مقایسة خلّاقیت و مهارت تصمیم‌گیری دانشجویان رشتة کارآفرینی با دانشجویان سایر رشته‌های دانشگاه تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 *دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

2 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

3 دانشیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، مقایسة دانشجویان رشتة کارآفرینی و سایر رشته‌های دانشگاه تهران از لحاظ خلّاقیت و مهارت تصمیم‌گیری است. روش این پژوهش، توصیفی و از نوع علّی- مقایسه‌ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیة دانشجویان ورودی 88 و 89 مقطع کارشناسی ارشد رشتة کارآفرینی دانشکدة کارآفرینی دانشگاه تهران هستند و نمونة آماری به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده برای گروه مطالعه و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای برای گروه مقایسه از طریق جدول کریجسی و مورگان (1970) انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامة خلّاقیت عابدی و پرسشنامة مهارت تصمیم‌گیری محقق ساخته، بودند. تجزیه و تحلیل یافته‌ها با بهره‌گیری از آزمون‌های آماری2T هتلینگ و آزمون t مستقل نشان داد که بین دو گروه مطالعه و مقایسه، از لحاظ نمرات خلّاقیت و مهارت تصمیم‌گیری تفاوت معناداری وجود ندارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Creativity and Decision-making Skills of Students of Entrepreneurship with Students of Other Courses in the University of Tehran

نویسندگان [English]

  • Hosein Saremi 1
  • Mousa Piri 2
  • Javad Mesrabadi 3
1
2
3
چکیده [English]

The purpose of this research was to compare creativity and decision-making skill in students of Entrepreneurship with students of other fields in the University of Tehran. The statistical sample consists of 127 students of Entrepreneurship that were selected by convenience sampling method, and 127 students of other fields that studied in 2010-2011 academic year in the University of Tehran and were selected by classification sampling method. The instrument used was two questionnaires: Abedi test of creativity and decision making scholar-made test. Hotlleng T2 and independent sample t-test were the major statistical methods used in this research. The results showed that there is no significant difference between the two groups in terms of creativity score and decision making skill, and the results of independent sample t-test showed that there are no significant difference between the two group in term of creativity and decision making skill

