عملکردها، برداشت‌ها و عوامل مؤثر در ارتباط با تحقیقات در آموزش عالی: دیدگاه استادان زبان انگلیسی نسبت به تحقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته مطالعات زبان انگلیسی دانشگاه پوترا مالزی

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و زبان‌های خارجی، دانشگاه کاشان

چکیده

تلاش برای ارتقای همه جانبة تحقیق و پژوهش در جامعه، مستلزم درک کامل برداشت‌ها و دیدگاه‌های پژوهشگران از پژوهش است. هدف این تحقیق، بررسی دیدگاه‌های استادان زبان انگلیسی نسبت به تحقیق، میزان انجام تحقیق، دلایل انجام یا عدم انجام تحقیق و عوامل مؤثر بر تحقیق است. نمونة آماری مورد تحقیق در این مطالعه ۷۹ نفر از استادان زبان انگلیسی در گروه‌های زبان دانشگاه‌های استان اصفهان هستند که به صورت تصادفی انتخاب گردیده‌اند. داده‌های تحقیق به کمک پرسشنامه استاندارد و مصاحبه نیمه ساختاری جمع‌آوری شد. تحلیل کمّی و کیفی داده‌ها و یافته‌های پژوهش نشان داد که اساتید به میزان متوسط رو به بالا تحقیق می‌کنند و کمبود وقت، دلیل اصلی آنها برای عدم انجام تحقیق است. یافته‌ها همچنین نشان داد که نگرش عمده به تحقیق و پژوهش در بین استادان، بیشتر محدود به برداشت‌های سنتی، کمّی (آماری) و کاربردی از تحقیق و پژوهش است. بر اساس نتایج پژوهش، اساتید بیشتر به خاطر دلایل درونی دست به تحقیق میزنند ولی دلایل باز دارندة انجام تحقیق، بیشتر دلایل بیرونی هستند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perceptions and Variables in Relation to Research in Higher Education: Viewpoints of Teachers of English as a Foreign Language

نویسندگان [English]

  • Zahra Shirian Dastjerdi 1
  • Abbas Zarei 2
1
2
چکیده [English]

His promotion of research activities at primary, secondary or tertiary levels of education depends on the proper understanding of researchers’ perceptions of the nature of research. This study investigated English lecturers’ views of research, their levels of research engagement and their reasons for doing or not doing research as well as factors affecting research engagement in higher education. 79 English lecturers teaching English at universities in Isfahan participated in the study. Data for the study were collected through questionnaires and interviews. Results of data analysesshowed medium to high amount of research engagement by the teachers. Lack of time was stated as the main barrier in research engagement. The data also indicated that teachers at the university demonstrate a more traditional and quantitative understanding of research. The results of this study imply thatintrinsic reasons drive the lecturers to engage in research. Their reasons for not engaging in research, however, are related more too extrinsic reasons beyond their control. Implications of the results for the promotion of research are discussed. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research
  • Iranian Higher Education. Teachers' Perceptions
  • English
  • Research Engagement
  • language teaching
بیانی، احمد (1378). روش‌های تحقیق و سنجش در علوم تربیتی و روا‌ن‌شناسی. تهران: انتشارات رهیافت.
جعفری، هدایت؛ یعقوبی، طاهره؛ حیدری، جبار؛ روانبخش، اسماعیل؛ حکمت‌آرا، مریم و عطایی، مصطفی (1383). بررسی نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران پیرامون عوامل بازدارندة درون و برون سازمانی مؤثر در انجام تحقیقات به وسیله اعضای هیأت علمی این دانشگاه. مجلة علمی پژوهشی دانشکدة پرستاری و مامایی نسیبه. سال چهارم: شماره 7 و6.
جوادیان، یحیی (1381). نگرش دانشجویان پزشکی در مورد اهمیت پژوهش. مجلة دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین. شمارة 22.
خدمت، حسین؛ نصیری کاشانی، منصور؛ حاجتی، غلامرضا و غلامی، بردیا (1376). سنجش و نگرش دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بقیة ا... (عج) در مورد تحقیق. مجله پزشکی کوثر. شماره 2 (1).
شجاع الساداتی، عباس (1385). مشکلات تحقیقات در ایران و راهکارهای رفع آن. دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس.
شمس مورکانی، غلامرضا (1389). بررسی علل عدم علاقة معلمان منطقه زرین شهر به فعالیت‌های پژوهشی. وزارت آموزش و پرورش.
فرمانبر، رﺑﻴﻊ‌اﻟﻪ و عسگری، ﻓﺮﻳﺒﺎ (1383). بررسی عوامل بازدارندة انجام تحقیق از دیدگاه اعضا هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. مجلة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان. دوره 14. شماره 54.
مقیمی راد، غلامعلی (1379). بررسی علل عدم همکاری برخی از دارندگان مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری در اجرای طرح‌های پژوهشی آموزش و پرورش استان مازندران. طرح تحقیقاتی چاپ نشده اداره کل آموزش و پرورش استان مازندران.
Allison, D. & Carey, J. (2007). What do university language teachers say about language teaching research? TESL Canada Journal 24/2: 61–81.
Borg, S. (2007). Research engagement in English language teaching, Teaching and Teacher Education 23/5: 731–47.
Borg, S. (2009). English language teachers’ conceptions of research. Applied Linguistics 30/3: 358–388.
Creswell, J. W & Plano Clark, V. L. (2011). Designing and conducting mixed methods research 2nd ed. Published Thousand Oaks: SAGE Publications 2011. 
Halid, D; Darrell, R. (1998). Determinant of research productivity in higher education. Research in higher education. 36 (6); 931-607.
Macaro, E. (2003). Teaching and Learning a Second Language: A Guide to Recent Research and its Applications. Continuum.
Worrall, N. (2004). Trying to build a research culture in a school: Trying to find the right questions to ask. Teacher Development, 8, 137-148.