K, Clerc (2007). Code of ethics, Nebraska professional practices commission, state of Nebraska