رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روا‌ن‌شناسی دانشگاه لرستان

2 دانشیار گروه روانشناسی دانشگاه رازی

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطة فراشناخت و هوش معنوی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه انجام شد. جامعة آماری پژوهش، کلیة دانشجویان دانشگاه رازی بود که در سال تحصیلی 89-90 در این دانشگاه مشغول به تحصیل بودند. از بین کلیة دانشجویان، تعداد 200 نفر به روش نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند و به پرسشنامه‌های فراشناخت ولز و کارترایت- هاتون (2004) و هوش معنوی عبداله‌زاده و همکاران (1386) پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها علاوه بر روش‌های آمار توصیفی از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش معنوی و فراشناخت، رابطة معناداری با عملکرد تحصیلی نداشتند. بین دختران و پسران در فراشناخت و هوش معنوی تفاوتی وجود نداشت، اما در عملکرد تحصیلی (001/0P<) و مؤلفه‌های اعتماد شناختی و باور منفی، تفاوت معناداری بین آنها وجود داشت (05/0P<). با توجه به این یافته‌ها لزوم بازنگری در شیوه‌های آموزشی و شناخت عوامل مؤثر بر عملکرد تحصیلی در محیط‌های آموزشی احساس می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship of Metacognition and Spiritual Intelligence with Academic Performance of Razi University Students in Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Afsaneh Shahbazi Rad 1
  • Jahangir Karami 2
1
2
چکیده [English]

This study was conducted to investigate the relationship of metacognition and spiritual intelligence with academic performance in Razi University students in Kermanshah in 2010-2011. The statistical population waz Razi University students; 200 samples were selected by cluster random method for this population. They answered Wells & Cartwright-Hatton’s metacognition questionnaire (2004), and Abdollahzadeh’s spiritual intelligence(2007).The data were analyzed by Pearson’s correlation and t-test. Results showed that there was not any relationship between spiritual intelligence and meta cognition with academic performance, and there was not any difference between men and women in terms of metacognition and spiritual intelligence. But there was a difference between them about academic performance (P<0/001) and cognition trust, and negative belief (P<0/05). Based on the results, it is necessary to restudy the educational methods, and effective factors of recognition in academic performance in educational environments

کلیدواژه‌ها [English]

  • Meta cognition
  • spiritual intelligence
  • Academic performance
  • students
احمدی، سیدجعفر و کجباف، محمدباقر (1387). بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با برخی ویژگی­های جمعیت­شناختی، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
اکبری، مهرداد و آقایوسفی، علیرضا (1389). رابطة بین هوش سیّال، ابعاد شخصیت و هوش هیجانی با موفقیت تحصیلی دانش­آموزان مقطع دبیرستان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، سال4، شمارة 2 (14)، (صص: 44-57).
امین یزدی، سید امیر و عالی، آمنه (1387). بررسی تأثیر سبک­های مدیریت کلاس بر رشد مهارت­های فراشناختی دانش­آموزان. فصلنامه مطالعات تربیتی و روانشناسی، 9 (1)، (صص: 73-91).
آذربایجانی، مسعود (1382). تهیه و ساخت آزمون جهت­گیری مذهبی با تأکید بر اسلام. قم، پژوهشکدة حوزه و دانشگاه.
بیابانگرد، اسماعیل (1381). تحلیلی بر فراشناخت و شناخت درمانی. مجلة تازه­های علوم شناختی، سال4، شماره (4)، (صص: 39-32).
تقوی، سیدمحمدرضا (1380). بررسی روایی و پایایی پرسشنامة سلامت عمومی بر روی گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز، فصلنامة روا‌ن‌شناسی، شمارة20، (صص: 381-398).
حسینیان، سیمین؛ شعاع کاظمی، مهرانگیز و چابکی‌نژاد، زهرا (1390). بررسی رابطة هوش معنوی با هوش هیجانی در بین دختران دانشجوی دانشگاه الزهرا (س). فصلنامه فرهنگی- دفاعی زنان و خانواده، 5 (17)، (صص: 7-27).
خدیوزاده، طلعت؛ سیف، علی­اکبر و ولایی، ناصر (1383). راهبردهای مطالعه و یادگیری دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد و ارتباط آن با ویژگی­های فردی و سوابق تحصیلی آنها. مجله آموزش در علوم پزشکی، سال 4، شمارة (2)، (صص: 53-61).
رحمانی، خدامراد (1380). بررسی رابطة باورهای انگیزشی و راهبردهای خودتنظیمی با پیشرفت تحصیلی در درس تاریخ و ریاضی در میان دانش­آموزان نابینا و بینای مقطع راهنمایی شهر شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم تربیتی دانشگاه شیراز.
رقیب، مائده سادات؛ احمدی، سید جعفر و سیادت، سیدعلی (1387). تحلیل میزان هوش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط آن با ویژگی­های جمعیت‌شناختی. پژوهشنامه مطالعات روانشناسی تربیتی، شماره8، (صص :39-56).
سجادی، سیدمحمود؛ صبا، محمدصادق و عامری، ابراهیم (1372). مقایسه نتایج امتحان جامع علوم پایه دوره­های چهارم و ششم دانشگاه علوم پزشکی همدان و بررسی علل تغییرات کیفی آنها. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان. 1 (1)، (صص: 63-67).
شمس، بهزاد و فرشیدفر، مصطفی (1374). بررسی مقایسه­ای ویژگی­های دموگرافیک و روان­شناختی دانشجویان مشروط دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. برنامه و خلاصه مقالات دومین کنگره سراسری آموزش پزشکی شهید بهشتی، (صص: 30-37).
طالب­زاده­ نوبریان، محسن و نوروزی، عباس­علی (1390). رابطة بین هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه علوم تربیتی دانشگاه شهید بهشتی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. سال 2، شمارة (2)، (صص: 1-22).
گزارش ملی آموزش عالی ایران (1380). دفتر امور آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران: مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، چاپ اول.
محمد امینی، زرار (1386). بررسی رابطة باورهای فراشناختی با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان پسر شهرستان اشنویه، فصلنامة نوآوری‌های آموزشی، سال 6، شمارة (19)، (صص: 141-154).
مولوی، زهرا (1388). بررسی رابطة هوش معنوی و بهداشت روانی در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، پایان­نامه کارشناسی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی همدان.
هزاوه­ئی، محمد مهدی؛ فتحی، یداله و شمشیری، مهری (1384). بررسی برخی علل مشروطی از دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در سال­تحصیلی 1381-1380. گام­های توسعه در آموزش پزشکی. 3 (1)، (صص: 33-42).
یوسفی، رحیم؛ جنگی اقدم، حمید؛ سیوانی‌زاده، مجید و ادهمیان، الهام (1387). مقایسه فراشناخت­ها در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، اختلال اضطرابی و گروه کنترل غیر بیمار. مجله تازه­های علوم شناختی، سال 10، شمارة (2)، (صص: 1-8).
 