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Education of Entrepreneurship
  • creativity
  • Decision making
احمدپور داریانی، محمود؛ صالحی، مریم و خسروی، زهره (1388). بررسی تطبیقی انگیزة پیشرفت در کارآفرینان با غیرکارآفرینان در صنایع شهر تهران. فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال 2، شماره 6، 72-57.
اکبرزاده چینی‌فروش، میترا (1388). بررسی رابطه عزت نفس با قدرت تصمیم‌گیری مدیران آموزشی در دبیرستان‌های شهر تبریز در سال تحصیلی 88-1387. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد تبریز.
بارانی، شهرزاد؛ اطهری، زهرا و زرافشانی، کیومرث (1388). بررسی دلایل گرایش به کارآفرینی دانشجویان علمی-کاربردی کشاورزی (مطالعة موردی: استان کرمانشاه). فصلنامة توسعة کارآفرینی، سال 2، شماره 6، 95-73.
حسینی، افضل‌السادات (1378). ماهیت خلّاقیت و شیوه‌های پرورش آن. مشهد: آستان قدس رضوی، شرکت به نشر.
خانجانی، زینب؛ مهین، همایون و حسینی‌نسب، داوود (1385). نقش عامل‌های عمقی شخصیت در استعداد کارآفرینی. فصلنامة علمی-پژوهشی روان‌شناسی دانشگاه تبریز، سال 1، شماره 4، 113-87.
دبیرخانه کاراد (طرح توسعة کارآفرینی در دانشگاه‌ها) (1389). آیین‌نامه طرح کاراد. تهران، قابل دسترس در بخش معرفی www. karad. irost. org
شاه‌حسینی، علی و کاوسی، اسماعیل (1388).نوآوری و کارآفرینی. تهران: آییژ.
شریف‌زاده، فتاح؛ رضوی، سیدمصطفی؛ زاهدی، شمس‌السادات و نجاری، رضا (1388). طراحی و تبیین الگوی عوامل مؤثر بر کارآفرینی دانشگاهی (مطالعة موردی: دانشگاه پیام‌نور). فصلنامة علمی پژوهشی توسعه کارآفرینی، سال 2، شماره 6، 38 – 11.
شعبانی، حسن (1387). روش تدریس پیشرفته (آموزش مهارت‌ها و راهبردهای تفکر). چاپ سوم. تهران: سمت.
شکرکن، حسین؛ برومندنسب، مسعود؛ نجاریان، بهمن و شهنی ییلاق، منیژه (1381). بررسی رابطه ساده و چندگانة خلّاقیت، انگیزه پیشرفت و عزت نفس با کارآفرینی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز. مجلة علوم تربیتی و روان‌شناسی، فصلنامة علمی پژوهشی، دانشگاه چمران اهواز، دوره 3، سال 9، شماره 3و4، 24-1.
طالبی، کامبیز و زارع یکتا، محمدرضا (1387). آموزش کارآفرینی دانشگاهی و نقش آن در ایجاد و توسعة شرکت‌های کوچک و متوسط (SMES) دانش بنیان. فصلنامة توسعه کارآفرینی،سال اول. شمارة اول. 131 – 111.
عابدی، جمال (1372). خلّاقیت و شیوه‌ای نو در اندازه‌گیری آن. پژوهش‌های روان‌شناختی، شماره 1و2. 31- 23.
عزیززاده، سهیلا (1386). اثربخشی آموزش خلّاقیت بر افزایش نگرش کارآفرینانه بیکاران شهر تهران.پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
علی میری، مصطفی (1387). آموزش کارآفرینی: پیدایش، توسعه، گرایش‌ها و چالش‌ها. فصلنامة علمی پژوهشی توسعة کارآفرینی. سال اول، شمارة اول، 131 – 167.
کریمی، مریم (1384). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر انگیزه و خلّاقیت جوانان فرهنگسراهای تهران. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
گلاف. اچ. بی (1376). تصمیم‌گیری خلّاق. ترجمة علیرضا نظرآهاری. تهران: بصیر.
مقیمی، محمد (1383). کارآفرینی در نهادهای جامعة مدنی. تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران و مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران.
ویلسون، گراهام (1378). حل مسأله و تصمیم‌گیری. ترجمة دفتر امور مدیران بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی. تهران دکلمه گران.
 
Aldrich, H., Jones, T. P., Mcevoy, D (2005). Ethnic Advantage and Minority Business Developm. In Ward, R., Jenkins, R (Eds), Ethnic Business, Cambridge Univercity Press, Cambridge.
Barnard, C (2004). The functions of the executive.Cambridge,mass, Harvard university press.
Fayolle, A., Gailly, B. and Lassas-Clerc, N (2006). Assessing the impact of enterepreneurship education programmes: a new methodology. J. European Industrial Training, 30 (9): 701-720.
Hardman, D., and Macehi, L (2003). Thinking: Psychological Perspectives on Reasoning, judgment and Decision Making. England: John Willy & Sons, Ltd.
Krejcei, R. v. and Morgan, D. W (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30, 607- 610.
Kundu, S. C. and Rani. S (2008). Human resources entrepreneurial attitude orientation by gender and background a study of Indian Air Force trainees. Int. J. Management and Enterpris Development, 5 (1): 77-101.
Mclean, L, D (2011). Organizational Culture's Influence on Creativity and Innovation: A Review of the Literature and Implications for Human Resource Development.Advances in Developing Human Resources 7 (2), 226-246. Published by: sage. http://www. sagepublications. com.
Mostafa, M (2005). Factors affecting organisational creativity and innovativeness in Egyptian bu.... The Journal of Management Development; 1 (2); ABI/INFORM Global.
Unesco (2004). Hitigher education in Europe. vol 9, Issue 2.