Amram, Y. (2009). The Contribution of Emotional and Spiritual Intelligences to Effective Business Leadership. Doctoral Dissertation, Institute of Transpersonal Psychology, California, Palo Alto.
Arsal, Z. (2010). The effects of diaries on self-regulation strategies of pre-service science teachers. International Journal of Environmental & Science Education. 5 (1), P: 85-103.
Chen, L. H., (2010). Web-based learning programs: Use by learners with various cognitive styles. Computers & Education. 54, P: 1028-1035.
Emmons, R. A. (2000). Is spirituality an intelligence? Motivation, cognition, and the psychology of ultimate concern. The International Journal for the Psychology of Religion, 10 (1), P: 3-26.
Flavell, J, H. & Miller. P. H (1998). Social cognition, Inw. Doman & D. kaha & R. siegler. Hand book of psychology: vol2. Cognition, perception and languages, P:898-951.
George, M. (2006). Practical application of spiritual intelligence in the workplace. Human resource management international, Digest Journal, 14 (5), P: 3-5.
Imel, S. (2002). Meta cognitive skills for adult learning, U. S. office of Edu. Journal of educational research, 89, P: 234-245.
Jung, C. G. (1938). Psychology and Religion. In collected works, 11 (2nd ed.) London: Routledge & Keganpaul. P: 3-105.
Kerlinger, F, & Pedhazur, E. (2009). Multiple regressions in behavioral research. Sarai H. 2nd ed.
McSherry, W, Draper, P, & Kendrick, D. (2002). The construct validity of a rating scale designed to assess spirituality and spiritual care, International Journal of Nursing Studies 39 (7) P: 723-734.
Moses, L. J. & Baird, J. A. (2002). Meta cognition. In R. A. Wilson & F. C. Keil, The MIT en cyclopedia of the cognitive science. Cambridge, MA: MIT press.
O, Neil, H. F. & Abedi, J. (1996). Reliability and validity of a state Meta cognitive assessment. Potential for alternative assessment, The Journal of Educational Research, 89 (4), P: 234-245.
Pintrich, P. R. & DeGroot, E. V. (1990). Motivational and self-regulated learning components of classroom academic performance. Journal f Educational Psychology, 82, P: 33-40.
Skitka, L. J. (2002). Do the means justify the ends, or do the ends justify the means? Value protection model of justice. Reasoning. Personality and Social Psychology Bulletin, 28, P: 452-461.
Tok, H., Ozgan, H., & Dos, B. (2010). Assessing Meta cognitive awareness and learning strategies as positive predictors for success in distance learning class. Mustafa Kemal University Journal of social sciences institute. 7 (14), P: 123-134.
Vaughan, F. (2002). What is spiritual intelligence?, Journal of Humanistic Psychology, 42 (2), P:16-33.
Vitae. T. (2010). Metacognition is the awareness and control of one's own cognition.Universityof Maryland, Baltimore County,and Baltimore, MD, USA.
Wiggles worth. C. (2000). Integral Spiritual Intelligence: 21 skills in 4 quadrants. from: http://www. innerworkspublishing. com.
Zohar, A. (1991). Teachers meta cognitive knowledge and the in struction of Higher order thinking, Teaching and Teacher Education, 42, P: 29-38.
Zohar, D., & Marshall, I., (2000). SQ: Spiritual intelligence, the ultimate intelligence.London: Bloomsbury Publishing. P: 324.